RADA ZARZĄDZAJĄCA

RADOSŁAW POBOL

Prezes Zarządu PTPiREE oraz TAURON Dystrybucja

Z wykształcenia prawnik. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania i nadzoru nad funkcjonowaniem spółek kapitałowych.

Zawodowo był związany między innymi z Grupą Kapitałową KGHM, gdzie zajmował stanowiska Dyrektora ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Dyrektora Biura Zarządu i Prokurenta, a także Przewodniczącego Rady Fundacji KGHM Polska Miedź. Z energetyką zawodową związany był jako Wiceprezes Enea Operator w Poznaniu. Pracował również jako Członek Zarządu PWiK w Przemkowie, pełnił obowiązki Prezesa Zarządu 2PR w Głogowie, był Wiceprezesem Zarządu Mercus Logistyka w Polkowicach, a także członkiem Rad Nadzorczych –  Centrum Badań Jakości w Lubinie, KGHM TFI we Wrocławiu i ZEW Kogeneracja.

Na początku kariery zawodowej pochłonęły go tematy i praca dla samorządu. Pracę rozpoczynał w Starostwie Powiatowym w Głogowie jako podinspektor, a następnie Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Sekretarz Powiatu. Był także radnym Rady Miejskiej Głogowa i radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 

Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie. Ukończył także studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 2. kierowanie całą działalnością PKEE oraz zarządzanie jego majątkiem,
 3. określanie szczegółowych zasad prowadzenia działalności gospodarczej przez PKEE,
 4. inicjowanie i koordynowanie współpracy PKEE z innymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
 5. inicjowanie i koordynowanie pracy Komitetów Studiów PKEE, rozpowszechnianie w kraju wyników prac oraz materiałów konferencji, sympozjów oraz innych działań w dziedzinach dotyczących statutowych celów PKEE,
 6. opracowywanie projektu preliminarza wpływów i wydatków,
 7. uchwalanie regulaminów wewnętrznych PKEE,
 8. przyjmowanie w skład PKEE nowych członków, wykluczanie członków PKEE oraz powiadamianie o wygaśnięciu członkostwa,
 9. zwoływanie, ustalanie porządku obrad i organizowanie Walnych Zebrań PKEE, realizacja uchwał Walnych Zebrań oraz wniosków Komisji Rewizyjnej,
 10. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego PKEE,
 11. tworzenie i nadzorowanie pracy komórek administracyjnych PKEE m. ustalanie terminów wpłaty składek oraz wysokości składek członkowskich.
Rada Zarządzająca jest organem zarządzającym, inicjującym i koordynującym działalność PKEE. Do kompetencji Rady Zarządzającej należy w szczególności: Zamknij opis

Prezydium Rady

Członkowie Rady

 1. przeprowadzanie dorocznej kontroli działalności stowarzyszenia i sporządzanie na tej podstawie wniosków i przedstawianie ich Walnemu Zebraniu oraz Radzie Zarządzającej,
 2. przeprowadzanie w miarę potrzeby doraźnej kontroli poszczególnych dziedzin działalności stowarzyszenia,
 3. opiniowanie projektów preliminarzy wpływów i wydatków,
 4. występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium członkom Rady Zarządzającej.
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej stowarzyszenia, do której zadań należy: Zamknij opis