The Polish Electricity Association position on the Inception Impact Assessment of the revision of Directive 2003/87/EC establishing the EU Emissions Trading System

The Polish Electricity Association (PKEE) welcomes the opportunity to participate in the European Commission’s public consultation for the amendment of the EU ETS Directive and would like to bring the following aspects to the Commission’s attention.[1] zwrócił szczególną uwagę na odzwierciedlenie różnych punktów startowych państw członkowskich UE poprzez proporcjonalnie zwiększenie środków kompensacyjnych oraz planowane rozszerzenia systemu EU ETS na nowe sektory.

Reflecting different starting points through proportionally increased compensatory measures

The net-zero emissions economy in 2050 requires significant investment expenditure, which for Poland is estimated at EUR 179-206 billion for the power generation sector alone[1]. The total carbon cost for the Polish energy sector in the 55% emission reduction scenario by 2030 will amount to EUR 68.5 billion. Therefore, the PKEE calls on the Commission to bolster the compensatory mechanisms established by the EU ETS Directive proportionally to the more stringent climate commitments, i.e. to substantially increase the number of allowances dedicated to the Modernisation Fund and the “solidarity pool”. This increase should go beyond compensating for the reduced number of allowances caused by Brexit, and exceed 0.5%, as already stated in the EU ETS Directive.

Use of the auctioning revenues

In addition, the revision of the EU ETS Directive should ensure that carbon revenues are properly managed. As indicated in the Impact Assessment on the 2030 Climate Target Plan, the power sector can deliver the highest commitment in the short-term perspective; therefore, the main investment stream should be focused on energy transition. Member States should be obliged to dedicate a certain percentage of the carbon revenues for investments fostering the energy mix transformation.

Possible extension of the EU ETS scope

In order to reach the EU’s ambitious energy and climate goals, all sectors of the economy should actively contribute to the energy transition. While sectors covered by the EU ETS have seen a constant decrease in emissions over the last years, some sectors covered by the Effort Sharing Regulation have experienced stagnation or even increase in emissions. This status quo can no longer continue under the European Green Deal premises.

In the opinion of the PKEE, in order to best address this issue, the future ESR revision ought to keep current ESR sectoral scope in parallel to the possible gradual extension of the emissions trading system. In addition, we argue that any future extension of the EU ETS and revisions of the ESR should not put additional burden on the ETS-covered sectors and, if any, should be followed by an adequate increase of the number of allowances and/or introduction of transitional schemes for new entrants. utrzymać obecny zakres sektorowy, równolegle z ewentualnym stopniowym rozszerzaniem systemu handlu emisjami. Ponadto uważamy, że jakiekolwiek przyszłe rozszerzenie systemu EU ETS, czy rewizje ESR nie powinny nakładać dodatkowych obciążeń na sektory już objęte EU ETS. Zwracamy uwagę na fakt, że ewentualne zmiany powinny następować równolegle z odpowiednim zwiększeniem liczby uprawnień i/lub wprowadzeniem programów przejściowych dla nowych instalacji.

Members of the PKEE believe that as many sectors as possible ought to contribute to the energy transition. However, we argue that the extension of the EU ETS to the maritime sector, and potentially the inclusion of other sectors, will significantly increase the total volume of emissions covered by the EU ETS and, in result, have an impact on the total allowances cap. On the other hand, since e.g. road transport and buildings sectors are unresponsive to carbon prices (due to the limited availability of low-carbon solutions that could be implemented on a large scale), the pressure on the existing EU ETS and energy companies would increase. Any possible extension needs to be followed by an adequate increase of the number of allowances, and/or the introduction of transitional solutions for new entrants, to avoid putting additional burden on the sectors already covered by the EU ETS. We do not support the idea of extending the EU ETS scope to waste incineration and all fossil fuel combustion. Waste incineration in highly-efficient cogeneration helps to deploy energy efficient district heating and is already being developed in line with the hierarchy of the waste treatment.

Potencjalne, rozszerzenie zakresu EU ETS powinno być skorelowane z analogicznym zwiększeniem liczby uprawnień i/lub wprowadzeniem rozwiązań przejściowych dla nowych podmiotów. W przeciwnym razie dodatkowy koszt zakupu uprawnień w obszarach transportu i budynków zostanie przerzucony na odbiorców końcowych, których częstokroć nie stać na wdrożenie rozwiązań skutecznie ograniczających emisje. W związku z tym uważamy, że kwestia odpowiedniego zaadresowania emisji dwutlenku węgla z tych sektorów będzie o wiele bardziej skuteczna dzięki wprowadzeniu dodatkowych środków, programów krajowych przy możliwym wsparciu funduszy europejskich, które pozwolą m.in. w ramach polityk dotyczących renowacji budynków na realne ograniczenie emisji z sektora komunalno-bytowego, bez nadmiernego obciążenia mieszkańców.

Nie popieramy też propozycji włączenia do systemu EU ETS instalacji termicznego przekształcania odpadów ani objęcia obowiązkiem zakupu uprawnień do emisji wszystkich pochodzących ze spalania paliw kopalnych. Termiczne przekształcanie odpadów w wysokosprawnej kogeneracji spełniając wymogi hierarchii postępowania z odpadami, umożliwia rozwój efektywnego energetycznie ciepłownictwa systemowego.

Adjusting the EU ETS cap to the increased climate commitments

The increased reduction target of 55% will result in an increase of the LRF from 2.2% to 3.7% in the next EU-ETS phase and, in consequence, will significantly accelerate the decrease of the total number of allowances[2]. It will markedly affect the power generation sector and industry, by causing the price of the EUA to skyrocket, increasing the costs of production and the risk of carbon leakage. For this reason, the PKEE calls on the Commission to use the most predictable and stable methods of implementing the new targets, so as to reassure the market players about the number of allowances available in the coming years.

EU ETS and other policies

The revision of the EU ETS Directive should take into account the ongoing work on the CBAM design, especially in the context of higher electricity costs in some Member States, and its impact on industry. Overlapping policies should also be avoided, taking into account possible amendments to the Energy Taxation Directive, to ensure the role of the EU ETS as the main instrument driving decarbonisation. Moreover, the revision of the EU ETS should acknowledge the feasibility of the new targets under Renewables Directive and the Energy Efficiency Directive.2 (CBAM), zwłaszcza w kontekście wyższych kosztów energii elektrycznej w niektórych państwach członkowskich, oraz jego wpływu na przemysł. W ocenie PKEE, projektując nowe zasady należy unikać realizacji tożsamych celów środowiskowych przez różne polityki europejskie. Mogłoby to osłabić wiodącą rolę systemu EU ETS jako głównego instrumentu prowadzącego do redukcji emisji w UE. Dotyczy to zwłaszcza zapowiedzianych zmian dyrektywy w sprawie opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej. Ponadto dokonując przeglądu systemu EU ETS należy uwzględnić możliwość realizacji nowych celów w świetle Dyrektyw w sprawie odnawialnych źródeł energii i w sprawie efektywności energetycznej.

[1] Scenarios of low-emission energy sector for Poland and the EU until 2050, CAKE, The National Centre for Emissions Management (KOBIZE).

[2] The European Green Deal impact on the GHG emission reduction target for 2030 and on the EUA prices, CAKE, The National Centre for Emissions Management (KOBIZE)., CAKE, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE).

Zgodnie z szacunkami ERCST w wyniku Brexitu liczba uprawnień dedykowanych do Funduszu Modernizacyjnego spadnie z obecnie szacowanych 310 mln do 275,6 mln uprawnień a przy przyjęciu 55% celu redukcji emisji wolumen uprawnień dedykowanych do Funduszu Modernizacyjnego wyniesie 240,3 mln, czyli będzie o 22% niższy niż kompensacje ustalone w 2018 r. dla 40% celu redukcji emisji.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Ambitniejszy cel klimatyczny Europy do 2030 r. Inwestowanie w przyszłość neutralną dla klimatu z korzyścią dla obywateli, COM/2020/562

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/842 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wiążących rocznych redukcji emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie od 2021 r. do 2030 r. przyczyniających się do działań na rzecz klimatu w celu wywiązania się z zobowiązań wynikających z Porozumienia paryskiego, Dz.U. L 156 z 19.6.2018, str. 26—42

Wpływ Europejskiego Zielonego Ładu na cel redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. oraz ceny uprawnień do emisji CO2, CAKE, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE).

Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej, Dz, U. L 283, 31.10.2003, str. 51-70

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001/UE z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, Dz.U. L 328 z 21.12.2018, str. 82-209.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej wraz ze zmianami wprowadzonymi Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 r., Dz.U. L 328 z 21.12.2018.

Polish Electricity Committee's position on the draft Council Directive restructuring the EU framework for the taxation of energy products and electricity

November 19, 2021

Stance of the Polish Committee for Electricity (PKEE) on the draft Directive amending Directive (EU) 2018/2001 on the promotion of energy from renewable sources

November 8, 2021

Polish Electricity Committee's position on the European Commission's proposal to revise the EU Emissions Trading Scheme (ETS) and the operation of the Market Stability Reserve.

November 5, 2021

PKEE's position on the Social Climate Fund

November 2, 2021

PKEE's position on the Carbon Border Adjustment Mechanism .

October 28, 2021

Stance of the Polish Electricity Committee on the revision of Directive 2012/27/EU on energy efficiency

October 19, 2021

Polish Electricity Committee on "Fit for 55".

July 14, 2021

PKEE's position on the European Commission's delegated act establishing technical criteria for the assessment of activities in accordance with the principles of sustainable financing-taxonomy

December 16, 2020

PKEE's position on the preliminary assessment of the impact of the revision of Directive 2003/87/EC establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Union.

December 1, 2020

PKEE position on the review of Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council on energy efficiency

September 24, 2020

PKE position on the review of Directive 2018/2001/EU of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources

September 24, 2020

PKEE position on plans to develop an EU offshore renewable energy strategy

August 17, 2020