Zmiany w Radzie Zarządzającej PKEE

Do Rady Zarządzającej PKEE dołączyło siedmiu nowych członków. Nowo powołane osoby to Prezes Zarządu ENEA S.A. Grzegorz Kinelski, Prezes Zarządu TAURON Polska Energia S.A. Grzegorz Lot, Wiceprezes Zarządu ds. Handlu TAURON Polska Energia S.A. Piotr Gołębiowski, Wiceprezes Zarządu Energi SA Sławomir Staszak, Prezes Zarządu PGE Energia Ciepła S.A., przedstawiciel PTEZ Grzegorz Krystek , Dyrektor Biura TGPE Waldemar Szulc oraz Dyrektor Pionu Regulacji w PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A. Tomasz Świetlicki.

W skład Rady Zarządzającej PKEE wchodzą obecnie jeszcze trzej członkowie. Są to Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej oraz Prezes PKEE Dariusz Marzec, Wiceprezes Zarządu ds. Regulacji PGE Polskiej Grupy Energetyczne, Wiceprezes PKEE Marcin Laskowski, jak również Sekretarz Rady Wioletta Ciska.

Grzegorz Kinelski – Prezes Zarządu Enea S.A. to manager z trzydziestoletnim doświadczeniem w sektorze energetycznym, zdobywanym m.in. w spółkach publicznych. Ekspert w dziedzinie energetyki, ekonomii oraz zarządzania przedsiębiorstwem. Inżynier elektryk, doktor nauk ekonomicznych specjalizujący się w obszarze handlu energią i gazem.

Karierę zawodową w branży energetycznej rozpoczął w 1994 r. w Górnośląskim Zakładzie Energetycznym. Później pracował na kluczowych stanowiskach menedżerskich w firmach i grupach kapitałowych: Vattenfall (2000-2010), Tauron (2010-2013), Enea (2013-2016), PKP Energetyka (2017-2018) oraz Grupa Veolia (2018-2024), w tej ostatniej pełniąc funkcję m.in. członka zarządu Veolia Energy Contracting Poland. Posiada bogate doświadczenie w restrukturyzacji przedsiębiorstw, wdrażaniu strategii oraz zarządzaniu złożonymi projektami i organizacjami. Do jego najważniejszych osiągnięć należy m.in.: wdrożenie strategii obszaru handlu i obsługi klienta oraz utworzenie i centralizacja obrotu energią i gazem w Grupie Veolia, centralizacja handlu energią i paliwami oraz stworzenie centrum usług wspólnych i organizacja strategicznych akwizycji w Grupie Enea, utworzenie struktur obrotu i sprzedaży energii w PKP Energetyka (obecnie PGE Energetyka Kolejowa), a także szereg projektów z zakresu wdrażania produktów handlowych w obszarze energii i gazu, optymalizacji oraz tworzenia zróżnicowanych kanałów sprzedaży i obsługi klienta.

Absolwent studiów inżynierskich w zakresie elektrotechniki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz studiów magisterskich na Wydziale Organizacji i Zarządzania tej uczelni, na kierunku zarządzanie i marketing (specjalność: zarządzanie przedsiębiorstwem). Ukończył ponadto studia Master of Business Administration (MBA) w programie Uniwersytetu Dominikańskiego w Chicago, międzynarodowe studia menadżersko-marketingowe na Uniwersytecie Technologicznym w Brnie, studia menadżersko- finansowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, a także studia podyplomowe w zakresie zarządzania finansami oraz projektami. Stopień Doktora Nauk Ekonomicznych uzyskał na Uniwersytecie Szczecińskim.

Praktyk, łączący wieloletnie doświadczenie zawodowe z nauką. Nauczyciel akademicki, adiunkt w Katedrze Zarządzania na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Autor ponad 50 publikacji naukowych w dziedzinie ekonomii oraz nauk o zarządzaniu i jakości. Do jego zainteresowań badawczych należą m.in. procesy związane ze zrównoważonym rozwojem i dekarbonizacją w kontekście zmian efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstw energetycznych, a także zarządzanie organizacją z wykorzystaniem technologii kognitywnych, sieciowości i mobilności.

Prezes Zarządu PAEE – Polskiej Afiliacji IAEE (Międzynarodowego Stowarzyszenia Gospodarki Energetycznej (International Association for Energy Economics, z siedzibą w Cleveland) – organizacji zrzeszającej ekspertów z sektora energetyki. Należy do IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, z siedzibą w Nowym Jorku) – międzynarodowej organizacji naukowo-technicznej skupiającej osoby zawodowo związane z branżą elektryczną i elektroniczną oraz dziedzinami pokrewnymi. Jest członkiem Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, Towarzystwa Obrotu Energią oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Prezes Zarządu TAURON Polska Energia S.A. Grzegorz Lot jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, na kierunku mechanika i budowa maszyn ze specjalizacją procesy innowacyjne i zarządzanie w energetyce. Ukończył Menedżerskie Studia Podyplomowe Zarządzanie Przedsiębiorstwem na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, International Managerial and Marketing Studies na Uniwersytecie Technicznym w Brnie, Międzynarodowe Studia Menedżersko-Finansowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i studia Master of Business Administration na The Brennan School of Business of Dominican University, River Forest Illinois w USA.

Od ponad 27 lat związany z sektorem energetycznym. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu efektywnych strategii sprzedażowych i marketingowych oraz zarządzaniu zmianą, jest ekspertem m. in. w zakresie projektowania i wdrażania nowych produktów i usług, kampanii marketingowych, kanałów kontaktu oraz narzędzi i systemów informatycznych. Prowadził i wdrożył liczne projekty związane z poprawą efektywności procesów.

Od stycznia 2023 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Polenergia Sprzedaż sp. z o.o. W latach 2020-2022 pełnił funkcje Wiceprezesa Zarządu Polenergia Dystrybucja sp. z o.o. oraz równocześnie Członka Zarządu Polenergia Sprzedaż sp. z o.o.

W latach 2012-2019 związany z Grupą TAURON, jako Wiceprezes Zarządu w TAURON Sprzedaż sp. z o.o. i TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. oraz Dyrektor Wykonawczy ds. Klienta w TAURON Polska Energia S.A.

W latach 1997-2012 pracował w spółkach należących do Grupy Vattenfall m. in. jako Kierownik Działu Rozwoju, Kierownik Działu Planowania i Strategii Personalnej, Kierownik Projektu, Dyrektor ds. Obsługi Klientów, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu, Wiceprezes Zarządu.

Jest Członkiem Rady Nadzorczej spółek Park Śląski S.A. oraz ITEO S.A. Zasiadał również w radach nadzorczych spółek Magenta Grupa TAURON sp. z o.o., TAURON Dystrybucja Serwis sp. z o.o., Vattenfall Customer Services Poland sp. z o.o., Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., GZE Serwis sp. z o.o./ Vattenfall Network Services Poland sp. z o.o., INFONET – GZE sp. z o.o., Rejon Energetyczny Gliwice sp. z o.o., OBRÓT Gliwice – GZE sp. z o.o.

Wiceprezes Zarządu ds. Handlu TAURON Polska Energia S.A. Piotr Gołębiowski jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył również podyplomowe Międzynarodowe Studia Menedżersko-Finansowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Międzynarodowe Studia Podyplomowe Menadżersko-Marketingowe na Uniwersytecie Technicznym w Brnie, program Strategiczna Akademia Przywództwa organizowany przez ICAN Institute oraz studia Master of Business Administration na The Brennan School of Business of Dominican University, River Forest Illinois w USA.

Od 28 lat związany z sektorem energetycznym, specjalizuje się głównie w zagadnieniach związanych z hurtowym i detalicznym handlem na rynkach energii, transakcjami zabezpieczającymi aktywa (hedging) oraz zarządzaniem ryzykiem w energetyce.

Od 2012 r. związany z Grupą TAURON, gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w spółkach TAURON Sprzedaż sp. z o.o. i TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. (2012-2016), Dyrektora Wykonawczego ds. Obrotu w TAURON Polska Energia S.A. (2016-2019), Członka Zarządu TAURON Czech Energy s.r.o. (2018-2019), a od 2019 r. pracuje na stanowisku Dyrektora Wykonawczego ds. Zarządzania Portfelem w TAURON Polska Energia S.A.

W latach 2006-2011 zatrudniony w Vattenfall Sales Poland jako Dyrektor ds. Portfela Energii i Cenotwórstwa, a następnie Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Portfela Energii i Cenotwórstwa.

W latach 1995-2005 pracował w spółkach Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego S.A., gdzie zajmował stanowiska m.in. Kierownika Działu Zarządzania Popytem, Kierownika Działu Cenotwórstwa, Wicedyrektora ds. Rozwoju Produktów, Kierownika Działu Cenotwórstwa i Taryf.

Od 2019 r. Pan Piotr Gołębiowski pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej TAURON Sprzedaż sp. z o.o., a w 2022 r. pełnił także funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o.

Wiceprezes Zarządu Energi SA Sławomir Staszak posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu oraz opracowywaniu i wdrażaniu rozbudowanych systemów nadzoru właścicielskiego w spółkach prawa handlowego i grupach holdingowych, a także w zakresie szeroko rozumianego prawa korporacyjnego i holdingowego oraz prawa rynku kapitałowego.

Od 2014 roku był partnerem zarządzającym K&S Kancelarii Radców Prawnych Kardasz Staszak sp.k. W swojej karierze uczestniczył w realizacji licznych projektów biznesowych na rzecz różnych podmiotów, m.in. współtworząc działające w skali międzynarodowej grupy holdingowe, w tym na rzecz podmiotów z branży energetycznej oraz portowej, zarządzał międzynarodowymi zespołami oraz brał udział w budowaniu strategii wielomilionowych projektów biznesowych. Świadczył także usługi doradztwa biznesowego na rzecz krajowych oraz zagranicznych podmiotów prawa handlowego, w tym z Unii Europejskiej, USA i Azji, m.in. kierując wdrażaniem strategii sprzedażowej na rynki zagraniczne, szczególnie azjatyckie.

Obok bogatej praktyki prawniczej jego dotychczasowe doświadczenie zawodowe pozwoliło mu doskonalić umiejętności nadzorcze i zarządcze, w tym związane z zarządzaniem złożonymi zespołami. Pan Sławomir Staszak zasiadał w zarządach i radach nadzorczych wielu spółek i fundacji, m.in. w Radzie Nadzorczej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Jest absolwentem prawa Uniwersytetu Gdańskiego, a od 2014 roku wykonuje zawód radcy prawnego.

Prezes Zarządu PGE Energia Ciepła S.A., przedstawiciel PTEZ Grzegorz Krystek jest menedżerem związanym od początku swojej kariery zawodowej z sektorem energetycznym oraz finansowym. W tym czasie pracował przy największych projektach modernizacji energetyki oraz prywatyzacji i restrukturyzacji sektora energetycznego – zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Zdobył szerokie doświadczenie w otoczeniu międzynarodowym pracując w firmach Westinghouse, New York State Electric & GasCorporation, Arthur Andersen, Apache Corp. czy Vertis Environmental Finance. Współpracował z Regulatorami w USA, Europie i Polsce, negocjując warunki deregulacji oraz otwarcia rynku energii i gazu, tworzył jednolity i konkurencyjny rynek gazu i energii elektrycznej w Europie, opracowywał wytyczne i projekty Dyrektyw wprowadzających systemy „kolorowych” certyfikatów oraz mechanizmy współpracy między urzędami regulacyjnymi w Europie. Ekspert w Council of European Energy Regulators (CEER).

W ostatnich latach nadzorował największy w kraju proces transformacji energetycznej od energii opartej na węglu do czystej ekologicznie energii opartej na energii odnawialnej (wiatrowej i słonecznej), wodorze i energetyce jądrowej. Nadzorował projekty akwizycyjne, restrukturyzację Grupy oraz rozwój projektów nisko- i zeroemisyjnych. W notowanej na giełdzie, największej w kraju firmie branży elektroinstalacyjnej sprawował nadzór właścicielski w procesie restrukturyzacji spółki.

W latach 2010-2016 zasiadał we władzach największego przedsiębiorstwa sektora energetycznego w Polsce. Jako Wiceprezes ds. Operacyjnych i Handlu był odpowiedzialny za operacyjną działalność Grupy w zakresie wydobycia węgla, elektrowni konwencjonalnych, elektrociepłowni opalanych węglem, gazem oraz biomasą, dystrybucji energii elektrycznej. energetyki odnawialnej, hurtową i detaliczną działalność handlową w zakresie obrotu energią elektryczną i gazem na rynkach krajowych i zagranicznych, zakup paliw i surowców produkcyjnych, przygotowanie i wdrażanie procesów i systemów informatycznych wspomagających operacyjną działalność spółki oraz linii biznesowych Grupy Kapitałowej, planowanie, prognozowanie i analizy ekonomiczne oraz za techniczne i operacyjne wsparcie projektu budowy Pierwszej Polskiej Elektrowni Jądrowej. Opracowywał, rozwijał i wdrażał systemy wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwami (ERO).  Zasiadał we władzach Towarowej Giełdy Energii. Wcześniej rozwijał rynek obrotu uprawnieniami do emisji w Europie. W latach 2003-2004 współautor Krajowego Planu Redukcji Emisji. Zarządzał obszarami energetyki oraz strategii i rozwoju w firmie Elektrim, był odpowiedzialny m.in. za aranżację finansowania i budowę elektrowni Pątnów II, akwizycję aktywów energetycznych, opracowanie i wdrożenie procesów restrukturyzacji spółek Grupy. W firmie Arthur Andersen zajmował się sektorem energetycznym i koordynował projekty w tym obszarze. Prowadził procesy prywatyzacyjne firm sektora energetycznego dla inwestorów zagranicznych oraz Ministra Skarbu Państwa.

Absolwent Wydziału Elektrycznego i Szkoły Business’u Politechniki Warszawskiej.

Dyrektor Biura TGPE Waldemar Szulc jest absolwentem Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania spółkami kapitałowymi na Uniwersytecie Łódzkim oraz studium w zakresie Planowania Gospodarki Energetycznej w Gminie.

Całe swoje życie zawodowe związał z energetyką i ciepłownictwem pełniąc funkcje kierownicze w Elektrowni Bełchatów w latach 1984-1999 oraz funkcje zarządcze w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie (Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Techniczny w latach 1999-2003, Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny w latach 2003-2009), a następnie w PGE Elektrownia Bełchatów SA (Członek Zarządu – Dyrektor Techniczny w latach 2009-2010). Od września 2010 do grudnia 2015 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. wytwarzania w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA. Aktualnie pełni funkcję Dyrektora Biura w Towarzystwie Gospodarczym Polskie Elektrownie.

Przez dwie kadencje Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, Członek i Wiceprzewodniczący Rady Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie w Warszawie, był Ekspertem Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, uczestniczył w pracach komisji sejmowych i senackich zespołów oraz zespołach problemowych. Prelegent, wykładowca na konferencjach i szkoleniach, autor wielu publikacji w czasopismach branżowych, biegły sądowy z zakresu energetyki.

Dyrektor Pionu Regulacji w PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A. Tomasz Świetlicki.