Dbamy o Państwa prywatność. Państwa dane są u nas bezpieczne i są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych osobowych 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „​RODO​”).

1. Co to są dane osobowe?

Informacje, które Państwa identyfikują lub umożliwiają Państwa zidentyfikowanie np. imię, nazwisko, numer telefonu czy adres e-mail. PKEE zbierał i zbiera Państwa dane w związku z działalnością PKEE, na potrzeby realizacji zadań statutowych oraz działań marketingowych.

2. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim w PKEE można się skontaktować?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Komitet Energii Elektrycznej z siedzibą w Warszawie (00-124) przy Jana Pawła II 12  (dalej jako „​PKEE​”).

PKEE wyznaczył osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych, z którą można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:

  • kierując korespondencję na adres: Polski Komitet Energii Elektrycznej Jana Pawła II 12 00-124 Warszawa
  • kontakt telefoniczny: 507 780 596

3. W jakim celu PKEE przetwarza Państwa dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej?

PKEE przetwarza dane osobowe członków zwyczajnych, honorowych oraz wspierających PKEE w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku, daty urodzenia, adresu zamieszkania, adresu e-mail, miejsca pracy oraz doświadczenia zawodowego. Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi członkostwa oraz wykonywania zadań statutowych PKEE takich jak rejestracja członkostwa, obsługa poboru składek, organizacja i wysyłanie zaproszeń na wydarzenia, oraz bieżąca obsługa zapytań i wniosków członków. Dane członków przetwarzane są także w celu przeprowadzania badań statystycznych mających na celu usprawnienie działania Komitetu.

PKEE przetwarza dane osobowe członków należących do organów PKEE, na które składają się Walne Zebranie, Komisja Rewizyjna oraz Rada Zarządzająca w zakresie imienia i nazwiska, numeru PESEL, wizerunku, daty urodzenia, adresu zamieszkania, adresu e-mail, miejsca pracy oraz doświadczenia zawodowego. Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania zadań statutowych PKEE, wysyłania zaproszeń na wydarzenia oraz aktualizacji wpisu do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych, a także do bieżącej obsługi zapytań i wniosków członków.

PKEE przetwarza dane osobowe pracowników PKEE w zakresie imienia i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, adresu zamieszkania, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej a także w celach finansowych oraz rachunkowych.

PKEE przetwarza dane osobowe osób współpracujących na zasadach jednorazowych (m.in. organizacja wydarzeń) w zakresie imienia i nazwiska, numeru PESEL, numeru telefonu oraz adresu e-mail. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wykonywania umowy.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się:

 • dla wypełnienia zobowiązań umownych ​(art. 6 ust. 1 lit b RODO), ​w tym zadań statutowych;
 • dla wypełnienia obowiązków prawnych ​(art. 6 ust. 1 lit c RODO) lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym ​(art. 6 ust. 1 lit. e RODO)​, jako PKEE podlegamy szeregowi zobowiązań prawnych, tj. wymogom wynikającym, np. z Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o PKEEch, Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych czy Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

  • W oparciu o wyraźną zgodę ​(art. 6 ust. 1 lit a RODO), j​eśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach lub zakresie (np. przesyłanie newslettera), PKEE jest uprawniony do przetwarzania tych danych na podstawie takiej zgody. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody.
  • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PKEE lub stronę trzecią ​(art. 6 ust.1 lit f RODO), p​rzykładem takich aktywności jest:
 • aktualizacja wpisu w Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych,
 • przetwarzanie danych osób działających na rzecz członków PKEE,
 • zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego,
 • dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami.

4. Komu PKEE może przekazywać dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania zadań statutowych PKEE, w celu wykonania ciążącego na PKEE obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów PKEE lub strony trzeciej.

Odbiorcami mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy PKEE i inni członkowie PKEE, inne instytucje ustawowo upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie PKEE ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z PKEE wyłącznie zgodnie z poleceniami PKEE oraz pod warunkiem zachowania tajemnicy.

5. Czy Państwa dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

Dane osobowe przetwarzane przez PKEE nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej (“​państwa trzecie​”). Możliwe jest przekazywanie danych osobowych przez PKEE do państwa trzeciego wyłącznie, jeżeli jest to niezbędne do wykonania zadań statutowych PKEE tj. w celach ​wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PKEE. Jakiekolwiek inne przekazanie danych do państwa trzeciego może mieć miejsce po uzyskaniu Państwa zgody.

Przysługuje Państwu, na wniosek złożony do PKEE, kopia danych osobowych przekazywanych od państwa trzeciego.

6. Jak długo PKEE będzie przetwarzał (przechowywał) Państwa dane?

D​ane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj.:

 • w zakresie realizacji zawartej z PKEE umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;
 • w zakresie członkostwa – przez okres trwania członkostwa lub po jego zakończeniu, maksymalnie przez 10 lat od momentu zakończenia członkostwa;
 • w zakresie pełnienia funkcji zarządczej – przez okres jej pełnienia lub po jej zakończeniu, maksymalnie przez 10 lat od momentu zakończenia jej pełnienia;
 • w zakresie danych pracowniczych – przez okres zatrudnienia, a po jego ustaniu maksymalnie 50 lat od momentu zakończenia stosunku pracy;
 • w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na PKEE w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez PKEE;
 • w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;
 • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów PKEE stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

7. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia;
  • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:
 • z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy PKEE przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),
 • w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych w zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych jest związane z marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO);
  • żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od PKEE Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Skąd pozyskujemy Państwa dane osobowe i jakie są ich kategorie?

Przede wszystkim gromadzone przez PKEE dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Państwa. PKEE przetwarza także pewne kategorie danych osobowych, które nie zostały uzyskane bezpośrednio od Państwa. Dane osobowe mogą zostać pozyskane m.in. od:

 • Państwa pracodawców będących członkami PKEE
 • osób reprezentujących Państwo na podstawie udzielonego pełnomocnictwa;
 • podmiotów, którym Państwo udzielili zgody na ich przekazanie;