Statut PKEE

Statut

STATUT

POLSKIEGO KOMITETU ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

Art. 1

 1. Polski Komitet Energii Elektrycznej, zwany dalej PKEE, jest stowarzyszeniem dobrowolnym, samorządnym i trwałym, działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
 2. PKEE może posługiwać się nazwą w języku angielskim “Polish Electricity Association”.

Art. 2

 1. Czas trwania PKEE nie jest ograniczony.
 2. Terenem działania PKEE jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą jest miasto stołeczne Warszawa. Dla właściwego realizowania swych celów PKEE może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Art. 3

 1. PKEE może być członkiem stowarzyszeń i organizacji międzynarodowych i krajowych.
 2. PKEE może tworzyć spółki kapitałowe lub osobowe lub przystępować do istniejących spółek kapitałowych lub osobowych w charakterze wspólnika lub akcjonariusza, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

Art. 4

Celem PKEE jest propagowanie wiedzy o funkcjonowaniu sektora elektroenergetycznego w warunkach gospodarki rynkowej zgodnie z zasadami i procedurami obowiązującymi w Unii Europejskiej oraz prowadzenie działań opiniotwórczych na rzecz strategii rozwoju polskiego sektora elektroenergetycznego i kierunków jego restrukturyzacji. W szczególności PKEE koncentruje swoje działania na następujących zagadnieniach:

 1. polityka energetyczna i zrównoważony rozwój,
 2. regulacje sektora elektroenergetycznego i taryfy,
 3. ochrona środowiska i zmiany klimatyczne,
 4. wytwarzanie energii elektrycznej ze szczególnym uwzględnieniem kogeneracji, generacji rozproszonej i źródeł odnawialnych,
 5. rozwój i inwestycje w warunkach rynkowych,
 6. dystrybucja energii elektrycznej,
 7. struktury organizacyjne przedsiębiorstw sektora a dyrektywy UE,
 8. handel energią elektryczną – w tym elektroniczny,
 9. systemy informatyczne,
 10. innowacyjność i nowe technologie,
 11. standaryzacja.

Art. 5

PKEE realizuje swoje cele poprzez:

 1. wszechstronne propagowanie wiedzy o przemianach w europejskim sektorze elektroenergetycznym,
 2. utrzymywanie współpracy i wymiany informacji między specjalistami z podsektorów wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i dostawy energii elektrycznej,
 3. organizowanie Komitetów Studiów,
 4. udział w pracach stowarzyszeń i organizacji międzynarodowych i krajowych oraz w spółkach kapitałowych lub osobowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami,
 5. prowadzenie współpracy międzynarodowej,
 6. współpracę ze stowarzyszeniami krajowymi działającymi w pokrewnych dziedzinach,
 7. wydawanie cyklicznych publikacji,
 8. organizowanie seminariów i zebrań dyskusyjnych oraz konferencji krajowych i międzynarodowych.

Art. 6

Realizując powyższe cele PKEE opiera się na społecznej pracy członków. PKEE może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw. Członkowie Rady Zarządzającej nie otrzymują wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

Art. 7

PKEE stanowią:

 1. członkowie zwyczajni,
 2. członkowie wspierający,
 3. członkowie honorowi.

Art. 8

Członkami PKEE mogą być osoby fizyczne związane zawodowo z sektorem elektroenergetycznym oraz osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą w tym sektorze, zainteresowane realizacją statutowych celów stowarzyszenia.

Art. 9

 1. Członkami zwyczajnymi PKEE mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, w tym także cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające rekomendacje dwóch zwyczajnych członków PKEE.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym stowarzyszenia.

Art. 10

 1. Członków zwyczajnych przyjmuje Rada Zarządzająca PKEE na podstawie pisemnej deklaracji wyrażającej wolę przystąpienia do PKEE i opłacania składek członkowskich w wysokości i terminach określonych przez Radę Zarządzającą.
 2. Członków wspierających przyjmuje Rada Zarządzająca PKEE na podstawie pisemnej deklaracji wyrażającej wolę przystąpienia do PKEE i opłacania składek członkowskich w wysokości zadeklarowanej przez członka wspierającego i terminach określonych przez Radę Zarządzającą.
 3. Od uchwały Rady Zarządzającej o odmowie przyjęcia w poczet członków PKEE przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania, które należy złożyć w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o odmowie.
 4. Nadanie i pozbawienie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie na wniosek Rady Zarządzającej.

Art. 11

Członkowie zwyczajni i honorowi PKEE mają prawo do uczestniczenia we wszystkich formach działalności PKEE, a w szczególności:

 1. uczestniczenia w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym,
 2. głosowania i kandydowania podczas wyborów do władz PKEE,
 3. wysuwania kandydatur podczas wyborów do władz PKEE,
 4. zgłaszania postulatów do władz PKEE.

Art. 12

Członkowie wspierający PKEE mają prawo do:

 1. uczestniczenia w Walnym Zebraniu z głosem doradczym,
 2. zgłaszania postulatów do władz PKEE,
 3. zgłaszania kandydatów do władz PKEE na warunkach określonych w art. 18.

Art. 13

 1. Członkowie wnoszą coroczne składki członkowskie; członkowie zwyczajni w wysokości uchwalonej przez Radę Zarządzającą, a członkowie wspierający w wysokości deklarowanej. Z chwilą przyjęcia w poczet członków PKEE dla członka wspierającego powstaje obowiązek zapłaty składek członkowskich w wysokości wskazanej w pisemnej deklaracji oraz w terminach określonych przez Radę Zarządzającą. Termin płatności składek członkowskich zostanie określony zgodnie z postanowieniami regulaminu Rady Zarządzającej.
 2. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

Art. 14

 1. Członkowie zwyczajni są zobowiązani do realizacji statutowych celów PKEE, jak również do:
 • przestrzegania postanowień Statutu,
 • terminowego regulowania opłat członkowskich,
 • czynnego udziału we wszystkich formach działalności PKEE i pracach Komitetów Studiów, do których zostali powołani przez Radę Zarządzającą,
 • czynnego udziału w przygotowaniu materiałów i referatów, sympozjów, konferencji krajowych i międzynarodowych

2. Członkowie wspierający są zobowiązani do:

 • przestrzegania postanowień Statutu,
 • terminowego opłacania składek członkowskich.

3. Członkowie honorowi są zobowiązani do przestrzegania postanowień Statutu i mają prawo do udziału we wszystkich formach działalności PKEE oraz pracach Komitetów Studiów, do których zostali powołani przez Radę Zarządzającą.

Art. 15

 1. Członkostwo PKEE ustaje na skutek:
 • pisemnej rezygnacji z członkostwa,
 • śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,
 • likwidacji członka będącego osobą prawną,
 • wykluczenia uchwałą Rady Zarządzającej za rażące naruszenia Statutu lub działanie na szkodę PKEE;
 • wygaśnięcia członkostwa w PKEE w innych wypadkach wskazanych w Statucie.

2. W razie nieopłacenia składki w terminie określonym w trybie art. 10 ust. 1 albo art. 10 ust. 2, Rada Zarządzająca wzywa członka do opłacenia składki w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wezwania. Wezwanie wysyła się listem poleconym na adres członka podany w deklaracji członkowskiej, a jeżeli zmiana adresu została zgłoszona PKEE – na nowy adres.Po bezskutecznym upływie tego terminu Rada Zarządzająca może w formie uchwały podjąć decyzję o wygaśnięciu członkostwa. Z dniem wygaśnięcia członkostwa członka wspierającego, którego przedstawiciele zasiadają w Radzie Zarządzającej z jego rekomendacji, ich mandat w Radzie wygasa z dniem wygaśnięcia członkostwa członka wspierającego. W takim przypadku wygaśnięcie mandatu potwierdza uchwałą Rada Zarządzająca.

3. Członkostwo honorowe ustaje wskutek śmierci lub utraty praw publicznych członka.

4. W przypadku uchwały Rady Zarządzającej o wykluczeniu członka PKEE, art.10 ust. 3 Statutu stosuje się odpowiednio.

Art. 16

Organami PKEE są:

 • Walne Zebranie,
 • Komisja Rewizyjna,
 • Rada Zarządzająca.

Art. 17

 1. Walne Zebranie członków PKEE jest najwyższą władzą stowarzyszenia i rozstrzyga ostatecznie o wszystkich sprawach należących do zakresu działania stowarzyszenia, wynikających z realizacji jego celów statutowych, w tym w szczególności:
 • wytycza ogólne kierunki działalności stowarzyszenia,
 • podejmuje uchwały dotyczące Statutu PKEE i rozwiązania stowarzyszenia,
 • zatwierdza roczne sprawozdania Rady Zarządzającej i Komisji Rewizyjnej i udziela członkom tych organów absolutorium,
 • z zastrzeżeniem art. 18, powołuje i odwołuje członków Rady Zarządzającej oraz członków Komisji Rewizyjnej,
 • nadaje i pozbawia członkostwa honorowego stowarzyszenia,
 • podejmuje uchwały w innych sprawach, które zgodnie ze Statutem zostały włączone do porządku obrad,
 • rozpatruje odwołania od uchwały Rady Zarządzającej w sprawach członkostwa,
 • podejmuje decyzje dotyczące porządku obrad Walnego Zebrania oraz sposobów przeprowadzania głosowań,
 • uchwala i aktualizuje długookresowe cele strategiczne stowarzyszenia;
 • uchwala roczne preliminarze wpływów i wydatków.

2. Walne Zebranie zwołuje Rada Zarządzająca nie rzadziej niż raz do roku z własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionych podmiotów.

3. Walne Zebranie może być zwołane także na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej albo co najmniej 1/4 członków zwyczajnych. W takim przypadku Rada Zarządzająca zwołuje Walne Zebranie w terminie najpóźniej trzech miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, wnioskujący o zwołanie Walnego Zebrania zobowiązani są do przedstawienia spraw, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zebrania.

5. O terminach i porządku obrad Walnego Zebrania Rada Zarządzająca zawiadamia członków PKEE listami poleconymi na co najmniej dwa tygodnie przed pierwszym terminem odbycia Walnego Zebrania wyznaczając dwa terminy posiedzenia, przy czym odstęp pomiędzy terminami nie może być krótszy niż pół godziny. W zaproszeniu należy wskazać, jaki jest skutek braku quorum w pierwszym terminie, zgodnie z ust. 9 poniżej. Zamiast listu poleconego zawiadomienie może być wysłane pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio członek wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, pod który zawiadomienie powinno zostać wysłane.

6. W Walnym Zebraniu uczestniczą z głosami stanowiącymi członkowie zwyczajni, a członkowie wspierający oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.

7. Walne Zebranie pracuje według ustalonego przez Radę Zarządzającą porządku obrad podanego w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.

8. Z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej, uchwały Walnego Zebrania są podejmowane zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej jednej/trzeciej członków uprawnionych do głosowania, przy czym w wypadku równowagi decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania.

8. Z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej, w przypadku braku wymaganego quorum na posiedzeniu Walnego Zebrania w pierwszym terminie, w drugim terminie Walne

9. Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków z głosami stanowiącymi uczestniczących w posiedzeniu, przy czym nie dotyczy to uchwał, dla których podjęcia Statut przewiduje wymogi surowsze.

10. Zmiana Statutu wymaga bezwzględnej większości przy obecności co najmniej jednej trzeciej członków PKEE z głosami stanowiącymi. Rozwiązanie PKEE wymaga bezwzględnej większości przy obecności co najmniej połowy członków PKEE z głosami stanowiącymi.

11. Walne Zebranie otwiera Prezes PKEE lub, gdy jest to niemożliwe, inny członek Rady Zarządzającej, a następnie Walnemu Zebraniu przewodniczy Przewodniczący Zebrania wybrany przez to Zebranie.

12. Protokół Walnego Zebrania podpisuje Przewodniczący Zebrania.

Art. 18

 1. Liczbę członków Rady Zarządzającej danej kadencji ustala Walne Zebranie, przy czym nie może być ona mniejsza niż liczba wynikająca z ust. 3 powiększona o nie więcej niż 100%.
 2. Członkowie Rady Zarządzającej, z zastrzeżeniem Art. 21 powoływani i odwoływani są przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym spośród członków zwyczajnych PKEE.
 3. Członek wspierający ma prawo rekomendowania do Rady Zarządzającej jednego kandydata spośród członków zwyczajnych PKEE na każde pełne 10% udziału jego rocznych wpłat na rzecz PKEE w łącznej kwocie rocznych składek PKEE na rzecz stowarzyszeń międzynarodowych.
 4. Zgłoszenie kandydatur do Rady Zarządzającej następuje na Walnym Zebraniu lub na piśmie złożonym Radzie Zarządzającej najpóźniej do chwili rozpoczęcia Walnego Zebrania. Warunkiem przystąpienia do głosowania nad powołaniem danego kandydata do Rady Zarządzającej jest jego zgoda na powołanie. Zgoda powinna być wyrażona na piśmie lub złożona ustnie do protokołu Walnego Zebrania. 
 5. Kadencja Rady Zarządzającej wynosi 3 lata i kończy się z dniem odbycia Walnego Zebrania zatwierdzającego sprawozdanie Rady Zarządzającej za ostatni rok urzędowania.
 6. Członek Rady Zarządzającej może być wybierany na kolejne kadencje bez ograniczeń.

Art. 19

 1. Rada Zarządzająca jest organem zarządzającym, inicjującym i koordynującym działalność PKEE.
 2. Rada Zarządzająca działa na podstawie przepisów prawa oraz niniejszego Statutu zgodnie z kierunkami działania wynikającymi z uchwał Walnego Zebrania i regulaminem Rady Zarządzającej.
 3. Do kompetencji Rady Zarządzającej należy w szczególności:
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 • kierowanie całą działalnością PKEE oraz zarządzanie jego majątkiem,
 • określanie szczegółowych zasad prowadzenia działalności gospodarczej przez PKEE,
 • inicjowanie i koordynowanie współpracy PKEE z innymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
 • inicjowanie i koordynowanie pracy Komitetów Studiów PKEE, rozpowszechnianie w kraju wyników prac oraz materiałów konferencji, sympozjów oraz innych działań w dziedzinach dotyczących statutowych celów PKEE,
 • opracowywanie projektu preliminarza wpływów i wydatków,
 • uchwalanie regulaminów wewnętrznych PKEE,
 • przyjmowanie w skład PKEE nowych członków, wykluczanie członków PKEE oraz powiadamianie o wygaśnięciu członkostwa,
 • zwoływanie, ustalanie porządku obrad i organizowanie Walnych Zebrań PKEE, realizacja uchwał Walnych Zebrań oraz wniosków Komisji Rewizyjnej,
 • wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego PKEE,
 • tworzenie i nadzorowanie pracy komórek administracyjnych PKEE
 • ustalanie terminów wpłaty składek oraz wysokości składek członkowskich.

4. Rada Zarządzająca wybiera ze swego składu Prezesa, dwóch do czterech Wiceprezesów oraz Sekretarza, którzy te funkcje pełnią dla całego PKEE i stanowią Prezydium Rady Zarządzającej PKEE. Liczbę wybieranych Wiceprezesów Rada Zarządzająca ustala na posiedzeniu konstytuującym Prezydium na daną kadencję.

5. Prezydium Rady Zarządzającej kieruje bieżącą działalnością Rady.

6. Rada Zarządzająca odbywa co najmniej 2 posiedzenia w ciągu roku. Posiedzeniu przewodniczy Prezes lub Wiceprezes PKEE.

7. W posiedzeniu Rady Zarządzającej mogą uczestniczyć osoby zaproszone bez prawa głosowania, nie będące jej członkami.

8. Rada Zarządzająca podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, jeżeli co najmniej połowa członków Rady jest reprezentowana. Nieobecni podczas posiedzenia Członkowie Rady Zarządzającej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W przypadku równowagi głosów decydujący jest głos Przewodniczącego posiedzenia.

9. Rada Zarządzająca – na podstawie zarządzenia Prezesa lub Wiceprezesa – może podejmować uchwały bez odbywania posiedzenia poprzez oddanie głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte w tym trybie są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Zarządzającej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały a w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa członków Rady Zarządzającej. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równowagi głosów decydujący jest głos zarządzającego głosowanie Prezesa lub Wiceprezesa Rady Zarządzającej.

10. Rada Zarządzająca zobowiązaną jest składać Walnemu Zebraniu sprawozdanie roczne ze swojej działalności.

Art. 20

 1. Walne Zebranie powołuje, w głosowaniu tajnym, trzyosobową Komisję Rewizyjną spośród członków zwyczajnych PKEE. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.
 2. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej stowarzyszenia, do której zadań należy:
 • przeprowadzanie dorocznej kontroli działalności stowarzyszenia i sporządzanie na tej podstawie wniosków i przedstawianie ich Walnemu Zebraniu oraz Radzie Zarządzającej,
 • przeprowadzanie w miarę potrzeby doraźnej kontroli poszczególnych dziedzin działalności stowarzyszenia,
 • opiniowanie projektów preliminarzy wpływów i wydatków,
 • występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium członkom Rady Zarządzającej.

3. Kadencja Komisji Rewizyjnej wynosi 2 lata i kończy się z dniem odbycia Walnego Zebrania zatwierdzającego roczne sprawozdanie Komisji za ostatni rok urzędowania.

4. Członek Komisji Rewizyjnej może być bez przerwy powołany tylko na kolejną kadencję. Po przerwie trwającej co najmniej jedną kadencję członek zwyczajny może być ponownie powołany do Komisji Rewizyjnej.

5. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej dwóch członków Komisji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności na posiedzeniu, głos Zastępcy Przewodniczącego.

6. Komisja Rewizyjna jest zobowiązana składać Walnemu Zebraniu sprawozdanie roczne ze swojej działalności.

Art. 21

W razie zmniejszenia się składu władz stowarzyszenia wymienionych w Art. 16 punkt b i c w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji spośród członków zwyczajnych dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Art. 22

Komitety Studiów PKEE są tworzone z inicjatywy członków PKEE i powoływane przez Radę Zarządzającą. Zakres i formy działalności Komitetów Studiów określają regulaminy uchwalane przez Radę Zarządzającą.

Art. 23

Członkami Komitetów Studiów mogą być członkowie zwyczajni oraz honorowi PKEE, jak również z głosem doradczym osoby nie będące członkami PKEE, przy czym liczba tych ostatnich nie może przekraczać 1/3 składu danego Komitetu. Członek PKEE może uczestniczyć w więcej niż jednym Komitecie Studiów.

Art. 24

 1. Komitety Studiów mogą organizować:
 • zebrania służące wymianie informacji na tematy prowadzonych studiów, planowaniu prac i sprawozdawczości oraz innym sprawom organizacyjnym Komitetów,
 • kolokwia z udziałem zaproszonych ekspertów nie będących członkami Komitetu, służące szerokiej wymianie informacji na tematy dotyczące działalności więcej niż jednego Komitetu Studiów,
 • międzynarodowe spotkania i sympozja.

2. Organizowanie przez Komitety Studiów zebrań, kolokwiów i sympozjów w ramach współpracy międzynarodowej musi być firmowane przez PKEE i wymaga akceptacji oraz współdziałania Rady Zarządzającej.

Art. 25

Środki finansowe PKEE pochodzą z: 

 • corocznych opłat członkowskich,
 • subwencji, darowizn i zapisów,
 • dochodów z własnej działalności.

Art. 26

Środkami finansowymi dysponuje Rada Zarządzająca przeznaczając je na realizację celów statutowych PKEE i przestrzegając zasad dobrego gospodarowania.

Art. 26a

 1. PKEE może prowadzić działalność gospodarczą.
 2. Przedmiotem działalności PKEE, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:
 • działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z)
 • badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)
 • pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)
 • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
 • doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2)
 • handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47)
 • wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1);
 • działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
 • pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
 • działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)
 • pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59)
 • pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z).

2. Dochód z działalności gospodarczej PKEE służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

Art. 27

 1. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu PKEE wymagane są podpisy dwóch członków Rady Zarządzającej, w tym Prezesa lub Wiceprezesa lub Sekretarza. 
 2. W umowach zawieranych między PKEE a członkiem Rady Zarządzającej oraz w sporach z nim PKEE jest reprezentowane przez członka Komisji Rewizyjnej wskazanego w uchwale Komisji Rewizyjnej lub pełnomocnika powołanego uchwałą Walnego Zebrania.
 3. W odniesieniu do czynności zwykłego zarządu w granicach jednorazowego zobowiązania ustalonej uchwałą Rady Zarządzającej prawo jednoosobowego podpisywania mają członkowie Prezydium Rady Zarządzającej.
 4. Regulamin Rady Zarządzającej określa szczegółowo wewnętrzne zasady zaciągania zobowiązań przez PKEE, w tym upoważnienia niezbędne do dokonywania czynności przekraczających zwykły zarząd.

Art. 28

Działalność finansowa stowarzyszenia jest prowadzona w okresach rocznych, odpowiadających latom kalendarzowym.

Art. 29

W przypadku likwidacji stowarzyszenia w wyniku uchwały Walnego Zebrania, likwidatorami są członkowie Rady Zarządzającej PKEE, a w przypadku gdy jest to niemożliwe, członkowie komisji likwidacyjnej powołani przez Walne Zebranie.