Statut

STATUT POLSKIEGO KOMITETU ENERGII ELEKTRYCZNEJ   Art. 1 Polski Komitet Energii Elektrycznej, zwany dalej PKEE, jest stowarzyszeniem dobrowolnym, samorządnym i trwałym, działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną. PKEE może posługiwać się […]