RADA ZARZĄDZAJĄCA

PAWEŁ CIOCH

Rada Nadzorcza Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A w dniu 19 lutego 2020 r. podjęła uchwałę o powołaniu Pawła Ciocha w skład Zarządu XI kadencji z dniem 24 lutego 2020 r. i powierzeniu mu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych.

Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w obsłudze prawnej spółek prawa handlowego oraz jednostek sektora finansów publicznych. Przez wiele lat świadczył usługi prawne na rzecz spółek kapitałowych branży produkcyjnej, transportowej i budowlanej, a także jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa. Posiada doświadczenie w realizacji nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych. Od roku 2007 właściciel Kancelarii Radcy Prawnego dr Paweł Cioch, a od roku 2016 Partner Zarządzający kancelarii prawnej Cioch & Partnerzy. Równocześnie od roku 2018 pełni funkcję Radcy Prawnego Marszałka Województwa Lubelskiego.

W latach 2007-2015 adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (KUL). Był również wykładowcą Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości w Radomiu oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w zakresie prawa papierów wartościowych. Od roku 2013 wykładowca Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie w zakresie postępowania cywilnego.

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL z roku 2003. W roku 2006 ukończył aplikację sądową zakończoną zdaniem egzaminu sędziowskiego w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie, jak również uzyskał tytuł doktora nauk prawnych na KUL i uzyskał wpis na listę radców prawnych.

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa postępowania cywilnego i prawa gospodarczego, w tym monografii, artykułów, części komentarzy do kodeksu postępowania cywilnego oraz haseł encyklopedycznych.

Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych jest uprawniony i odpowiedzialny za kierowanie działalnością PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w obszarze obejmującym następujące komórki organizacyjne: Departament Administracji, Departament Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Departament Zakupów, Biuro ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Departament Regulacji, Biuro ds. Instrumentów Pomocowych, Departament Relacji Międzynarodowych, Departament Analiz Rynkowych, a w zakresie nadzoru nad spółkami zależnymi PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. powierza się mu nadzór merytoryczny nad następującymi spółkami i ich spółkami zależnymi: PGE Dystrybucja S.A., PGE Synergia sp. z o.o., PGE Inwest 2 sp. z o.o., PGE Inwest 8 sp. z o.o., PGE Inwest 9 sp. z o.o., PGE Inwest 10 sp. z o.o., PGE Inwest 11 sp. z o.o., PGE Inwest 13 S.A., PGE Inwest 14 sp. z o.o., PGE Inwest 16 sp. z o.o., PGE Inwest 19 sp. z o.o.