Polska ścieżka transformacji energetycznej – najnowszy raport EY i PKEE

Prezentacja osiągnięć polskiego sektora energetycznego oraz przedstawienie planów branży na nadchodzące lata to główne kwestie poruszone w raporcie „Polska ścieżka transformacji energetycznej”. Wynika z niego m. in., że nakłady na transformację polskiego sektora energetycznego z uwzględnieniem działań osłonowych do 2030 roku mogą wynieść nawet 135 mld EUR. Kompleksowa analiza została przygotowana przez EY na zlecenie Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE).

PKEE, którego Członkami Wspierającymi są największe polskie firmy i organizacje branżowe sektora elektroenergetycznego, opracował raport w celu prezentacji dorobku Polski w zakresie transformacji energetycznej. Kolejnym zadaniem raportu jest przybliżenia skali wyzwań stojących przed sektorem energetycznym w Polsce wynikających z realizacji polityki klimatyczno-energetycznej zarówno unijnej, jak i krajowej, a także wskazanie wpływu destabilizacji rynków na proces transformacji sektora energetycznego.

„Znajdujemy się obecnie w momencie przełomowym dla europejskiej energetyki. Wielu ekspertów twierdzi, że mamy do czynienia z największym od lat 70-tych XX w. kryzysem energetycznym.
Od wspólnego wysiłku całego sektora energetycznego, państw członkowskich i instytucji unijnych zależy w jakiej kondycji i kiedy wyjdzie z tego kryzysu gospodarka Unii Europejskiej.
Jestem przekonany, że Polska może trwający kryzys wykorzystać do budowy silnej, niezależnej, przyjaznej środowisku i solidarnej energetyki.” – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes Rady Zarządzającej PKEE.

Zakres transformacji polskiej energetyki jest znacznie szerszy i bardziej kosztowny od przeciętnego w pozostałych krajach unijnych. Sektor energetyczny w Polsce, z uwagi na uwarunkowania historyczne oraz geopolityczne był zdominowany przez paliwa kopalne – węgiel kamienny i brunatny. Niemniej, stopniowo i konsekwentnie zwiększany udział energii wytwarzanej ze źródeł niskoemisyjnych oraz bezemisyjnych, powoduje, iż wpływ  produkcji energii w Polsce na środowisko naturalne systematycznie spada.

„Przygotowany przez polski sektor elektroenergetyczny raport „Polska ścieżka transformacji energetycznej” pozwala zrozumieć, w jakim punkcie na drodze rozwoju energetyki i wyjścia z kryzysu znajdujemy się obecnie. Niebagatelne znaczenie ma tutaj ewolucja, której polska elektroenergetyka dokonuje konsekwentnie od 1989 roku, kiedy to odzyskaliśmy suwerenność gospodarczą.” – dodaje prezes Dąbrowski.

Dodatkowo, raport odnosi się do najbardziej aktualnych problemów sektora energetycznego, będących wynikiem inwazję Rosji na Ukrainę i kryzysu energetycznego.

Główne wniosku płynące z raportu to:

  • Sektor energetyczny w Polsce wspiera realizację europejskiej polityki  klimatycznej w istotny sposób przyczyniając się do spełnienia celów UE poprzez realizację inwestycji w OZE i w inne technologie zmniejszające emisje GHG, poprawę efektywności energetycznej oraz redukując emisję zanieczyszczeń.
  • Redukcja emisji GHG w sektorze wytwarzania energii elektrycznej i ciepła od 1988 do 2020 roku wyniosła 47%, a w ciągu ostatnich 10 lat – 20%.
  • Członkowie PKEE zrealizowali oraz planują wdrożyć wiele projektów wspierających transformację sektora w obszarach wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz sieci elektroenergetycznych. W raporcie przedstawiono kluczowe projekty spółek, które znacząco wpływają na transformację sektora.
  • Nakłady na transformację sektora energetycznego do 2030 roku mogą wynieść nawet 135 mld EUR z uwzględnieniem działań osłonowych sektora wydobywczego powiązanego z sektorem elektroenergetycznym i ciepłownictwem.
  • W perspektywie 2030 roku, środki finansowe polskich grup energetycznych i innych inwestorów oraz dostępne w ramach unijnych instrumentów fundusze, mogą być niewystarczające do pokrycia całkowitych nakładów inwestycyjnych na transformację energetyczną zarówno w segmencie wytwarzania, jak również dystrybucji. Konieczne jest poszukiwanie dalszych źródeł wspierających finansowanie inwestycji.
  • Luka inwestycyjna pomiędzy zdolnościami inwestycyjnymi sektora, a jego potrzebami w zakresie transformacji i realizacji polityki klimatycznej powinna zostać pokryta z wykorzystaniem środków finansowych dostępnych w ramach funduszy unijnych i krajowych.
  • Dalszy, efektywny przebieg transformacji wymaga wykorzystania wszystkich, dostępnych środków dla jak najszybszego ustabilizowania cen energii elektrycznej. W warunkach recesji gospodarczej i rosnącego ubóstwa energetycznego istnieje zagrożenie, że transformacja energetyczna może przebiegać wolnej lub nawet całkowicie się zatrzymać.

Link do raportu w wersjach polskiej i angielskiej: https://pkee.pl/publications/raport-ey-i-pkee-polska-sciezka-transformacji-energetycznej/