Polski Komitet Energii Elektrycznej reprezentując krajową elektroenergetykę walczy o zieloną i tanią energię dla odbiorców

Rada Zarządzająca Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE) przyjęła podsumowanie działalności za rok 2021.

Polski Komitet Energii Elektrycznej jest stowarzyszeniem sektora elektroenergetycznego, którego działalność koncentruje się na zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem branży energetycznej w nowoczesnej gospodarce rynkowej. PKEE aktywnie angażuje się w działania i projekty, dzięki którym polski sektor elektroenergetyczny może lepiej odpowiadać na wyzwania związane z integracją europejską, zapewniać bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, rozwijać i usprawniać zasady konkurencyjnego rynku, wspomagać działania w obszarze ochrony środowiska, a także stymulować rozwój nowoczesnych technologii.

Dodatkowo, PKEE aktywnie wspiera rozwój polskiej elektroenergetyki, wpływając ekspercko i opiniotwórczo na kształtowanie racjonalnego i sprzyjającego jej rozwojowi otoczenia regulacyjnego, zarówno w Polsce, jak i na forum instytucji Unii Europejskiej. Jest to jedyna organizacja reprezentująca interesy polskiego sektora energetycznego w Unii Przemysłu Elektroenergetycznego – EURELECTRIC. PKEE w Polsce stanowi ważne forum dyskusji o elektroenergetyce, współpracuje z administracją publiczną, chętnie i aktywnie włączając się w publiczne konsultacje projektów aktów prawnych i inicjatyw mających wpływ na funkcjonowanie branży. Siedziba i Biuro Stowarzyszenia mieści się w Warszawie, a w Brukseli działa biuro (przedstawicielstwo) PKEE.

W roku 2021 PKEE przeprowadziło liczne działania w kraju i za granicą pomimo trudności wynikających z trwającej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. PKEE przeprowadziło w minionym roku szereg skutecznych inicjatyw i uczestniczyło w wielu przedsięwzięciach w obszarze regulacji i komunikacji, wyrażając i reprezentując głos polskiego sektora energetycznego w tak istotnych kwestiach jak:

 • Europejski Zielony Ład (European Green Deal);
 • Pakiet legislacyjny „Fit for 55”;
 • Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS);
 • Cele i ambicje klimatyczne UE na rok 2030;
 • Cel redukcji emisji gazów cieplarnianych na rok 2030;
 • Fundusz Sprawiedliwej Transformacji;
 • Fundusz Modernizacyjny;
 • Społeczny Fundusz Klimatyczny;
 • Zrównoważone finansowanie (sustainable finance);
 • Raportowanie niefinansowe;
 • Rewizja dyrektywy ETD (w spr. opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej);
 • Dalszy rozwój OZE, w tym – rewizja Dyrektywy RED (w spr. energii ze źródeł odnawialnych);
 • Efektywność energetyczna, w tym – rewizja dyrektywy EED (w spr. efektywności energetycznej);
 • Mechanizm dostosowania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO₂ (tzw. CBAM) – ustanowienie granicznego podatku węglowego;
 • Ciepłownictwo i kogeneracja;
 • Magazynowanie energii;
 • Europejskie prawo o klimacie;
 • Renovation Wave Strategy;
 • Strategia integracji sektorowej UE;
 • Strategia wodorowa UE;
 • Unijna strategia na rzecz morskiej energii odnawialnej (offshore);
 • Transeuropejska sieć energetyczna (Rozporządzenie TEN-E);
 • Dyrektywa w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (tzw. AFID);
 • Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych;
 • Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności UE oraz Fundusz Odbudowy (Next Generation EU);
 • Rozporządzenie GBER dot. warunków udzielania pomocy publicznej;
 • Kwestia opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej;
 • Taryfowanie energii;
 • Problem rosnących kosztów wytwarzania energii i wzrostu cen energii dla odbiorców końcowych;
 • Wpływ pandemii COVID-19 na sektor energetyczny w Polsce i Europie.

Stowarzyszenie przeprowadziło analizy kolejnych wersji aktów prawnych na poziomie krajowym oraz unijnym oraz przygotowywało propozycje zmian, uwag i komentarzy w brzmieniu procedowanych przepisów w oparciu o postulaty Członków Stowarzyszenia. Uzgodnione w ramach PKEE propozycje rozwiązań legislacyjnych, w części dotyczącej regulacji UE, były również przedstawiane w formie postulatów sektora decydentom i innym interesariuszom na forum krajowym i unijnym, w tym przedstawicielom polskiej administracji, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej.

Kluczowym z perspektywy sektora energetycznego w Polsce tematem w obszarze regulacji i analiz w 2021 r. był Pakiet legislacyjny „Fit for 55” zaprezentowany przez Komisję Europejską w dniu 14 lipca 2021 r. PKEE dokonało analizy całego Pakietu, brało aktywny udział w konsultacjach dokumentów prowadzonych przez KE oraz w pracach na forum stowarzyszenia Eurelectric – europejskiego, branżowego stowarzyszenia sektora elektroenergetycznego. PKEE opracował też materiały eksperckie w kontekście szans i zagrożeń dla polskiego sektora energetycznego wynikających z procedowanych w ramach Pakietu „Fit for 55” regulacji, wraz z konkretnymi postulatami legislacyjnymi. Materiały te zostały przekazane do szerokiego grona interesariuszy i decydentów.

W 2021 r. PKEE brało udział w opiniowaniu najważniejszych dokumentów strategicznych związanych z sektorem energetycznym oraz projektów legislacyjnych, m.in.:

 1. Rewizja dyrektywy ETS oraz mechanizmu rezerwy rynkowej (MSR);
 2. Rewizja dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (REDIII);
 3. Rewizja dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (EED);
 4. Rewizja dyrektywy w sprawie opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (ETD);
 5. Rozporządzenie dotyczące ustanowienia granicznego podatku węglowego (CBAM);
 6. Rozporządzenie ustanawiające Społeczny Fundusz Klimatyczny (SCF);
 7. Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych;
 8. Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD);
 9. Akt delegowany dotyczący raportowania niefinansowego związanego ze zrównoważonym finansowaniem (taksonomia);
 10. Rewizja wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska oraz cele związane z energią (EEAG);
 11. Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę klimatu i środowiska oraz cele związane z energią (CEEAG);
 12. Rewizja ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych (GBER);
 13. Projekt rozporządzenia dotyczącego rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR);
 14. Europejska Strategia dot. rozwoju morskiej energetyki wiatrowej;
 15. Strategia metanowa UE;
 16. Zmiana ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii;
 17. Projekt Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS).

W celu szerszego komunikowania i promowania ważnych dla polskiej energetyki rozwiązań i postulatów regulacyjnych – PKEE przygotował w minionym roku sześćdziesiąt pisemnych stanowisk, komunikatów i opinii prezentujących wspólny głos sektora energetycznego w Polsce. Postulaty PKEE były przedstawiane dodatkowo na poziomie europejskim poprzez wkład PKEE w stanowiska EURELECTRIC. PKEE ściśle współpracowało z Eurelectric przy wypracowywaniu 38 stanowisk i uwag zgłaszanych w konsultacjach.

Warto podkreślić, że spośród 82 głównych działań, jakie w 2021 r. PKEE podjęło w obszarze regulacji, analiz i ekspertyz, aż 77 zostało skutecznie przeprowadzonych wyłącznie dzięki własnym zasobom eksperckim i analitycznym PKEE. Stanowi to 94% aktywności w odpowiedzi na główne wyzwania regulacyjne w opisywanym okresie.

Spośród 82 wymienionych głównych aktywności PKEE w obszarze regulacyjnym: 10 stanowiły „uwagi do projektów, udział w konsultacjach, opinie”, 2 – „analizy, raporty”, 14 – „stanowiska, komunikaty PKEE składane bezpośrednio do KE i PE”, 38 – „udział w stanowiskach Eurelectric” i 18 – „inne działania, projekty”. Poza wyżej wymienionymi głównymi działaniami – PKEE prowadziło również bieżące prace analityczne.

Wśród głównych publikacji i artykułów, jakie ukazały się w 2021 r. pod szyldem PKEE, warto wymienić raport specjalny na temat ubóstwa energetycznego, zrealizowany we współpracy z Euractiv.

W roku 2021 PKEE zorganizowało (i współorganizowało) 12 istotnych dla sektora wydarzeń, w tym debaty wysokiego szczebla: na temat funkcjonowania systemu EU ETS zorganizowaną we współpracy z Politico (‘The coming shakeup of the EU Emissions Trading System’),zrealizowaną wspólnie z Euractiv w temacie odnawialnych źródeł energii i nowoczesnych technologii oraz potrzeb finansowych wynikających z procesu transformacji energetyki (‘Hydrogen, Sun, wind: Which ones can make the best contribution to Europe’s energy transformation?’),  oraz  debatę we współpracy z Energy Post poświęconą kwestii finansowania sprawiedliwej transformacji (‘Fit for 55: financing a successful transition across Europe’). PKEE współpracowało także z Bankiem Światowym przy inicjatywie „Wsparcie dla polskich regionów węglowych w okresie transformacji”. Warto odnotować także kontynuację dobrej współpracy PKEE z Przedstawicielstwem RP przy Unii Europejskiej w Brukseli.

Na 45 głównych aktywności PKEE w obszarze komunikacji i organizacji wydarzeń w 2021 r. złożyły się m.in.: 23 publikacje (w tym: 16 komunikatów prasowych, 6 artykułów i 1 ekspercki raport specjalny) oraz 12 oficjalnych wydarzeń (zorganizowanych lub współorganizowanych przez PKEE).

Rok 2021 był kolejnym okresem poważnych wyzwań dla sektora energetycznego w Polsce i w całej Europie. Pandemia koronawirusa, rosnące koszty wytwarzania energii elektrycznej, wyzwania legislacyjne i finansowe związane z transformacją energetyki – to tylko niektóre z nich. Polski Komitet Energii Elektrycznej pracował intensywnie, reprezentując polską energetykę na forum krajowym i unijnym.