Przyszły miks energetyczny Europy: Jakie role odegrają w nim poszczególne technologie?

Omówienie zagadnień dotyczących przyszłego miksu energetycznego Europy było głównym celem debaty zorganizowanej przez Euractiv we współpracy z Polskim Komitetem Energii Elektrycznej (PKEE). Spotkanie, w którym udział wzięli urzędnicy Unii Europejskiej oraz przedstawiciele stowarzyszeń sektora energetycznego odbyło się 3 grudnia 2020 roku.

Otwierający spotkanie wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński, podkreślił, że sektor energetyczny wprowadza obecnie wiele innowacyjnych rozwiązań, które znacząco przyczyniają się do realizacji ambitnych celów klimatycznych. – Niemniej warto zwrócić uwagę na to, że tylko technologicznie neutralne podejście uwzględniające różne punkty startowe poszczególnych państw członkowskich, umożliwi nam osiągnięcie wspólnego celu – zauważył.  – Ze względu na fakt, iż znajdujemy się obecnie dopiero na początku drogi ku neutralności klimatycznej, powinniśmy unikać zawężania dyskusji na temat sposobów realizacji transformacji wyłącznie do kilku technologii – dodał.

Podczas panelu wysokiego szczebla jego uczestnicy – Helene Chraye, kierownik Wydziału Transformacji Energetycznej Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej, Pietro Menna, ekspert ds. regulacji Dyrekcji Generalnej ds. Energii Komisji Europejskiej, Gilda Amorosi kierownik Działu Polityki Energetycznej, Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju w Eurelectric, Christopher Hurst, dyrektor generalny Dyrekcji ds. Projektów Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Tomasz Dąbrowski, dyrektor PKEE – dyskutowali o tym, jak zapewnić właściwe finansowanie krajom o różnych punktach startowych, takim jak Polska, w których transformacja energetyczna będzie wymagała większej ilości inwestycji. Ponadto debata skupiała się na tym, w jaki sposób sektor energetyczny może efektywniej wykorzystywać istniejące technologie.

Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, nawiązując do wypowiedzi wiceministra Czetwertyńskiego, zaznaczył, że od początku dyskusji nad zwiększeniem poziomu ambicji klimatycznych UE, Polski Komitet Energii Elektrycznej zwracał uwagę na potrzebę utworzenia ram prawnych uwzględniających krajowe i regionalne specyfiki gospodarek oraz miksów energetycznych państw członkowskich. – Takie podejście ma na celu zapewnienie, aby nikt nie został pozostawiony sam sobie w procesie transformacji. Ponadto działanie to pozwoliłoby na stworzenie ram prawnych na poziomie unijnym, zapewniających poszczególnym krajom indywidualnie dopasowane rozwiązania i samodzielny wybór odpowiednich technologii niezbędnych do przeprowadzenia dekarbonizacji wymagających tego sektorów gospodarki doprecyzował. – Państwa członkowskie, a co za tym idzie przedsiębiorstwa energetyczne powinny mieć pozostawioną swobodę wyboru, jaka technologia jest najodpowiedniejsza dla ich uwarunkowań lokalnych i konkretnych modeli biznesowych. Uważam, że przepisy unijne powinny w maksymalnym możliwym stopniu pozostać neutralne w tym aspekcie – powiedział.

Dyrektor PKEE zauważył, że unijne ramy finansowe powinny zapewniać szeroką paletę instrumentów ukierunkowanych na wspieranie państw członkowskich w transformacji. – Środki te powinny dofinansowywać odchodzenie od przestarzałych technologii, rozwój odnawialnych źródeł energii, a także rozwiązania umożliwiające dekarbonizację we wszystkich sektorach gospodarki. Bowiem, tylko takie podejście zapewni faktyczne osiągnięcie neutralności klimatycznej w przyszłości – wyjaśnił.

Więcej informacji:

EURACTIV – Which technologies should be in the EU’s climate action toolbox? https://bit.ly/3gqnsmJ 

Biznes Alert – Które technologie pomogą osiągnąć neutralność klimatyczną? https://bit.ly/36U7myC 

O wydarzeniu: https://bit.ly/3lxNxS4 

Wideo: https://bit.ly/3ohAiq9