KOMUNIKAT POLSKIEGO KOMITETU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W SPRAWIE FINAŁU NEGOCJACJI PODCZAS 24. SESJI KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH (COP24)

KOMUNIKAT POLSKIEGO KOMITETU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W SPRAWIE FINAŁU NEGOCJACJI PODCZAS 24. SESJI KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH (COP24)

Polska była gospodarzem tegorocznej 24. Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP24). W dniach 3-15 grudnia br. negocjatorzy ze 196 państw i Unii Europejskiej pracowali nad Katowickim Pakietem Klimatycznym („Katowice Rulebook”) – zbiorem wytycznych mającym na celu wdrożenie Porozumienia Paryskiego.

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEEz uznaniem przyjmuje osiągnięte w Katowicach porozumienie. W Katowickim Pakiecie Klimatycznym określono między innymi zasady przejrzystości, które pozwolą na sprawdzanie i weryfikację, jak zobowiązania podjęte w kontrybucjach są realizowane przez strony. Ponadto podkreślono wagę odpowiedniego finansowania dla działań związanych z ochroną klimatu. Dlatego też Pakiet Katowicki zaleca aby kraje rozwinięte zwiększały ambicje w tym zakresie, co umożliwi mobilizację 100 mld dolarów rocznie na ten cel w perspektywie 2020 r.

Jak zaznaczył prezydent COP24, wiceminister środowiska – Michał Kurtyka: – W Pakiecie Katowickim w zrównoważony, uczciwy sposób uwzględnione zostały interesy wszystkich Stron. Ale co ważniejsze, jego wpływ na świat będzie pozytywny. Dzięki niemu uczynimy wielki krok w kierunku realizacji ambicji zapisanych w Porozumieniu Paryskim. Ambicji, które sprawią, że nasze dzieci spojrzą kiedyś wstecz na nasze dziedzictwo i uznają, że ich rodzice podjęli właściwe decyzje w ważnym, dziejowym momencie.”

Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, bierze aktywny udział w pracach legislacyjnych, które przyczyniają się do szybkiego wdrożenia Porozumienia Paryskiego.  Cele ujęte w Rozporządzeniu w sprawie zarządzania Unią Energetyczną („EU Governance”), znowelizowanej Dyrektywie OZE oraz Dyrektywie w sprawie efektywności energetycznej („EED”) pozwolą między innymi na znaczący wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym, poprawę efektywności energetycznej oraz lepszą koordynację krajowych planów w perspektywie do 2030 r. Ponadto, zgodnie z opublikowanym w grudniu br. przez Ministerstwo Energii projektem Polityki Energetycznej Polski, do końca 2030 r. planowana jest w Polsce redukcja emisji CO2 o 30%  (w stosunku do bazowego roku 1990).

Wymienione wyżej cele są niezwykle ambitne i wymagają adekwatnych środków finansowych na ich realizację. Dlatego też, PKEE przyjmuje z aprobatą podpisanie Deklaracji na temat sprawiedliwej transformacjiSolidarity and Just Transition Silesia Declaration”), zgodnie z którą transformacja powinna przebiegać w oparciu o solidarny i sprawiedliwy model, co pozwoli na kontynuację działań związanych z ochroną klimatu przy jednoczesnym utrzymaniu rozwoju gospodarczego i miejsc pracy.

PKEE popiera również polsko-brytyjską inicjatywę (popartą przez ponad 40 państw z 5 kontynentów), dotyczącą Partnerstwa na rzecz działań w kierunku rozwoju elektromobilności i zeroemisyjnego transportu („Driving Change Together Partnership”). Partnerstwo ma na celu zainicjowanie współpracy na poziomie międzynarodowym i wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju elektromobilności.

Poza przedstawicielami rządów, konferencja COP24 była również okazją do dyskusji na temat ochrony środowiska ponad 20 tysięcy przedstawicieli, związanych z ośrodkami naukowymi, pozarządowymi, biznesem i polityką z ponad 190 krajów.

Polski Komitet Energii Elektrycznej, jako Partner Strategiczny COP24, organizował oraz brał czynny udział w wydarzeniach towarzyszących Konferencji, które miały miejsce w Pawilonie Polskim. Podczas debat współorganizowanych przez PKEE, poruszano kwestie sprawiedliwej transformacji, innowacji w sektorze energetyki oraz działań sektora, mających na celu poprawę jakości powietrza. Podczas Szczytu Klimatycznego przedstawione zostały również główne założenia dedykowanego Raportu PKEE na COP24: „Wkład polskiego sektora energetycznego w realizację globalnej polityki klimatyczne