Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w odniesieniu do planów REPowerEU dotyczących odbudowy i zwiększania odporności

Wyjątkowa sytuacja na rynkach energetycznych spowodowana inwazją Rosji na Ukrainę wymaga od Europy rewizji planów transformacji energetycznej. Musimy być lepiej przygotowani do sprostania nowym wyzwaniom, budując jednocześnie bezpieczeństwo energetyczne dla całej Unii Europejskiej i jej poszczególnych regionów. Obecna sytuacja pokazuje, że nie ma już odwrotu z drogi ku neutralności klimatycznej. Nie możemy jednak zapominać o różnych […]

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie sygnowanego przez Eurelectric listu odnoszącego się do kwestii zapewnienia zróżnicowania podmiotów uczestniczących w rynku EU ETS

Ze względu na zagrożenia występowania nadmiernej spekulacji i niestabilności rynku, Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) popiera ograniczenie wpływu instytucji finansowych na EU ETS. Dlatego też PKEE jako członek Eurelectric podkreśla, że nie może i nie popiera współsygnowanego przez Eurelectric 10 maja 2022 roku listu dotyczącego tej kwestii. Rola instytucji finansowych na rynku EU ETS okazała […]

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej dotyczące zmiany dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Zapewnienie właściwych wymagań dla budynków jest niezbędne do zrealizowania celów klimatycznych i zmniejszenia zależności Unii Europejskiej od importu paliw kopalnych. Jednakże Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) zwraca uwagę na zapisy dotyczące efektywnych systemów ciepłowniczych, przedstawione w projekcie zmian dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) oraz na pewne niespójności z innymi dokumentami pakietu „Fit for 55”. […]

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej na temat projektu dyrektywy Rady w sprawie restrukturyzacji unijnych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) wspiera dostosowanie opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej do wymogów polityki klimatycznej UE, co przyczyni się do osiągnięcia celów na rok 2030 oraz neutralności klimatycznej do roku 2050. Zmiany dyrektywy w sprawie opodatkowania energii (ETD) nie mogą jednak skutkować jeszcze większym wzrostem cen energii dla konsumentów. W ostatnim czasie ceny te […]

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE) dotyczące projektu dyrektywy zmieniającej dyrektywę (UE) 2018/2001 w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych

Systemy ciepłownicze i chłodnicze Spółki zrzeszone w PKEE prowadzą szereg inwestycji w celu zastąpienia istniejących, opalanych węglem źródeł ciepła wysokosprawnymi źródłami kogeneracyjnymi wykorzystującymi gaz ziemny, ponieważ możliwość stosowania odnawialnych źródeł energii w dużych systemach ciepłowniczych jest ograniczona. W systemach tych kogeneracja bazująca na gazie ziemnym jest jedynym realistycznym i dostępnym rozwiązaniem ze względu na krajowe […]

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego rewizji unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) oraz funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej

Członkowie PKEE podążają za europejskimi trendami w zakresie ochrony środowiska, dlatego też  zobowiązali się do osiągnięcia neutralności klimatycznej i 55-procentowego celu redukcji emisji. Jest to szczególnie ważne w kontekście analiz przygotowanych m.in. przez stowarzyszenie Eurelectric, które wskazują, iż aby do 2050 r. osiągnąć zeroemisyjność w całej gospodarce, należy zelektryfikować wiele sektorów, co jest nierealne w obliczu […]

Stanowisko PKEE w sprawie Społecznego Funduszu Klimatycznego

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę utworzenia Społecznego Funduszu Klimatycznego (dalej jako „Fundusz”), ponieważ może on wesprzeć bardziej sprawiedliwą transformację i zmniejszanie ubóstwa energetycznego. Jednakże, zwracamy uwagę na fakt, iż Fundusz w proponowanym kształcie, będzie w stanie jedynie częściowo złagodzić skutki wzrostu cen energii dla gospodarstw domowych. Europejski Zielony Ład jest ogromnym programem, który […]

Stanowisko PKEE w sprawie mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (Carbon Border Adjustment Mechanism)

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) docenia propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą ustanowienia mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM), mającego na celu zmniejszenie ryzyka ucieczki emisji, a także zapewnienie lepszego odzwierciedlenia wygenerowanej emisji CO2 w cenie importowanych towarów. PKEE zgadza się z Komisją, że wyższe ambicje klimatyczne UE mogą zwiększyć ryzyko ucieczki emisji, […]

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej dotyczące rewizji dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) jest zdania, że usprawnienia w obszarze efektywności energetycznej są konieczne, by osiągnąć bardziej ambitne cele klimatyczne UE. Niemniej rewizja dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (EED) musi uwzględniać różne punkty startowe poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej, w szczególności w obszarze ciepłownictwa i wysokosprawnej kogeneracji. PKEE uważa, że warunkiem koniecznym do osiągnięcia sukcesu […]

Polski Komitet Energii Elektrycznej o pakiecie „Fit for 55”

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) z zadowoleniem przyjmuje publikację pakietu „Fit for 55”, dostosowującego unijne prawodawstwo do zwiększonego celu redukcji emisji do co najmniej 55% w 2030 roku. Polski sektor energetyczny uważa, że aby osiągnąć nowoprzyjęte cele oraz znacząco przyśpieszyć dekarbonizację sektora wytwarzania energii i zapewnić sprawiedliwą transformację energetyczną, należy przyjąć nowe całościowe ramy regulacyjne. Jednocześnie […]