Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w kwestii projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie ustanowienia ram zapewnienia bezpiecznych i zrównoważonych dostaw surowców krytycznych oraz zmiany rozporządzeń (UE) 168/2013, (UE) 2018/858, 2018/1724 i (UE) 2019/1020

PKEE z zadowoleniem przyjmuje projekt propozycji mającej na celu zmniejszenie zależności i dywersyfikację importu surowców strategicznych. Uważamy, że propozycja ta wzmacnia autonomię w kwestii dostaw kluczowych surowców na terenie UE dla technologii o zerowej emisji netto. Jeśli rozporządzenie to zostanie właściwie przeprocedowane, może doprowadzić do zwiększenia produkcji na terenie UE, ograniczając tym samym wytwarzanie na terenie innych krajów, w tym Chin.

Propozycja Komisji, dotycząca utrzymania statusu surowców krytycznych dla węgla koksującego i miedzi oraz dodatkowo statusu miedzi jako surowca strategicznego, ma kluczowe znaczenie. Surowce te są niezbędnymi komponentami do produkcji stali, przez co są wykorzystywane w wielu strategicznych sektorach gospodarki, w tym w produkcji turbin wiatrowych, paneli słonecznych i elektrowni jądrowych. Ujęcie ich na liście przyczyni się do udanego przejścia na zieloną energię poprzez zmniejszenie śladu węglowego. Zwłaszcza, że Polska jest czołowym producentem tych surowców na terenie UE. Niemniej jednak, dalszemu wydobyciu węgla koksującego nie powinny zagrażać ograniczenia nałożone przez proponowane przez Komisję rozporządzenie w sprawie redukcji emisji metanu. Kompromisowy tekst uzgodniony przez Parlament Europejski 9 maja, który modyfikuje propozycję Komisji dotyczącą emisji z kopalń i tym samym zwalnia węgiel koksujący z przepisów dotyczących odmetanowania, stanowi krok we właściwym kierunku. Popieramy również wniosek Komisji dotyczący utrzymania statusu surowców krytycznych dla ciężkich i lekkich pierwiastków ziem rzadkich. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że Chiny dominują w łańcuchu dostaw metali ziem rzadkich – pierwiastków, które odgrywają kluczową rolę w rozwoju nowych gałęzi przemysłu i są niezbędne do zielonej transformacji. Dlatego nie powinniśmy stwarzać zagrożenia dla globalnych łańcuchów dostaw pierwiastków ziem rzadkich i szybko przełamać dominację Chin w tej kwestii. Państwa członkowskie UE muszą zachować ostrożność, by nie uzależnić się od innych krajów w zakresie surowców, jak to miało miejsce w przeszłości w przypadku dostaw gazu ziemnego z Rosji.

Przejście z paliw kopalnych na technologię czystej energii wymaga wydobywania większej ilości surowców na terenie UE. Dlatego konieczny jest bezpieczny i zrównoważony dostęp do surowców krytycznych i strategicznych. PKEE dostrzega obawy związane ze skutecznością Rozporządzenia w sprawie surowców krytycznych oraz tego, czy bez zapewnienia adekwatnego finansowania ryzyko związane z ucieczką inwestycji zostanie odpowiednio zaadresowane. Dostrzegamy potencjał proponowanego rozporządzenia w zwiększaniu liczby projektów wydobywczych, przetwórczych i recyklingowych w Europie. Jednak przerzucanie odpowiedzialności finansowej również na istniejące już instrumenty i programy państw członkowskich może skutkować nieuczciwą konkurencją między poszczególnymi krajami. Niektóre państwa członkowskie mogą bowiem udzielić przedsiębiorstwom większej pomocy niż pozostałe, co doprowadzi do fragmentacji rynku. Rozporządzenie ma na celu przywrócenie uczciwej konkurencji między wszystkimi przedsiębiorstwami działającymi na wspólnotowym rynku wewnętrznym oraz zagwarantowanie równego dostępu do finansowania Projektów Strategicznych. Inwestorzy i producenci również potrzebują stabilności. Dlatego wzywamy decydentów do zapewnienia bezpośredniego wsparcia finansowego również na szczeblu UE poprzez wprowadzenie specjalnego unijnego funduszu inwestycyjnego przeznaczonego na Projekty Strategiczne dla zapewnienia takich samych warunków działania.

Ponadto, w celu zapewnienia właściwego zarządzania ryzykiem, duże firmy wytwarzające strategiczne technologie przy użyciu surowców strategicznych co dwa lata powinny przeprowadzać audyty swoich łańcuchów dostaw. W związku z tym, zdecydowanie wzywamy instytucje współtworzące prawo do doprecyzowania przepisów art. 23.3. Członkowie PKEE zwracają bowiem uwagę na fakt, że ogólne wnioski dotyczące struktury dostaw surowców krytycznych (wyniki audytu) producentów technologii (nie stanowiące tajemnicy przedsiębiorstwa) mogą zostać na wniosek przedstawione ich partnerom biznesowym/inwestorom.

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy środków na rzecz wzmocnienia europejskiego ekosystemu produkcji produktów technologii neutralnych emisyjnie (Akt w spawie przemysłu neutralnego emisyjnie)

3 lipca, 2023

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w kwestii projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie ustanowienia ram zapewnienia bezpiecznych i zrównoważonych dostaw surowców krytycznych oraz zmiany rozporządzeń (UE) 168/2013, (UE) 2018/858, 2018/1724 i (UE) 2019/1020

22 czerwca, 2023

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w odpowiedzi na wezwanie Komisji Europejskiej do przedstawienia opinii w sprawie inicjatywy „Pompy ciepła – plan działania na rzecz przyspieszenia rozpowszechnienia w Unii Europejskiej”

2 czerwca, 2023

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w odpowiedzi na wniosek Komisji Europejskiej dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 i (UE) 2019/942 w celu poprawy ochrony Unii przed manipulacją na hurtowym rynku energii

1 czerwca, 2023

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w odpowiedzi na wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) 2019/943 i (UE) 2019/942 oraz dyrektywy (UE) 2018/2001 i (UE) 2019/944 w celu udoskonalenia struktury unijnego rynku energii elektrycznej

1 czerwca, 2023

Stanowisko PKEE w sprawie wpływu nowych taryf na sprzedaż energii elektrycznej na ceny energii w 2023 roku

17 grudnia, 2022

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w odniesieniu do planów REPowerEU dotyczących odbudowy i zwiększania odporności

25 lipca, 2022

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie sygnowanego przez Eurelectric listu odnoszącego się do kwestii zapewnienia zróżnicowania podmiotów uczestniczących w rynku EU ETS

10 maja, 2022

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej dotyczące zmiany dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

1 kwietnia, 2022

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej na temat projektu dyrektywy Rady w sprawie restrukturyzacji unijnych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej

19 listopada, 2021

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE) dotyczące projektu dyrektywy zmieniającej dyrektywę (UE) 2018/2001 w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych

8 listopada, 2021

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego rewizji unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) oraz funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej

5 listopada, 2021