Komentarz prasowy Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej na temat głosowania nad poprawkami do Rozporządzenia dot. wewnętrznego rynku energii elektrycznej w Komisji ITRE

Komentarz prasowy Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej na temat głosowania nad poprawkami do Rozporządzenia dot. wewnętrznego rynku energii elektrycznej w Komisji ITRE  

Rynek energii elektrycznej – czy zmierzamy w dobrym kierunku?

Rewizja Rozporządzenia dot. wewnętrznego rynku energii elektrycznej (ang. Electricity Market Regulation) powinna określić jasne zasady, które umożliwią zapewnienie na rynku: konkurencyjności, elastyczności, neutralności technologicznej oraz ukierunkowania w stronę odbiorców końcowych. W związku z brakiem impulsu cenowego do inwestycji i związanymi z tym zagrożeniami niedoboru mocy, europejskie rynki energii elektrycznej mierzą się aktualnie z ryzykiem zaburzeń dostaw prądu do odbiorców końcowych. Wydana w ostatnich tygodniach przez Komisję Europejską decyzja o akceptacji nowych mechanizmów mocowych dla 6 państw członkowskich (Belgia, Francja, Niemcy, Grecja, Włochy i Polska) jest dowodem na to, że mechanizmy mocowe pełnią znaczącą – a wraz z upływem czasu coraz większą – rolę w jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw i w procesie transformacji rynków energii.

Zdaniem PKEE, dzisiejsze głosowanie Komisji ITRE wprowadza podwójne standardy dla mechanizmów mocowych i godzi w uznane dotąd zasady zapewnienia przewidywalności regulacyjnej dla inwestorów. Zaproponowane dla tzw. rezerw strategicznych standardy emisyjne CO2 pozwalają na udział w systemie jednostek węglowych, natomiast eliminują możliwość skorzystania przez nie ze wsparcia w ramach rynku mocy. Polski Komitet Energii Elektrycznej jest przekonany, że wszystkie mechanizmy mocowe powinny być traktowane na tych samych zasadach, tak aby zapewnić sprawiedliwe warunki rynkowe.

Wszystkie mechanizmy mocowe powinny zapewnić inwestorom przewidywalność w długoterminowej perspektywie czasowej. Przykłady wielu państw członkowskich, w których mechanizmy te zostały już wprowadzone, wskazują na ich zasadniczą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw na terenie całej Unii Europejskiej. Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 7 lutego 2018r. o notyfikacji nowych mechanizmów mocowych w sześciu państwach członkowskich, wydana po dogłębnej analizie, jest dowodem na potwierdzenie powyższej tezy. Niestety, w dzisiejszym stanowisku Komisji ITRE zaproponowano ograniczenie stosowania rynku mocy do okresu maksymalnie wynoszącego 5 lat oraz skrócenie kontraktów mocowych do okresu maksymalnie 1 roku. Tak krótki przewidziany okres czasu nie jest wystarczający do zapewnienia niezbędnych bodźców do budowy nowych jednostek wytwórczych. Natomiast rynki mocy przyjęte w ostatnim czasie przez Komisję wprowadzają co najmniej 10letnie wsparcie, bardziej adekwatne dla inwestorów.

Podwójne standardy dla mechanizmów mocowych w zakresie limitu emisji EPS 550 g CO2/kWh Zdaniem PKEE dzisiejszy raport Komisji ITRE przyznaje jednemu z mechanizmów mocowych – rezerwom strategicznym – określone przywileje, podczas gdy drugie rozwiązanie – rynki mocy – zostało ich pozbawione.
W przypadku bardziej rynkowego i neutralnego technologicznie mechanizmu, jakim jest rynek mocy, przyjęto bardziej rygorystyczne normy emisyjne – 550 g CO2/kWh. W przypadku drugiego rozwiązania przyjęto oddzielny, dedykowany pułap emisyjny – 200 kg CO2/kW w ujęciu rocznym, nie na jednostkę produkcji. Proponowany limit pozwoli na wykorzystanie w ramach rezerw strategicznych jednostek na węgiel brunatny i kamienny, jednocześnie eliminując taką możliwość w rynkach mocy.

Zaproponowane rozwiązanie przyczynia się więc do wsparcia nierynkowego i mniej neutralnego technologicznie rozwiązania, co budzi kontrowersje.

Zmiana zasad w trakcie prowadzenia działań inwestycyjnych nie doprowadzi do poprawy bezpieczeństwa dostaw w Europie Zgodnie z zaproponowanymi przez Komisję ITRE regułami mechanizmów mocowych, standard emisyjny EPS550 będzie bezpośrednio stosowany w przypadku nowych bloków i pozbawi będące na wysokim poziomie zaawansowania aktualne inwestycje w nowe moce możliwości otrzymania wsparcia z mechanizmów mocowych. Zdaniem PKEE, wpłynęłoby to negatywnie na bezpieczeństwo dostaw energii w Polsce i w innych krajach, gdyż bez wsparcia jednostki konwencjonalne nie będą rentowne ekonomicznie.

Rezerwy strategiczne bardziej kosztowne dla odbiorców niż mechanizmy mocowe Polski Komitet Energii Elektrycznej uważa za wysoce zaskakujące stanowisko Komisji ITRE, w którym przekazuje się przywileje dla bardziej kosztownych ekonomicznie z perspektywy konsumentów rozwiązań, jakimi są rezerwy strategiczne (co zostało przedstawione w dogłębnej analizie wykonanej przez Compass-Lexecon dla PKEE). Warto również zaznaczyć, że zgodnie z badaniami, standard EPS 550 będzie mieć nieznaczny wpływ na ograniczenie emisji dwutlenku węgla, z uwagi na równoległe zwiększenie emisji CO2 w innych sektorach.
Zdaniem PKEE dzisiejsze głosowanie w Komisji ITRE ustanawia podwójne standardy dla państw członkowskich Unii Europejskiej oraz dla uczestników rynku.

Do pobrania:

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy środków na rzecz wzmocnienia europejskiego ekosystemu produkcji produktów technologii neutralnych emisyjnie (Akt w spawie przemysłu neutralnego emisyjnie)

3 lipca, 2023

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w kwestii projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie ustanowienia ram zapewnienia bezpiecznych i zrównoważonych dostaw surowców krytycznych oraz zmiany rozporządzeń (UE) 168/2013, (UE) 2018/858, 2018/1724 i (UE) 2019/1020

22 czerwca, 2023

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w odpowiedzi na wezwanie Komisji Europejskiej do przedstawienia opinii w sprawie inicjatywy „Pompy ciepła – plan działania na rzecz przyspieszenia rozpowszechnienia w Unii Europejskiej”

2 czerwca, 2023

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w odpowiedzi na wniosek Komisji Europejskiej dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 i (UE) 2019/942 w celu poprawy ochrony Unii przed manipulacją na hurtowym rynku energii

1 czerwca, 2023

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w odpowiedzi na wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) 2019/943 i (UE) 2019/942 oraz dyrektywy (UE) 2018/2001 i (UE) 2019/944 w celu udoskonalenia struktury unijnego rynku energii elektrycznej

1 czerwca, 2023

Stanowisko PKEE w sprawie wpływu nowych taryf na sprzedaż energii elektrycznej na ceny energii w 2023 roku

17 grudnia, 2022

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w odniesieniu do planów REPowerEU dotyczących odbudowy i zwiększania odporności

25 lipca, 2022

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie sygnowanego przez Eurelectric listu odnoszącego się do kwestii zapewnienia zróżnicowania podmiotów uczestniczących w rynku EU ETS

10 maja, 2022

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej dotyczące zmiany dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

1 kwietnia, 2022

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej na temat projektu dyrektywy Rady w sprawie restrukturyzacji unijnych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej

19 listopada, 2021

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE) dotyczące projektu dyrektywy zmieniającej dyrektywę (UE) 2018/2001 w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych

8 listopada, 2021

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego rewizji unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) oraz funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej

5 listopada, 2021