Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie sygnowanego przez Eurelectric listu odnoszącego się do kwestii zapewnienia zróżnicowania podmiotów uczestniczących w rynku EU ETS

Ze względu na zagrożenia występowania nadmiernej spekulacji i niestabilności rynku, Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) popiera ograniczenie wpływu instytucji finansowych na EU ETS. Dlatego też PKEE jako członek Eurelectric podkreśla, że nie może i nie popiera współsygnowanego przez Eurelectric 10 maja 2022 roku listu dotyczącego tej kwestii.

Rola instytucji finansowych na rynku EU ETS okazała się jedną z najszerzej dyskutowanych kwestii w ramach prac nad nowelizacją dyrektywy ETS. Choć PKEE popiera utrzymanie otwartego rynku dla tych instytucji finansowych, które zwiększają jego płynność, pomagają w rozpoznawaniu cen oraz handlują uprawnieniami (EUA) w imieniu podmiotów zobowiązanych do zakupu uprawnień, z zadowoleniem przyjmujemy propozycje wprowadzania środków poprawiających przejrzystość i zapobiegających działaniom prowadzącym do nadmiernej spekulacji. W świetle ostatnich wahaniach cen EUA, które niektórzy eksperci, firmy i prawodawcy przypisują działaniom spekulacyjnym, jest to tym bardziej pilne.

Niedawno zgłoszone poprawki m.in. w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) mają na celu rozwiązanie kwestii spekulacji rynkowych poprzez wykluczenie z rynku EU ETS instytucji finansowych, które nie działają w imieniu emitentów. PKEE popiera wszelkie aktywności, które mogłyby skutecznie rozwiązać problem nadmiernej spekulacji na rynku EU ETS. W tym aspekcie uważamy, że proponowane zmiany idą w dobrym kierunku, ponieważ odzwierciedlają szeroką dyskusję wśród ekspertów, analityków i decydentów na temat przyczyn ostatnich skoków cen ETS.

Debatę na ten temat należy kontynuować. Należy również podjąć pewne dodatkowe działania. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) wskazuje, że spekulanci nie mieli znaczącego wpływu na ceny EUA, jednak w swoim raporcie nadal potwierdza występowanie spekulacji na rynku i wzywa do zwiększenia jego przejrzystości. Dlatego też uważamy, że dyskusja nie dotyczy tylko czynników stojących za konkretną zmianą cen, ale także samego kształtu systemu ETS. Niedawno przeprowadzone przez Compass Lexecon badanie „Wpływ podmiotów finansowych na europejski rynek emisji i potencjalne środki stabilizowania cen” analizuje wskazane wyżej, główne słabości systemu EU ETS. Naszym zdaniem owe kwestie muszą zostać zaadresowane niezależnie od debaty na temat tego, w jakim stopniu instytucje finansowe spowodowały zmiany cen EUA. Poprawa nadzoru i przejrzystości rynku będzie krokiem we właściwym kierunku, ale to zdecydowanie nie wystarczy.

Niestety, list sygnowany przez Eurelectric zmierza w przeciwnym kierunku. PKEE nie może poprzeć stanowiska, które podkreśla korzyści płynące z udziału sektora finansowego w rynku ETS, przy jednoczesnym ignorowaniu długoterminowych negatywnych konsekwencji pozycji spekulacyjnych na rynku, a także nadmiernej spekulacji prowadzącej do wahań cen. Inicjatywa Eurelectric jest tym bardziej rozczarowujące, iż pojawia się ona w momencie, gdy dyskusja na temat konkretnych działań zapobiegających spekulacji nabiera tempa.

Z wyżej wymienionych powodów PKEE jest zmuszony zdystansować się od listu Eurelectric. Jednocześnie PKEE ma nadzieję na dalszą owocną współpracę w celu zapewnienia sprawiedliwej transformacji całego europejskiego sektora energetycznego.

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy środków na rzecz wzmocnienia europejskiego ekosystemu produkcji produktów technologii neutralnych emisyjnie (Akt w spawie przemysłu neutralnego emisyjnie)

3 lipca, 2023

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w kwestii projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie ustanowienia ram zapewnienia bezpiecznych i zrównoważonych dostaw surowców krytycznych oraz zmiany rozporządzeń (UE) 168/2013, (UE) 2018/858, 2018/1724 i (UE) 2019/1020

22 czerwca, 2023

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w odpowiedzi na wezwanie Komisji Europejskiej do przedstawienia opinii w sprawie inicjatywy „Pompy ciepła – plan działania na rzecz przyspieszenia rozpowszechnienia w Unii Europejskiej”

2 czerwca, 2023

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w odpowiedzi na wniosek Komisji Europejskiej dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 i (UE) 2019/942 w celu poprawy ochrony Unii przed manipulacją na hurtowym rynku energii

1 czerwca, 2023

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w odpowiedzi na wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) 2019/943 i (UE) 2019/942 oraz dyrektywy (UE) 2018/2001 i (UE) 2019/944 w celu udoskonalenia struktury unijnego rynku energii elektrycznej

1 czerwca, 2023

Stanowisko PKEE w sprawie wpływu nowych taryf na sprzedaż energii elektrycznej na ceny energii w 2023 roku

17 grudnia, 2022

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w odniesieniu do planów REPowerEU dotyczących odbudowy i zwiększania odporności

25 lipca, 2022

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie sygnowanego przez Eurelectric listu odnoszącego się do kwestii zapewnienia zróżnicowania podmiotów uczestniczących w rynku EU ETS

10 maja, 2022

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej dotyczące zmiany dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

1 kwietnia, 2022

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej na temat projektu dyrektywy Rady w sprawie restrukturyzacji unijnych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej

19 listopada, 2021

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE) dotyczące projektu dyrektywy zmieniającej dyrektywę (UE) 2018/2001 w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych

8 listopada, 2021

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego rewizji unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) oraz funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej

5 listopada, 2021