Komunikat na temat ostatecznego porozumienia w sprawie taksonomii

 

5 grudnia 2019 roku Parlament Europejski i Rada UE doszły do porozumienia w zakresie kształtu rozporządzenia w sprawie utworzenia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, których najważniejszym celem jest ustanowienie na poziomie Unii Europejskiej tzw. Taksonomii, wprowadzającej kryteria pozwalające ustalić, czy dana działalność gospodarcza jest zrównoważona środowiskowo. Rada (COREPER) poparła to porozumienie 18 grudnia. Z kolei Parlament Europejski będzie nad nim głosował na sesji plenarnej w styczniu 2020 roku. W rezultacie rozporządzenie wejdzie w życie najprawdopodobniej w pierwszym półroczu 2020 roku.

Rozporządzenie w sprawie taksonomii ustanawia jednolity system klasyfikacji z kryteriami określania, czy dana działalność gospodarcza jest zrównoważona środowiskowo. Definiuje ono także aktywności przejściowe (ang. transitional) i ułatwiające (ang. enabling) – czyli takie, dla których nie istnieje osiągalna technicznie oraz ekonomicznie alternatywa w postaci technologii niskoemisyjnych, jak również działania wspierające transformację gospodarki w kierunku neutralności klimatycznej zgodne z Porozumieniem paryskim. W tych kategoriach mieszczą się m.in. dwa rodzaje źródeł wytwarzania energii – gazowe i jądrowe, które odgrywają istotną rolę w dochodzeniu do gospodarki neutralnej dla klimatu.

Warto podkreślić fakt, że ostateczna decyzja, czy wytwarzanie energii ze źródeł gazowych i jądrowych będzie uznawane za działania przejściowe i ułatwiające, zostanie podjęta w aktach delegowanych uzupełniających rozporządzenie w sprawie taksonomii. Akty te będą przyjmowane przez Komisję Europejską prawdopodobnie przy wsparciu ze strony Platformy ds. zrównoważonego finansowania, której główną rolą jest doradzanie Komisji w kwestii technicznych kryteriów kwalifikacji. Ponadto, zostanie utworzona grupa ekspercka państw członkowskich, której zadaniem również będzie wsparcie Komisji Europejskiej w zakresie zasadności tych kryteriów. Celem kryteriów technicznej kwalifikacji jest określenie szczegółowych warunków kwalifikowania działalności gospodarczej jako zrównoważonej środowiskowo. Jest zatem ogromnie ważne, aby te kryteria zostały zdefiniowane w taki sposób, że wytwarzanie energii ze źródeł gazowych i jądrowych było uznane za działanie przejściowe i zarazem ułatwiające – z następujących powodów:

    1. Zasilane gazem (niezbędne do zabezpieczenia OZE) i jądrowe (stabilna zeroemisyjna energia) źródła energii pomagają w skutecznym i sprawnym panowaniu nad rosnącymi wyzwaniami oraz ryzykami wynikającymi ze wzrastającego udziału energii z niesterowalnych źródeł odnawialnych w strukturze wytwarzania. Zapewniają one także bezpieczeństwo zasilania. Obydwie te technologie umożliwiają zmianę miksów energetycznych w państwach członkowskich silnie uzależnionych od węgla kamiennego i brunatnego.
    2. Elektrownie gazowe będą podstawą stabilizowania systemów energetycznych w perspektywie rosnącego udziału energii ze źródeł odnawialnych.
    3. Energia jądrowa będzie odgrywała istotną rolę w przyszłej strukturze wytwarzania energii w Unii Europejskiej, co podkreśliła Komisja Europejska w swojej długoterminowej strategii do roku 2050 „Czysta planeta dla wszystkich” wskazując, że udział tego źródła energii w unijnej strukturze wytwarzania w 2050 roku będzie się wahał pomiędzy 12% a 15%.
    4. Ważna rola energii jądrowej w państwach członkowskich w kontekście prawa decydowania o ich miksach energetycznych została podkreślona przez Radę Europejską w jej konkluzjach przyjętych na posiedzeniu 12 grudnia 2019 r..

Dodatkowo, w przypadku energetyki jądrowej, podczas opracowywania technicznych kryteriów kwalifikacji należy dokonać przejrzystego i opartego na przesłankach naukowych oszacowania jej wpływu na inne istotne aspekty środowiskowe (ang. „do no significant harm”). Pozwoli to nie wykluczyć a priori możliwości uznawania wytwarzania energii jądrowej za zrównoważoną środowiskowo przy uwzględnieniu, że branża aktywnie pracuje nad nowymi możliwościami zrównoważonych rozwiązań zagospodarowywania odpadów jądrowych.

W tym kontekście zapisy mówiące, że Komisja Europejska będzie oceniać potencjalny wkład i wykonalność zastosowania wszystkich istniejących technologii oraz, że techniczne kryteria kwalifikacji będą poddawane regularnym przeglądom, są istotne z punktu widzenia celów zrównoważonego rozwoju.

[1] Komunikat Komisji, Czysta planeta dla wszystkich – Europejska długoterminowa wizja strategiczna dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki, COM(2018) 773 final, Bruksela, 28.11.2018

[2] Posiedzenie Rady Europejskiej (12 grudnia 2019) – Konkluzje, EUCO 29/19, Bruksela 12.12.2019

Do pobrania:

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy środków na rzecz wzmocnienia europejskiego ekosystemu produkcji produktów technologii neutralnych emisyjnie (Akt w spawie przemysłu neutralnego emisyjnie)

3 lipca, 2023

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w kwestii projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie ustanowienia ram zapewnienia bezpiecznych i zrównoważonych dostaw surowców krytycznych oraz zmiany rozporządzeń (UE) 168/2013, (UE) 2018/858, 2018/1724 i (UE) 2019/1020

22 czerwca, 2023

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w odpowiedzi na wezwanie Komisji Europejskiej do przedstawienia opinii w sprawie inicjatywy „Pompy ciepła – plan działania na rzecz przyspieszenia rozpowszechnienia w Unii Europejskiej”

2 czerwca, 2023

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w odpowiedzi na wniosek Komisji Europejskiej dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 i (UE) 2019/942 w celu poprawy ochrony Unii przed manipulacją na hurtowym rynku energii

1 czerwca, 2023

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w odpowiedzi na wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) 2019/943 i (UE) 2019/942 oraz dyrektywy (UE) 2018/2001 i (UE) 2019/944 w celu udoskonalenia struktury unijnego rynku energii elektrycznej

1 czerwca, 2023

Stanowisko PKEE w sprawie wpływu nowych taryf na sprzedaż energii elektrycznej na ceny energii w 2023 roku

17 grudnia, 2022

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w odniesieniu do planów REPowerEU dotyczących odbudowy i zwiększania odporności

25 lipca, 2022

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie sygnowanego przez Eurelectric listu odnoszącego się do kwestii zapewnienia zróżnicowania podmiotów uczestniczących w rynku EU ETS

10 maja, 2022

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej dotyczące zmiany dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

1 kwietnia, 2022

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej na temat projektu dyrektywy Rady w sprawie restrukturyzacji unijnych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej

19 listopada, 2021

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE) dotyczące projektu dyrektywy zmieniającej dyrektywę (UE) 2018/2001 w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych

8 listopada, 2021

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego rewizji unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) oraz funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej

5 listopada, 2021