PKEE namawia Brukselę do interwencji na rynku uprawnień do emisji CO2

Polski Komitet Energii Elektrycznej apeluje do Komisji Europejskiej o interwencję na rynku uprawnień do emisji CO2.   Do tego niezbędne jest natychmiastowe zwołanie unijnego Komitetu ds. Zmian Klimatu.   Według PKEE Bruksela ma prawo podjąć takie nadzwyczajne działanie, gdyż warunek prawny związany z poziomem cen uprawnień został już spełniony.

W związku z obserwowanym w ostatnich miesiącach wzrostem cen uprawnień, zgodnie z art. 29 dyrektywy ustanawiającej system handlu uprawnieniami do emisji CO2, Komisja Europejska dysponuje  narzędziami pozwalającymi na interwencję na tym rynku w przypadku utrzymywania się przez dłuższy okres nadmiernych wzrostów ich cen. Przepis ten nakłada na Komisję obowiązek  zwołania posiedzenia Komitetu ds. Zmian Klimatu i zaproponowania bezpośredniego środka zaradczego. To zobowiązanie staje się skuteczne, jeżeli przez okres dłuższy niż sześć kolejnych miesięcy ceny uprawnień są ponad trzykrotnie wyższe od średniej ich ceny na rynku w dwóch poprzednich latach. Zgodnie z naszymi szacunkami, warunek ten został już spełniony.

W związku z powyższym, ze względu na bezwarunkowe brzmienie przepisów, zwracamy się do Komisji o zwołanie posiedzenia Komitetu ds. Zmian Klimatu, który powinien podjąć decyzję w sprawie umożliwienia państwom członkowskim przyspieszenia sprzedaży części liczby uprawnień, która ma być sprzedana na aukcji lub też umożliwienia państwom członkowskim sprzedaży do 25 % uprawnień z rezerwy dla nowych instalacji.

PKEE liczy, że zaistniała sytuacja na rynku handlu uprawnieniami do emisji wywoła adekwatną reakcje Komisji Europejskiej w celu zapobiegnięcia ryzyku przenoszenia produkcji przez przemysł energochłonny poza UE oraz ubóstwa energetycznego w Europie. Jesteśmy otwarci na prowadzenie konstruktywnego dialogu w celu znalezienia właściwego rozwiązania mającego na celu złagodzenie efektów obserwowanych ostatnio zmian cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

Pragniemy jednocześnie podkreślić, że PKEE wspiera politykę redukcji emisji CO2 przez Unię Europejską, lecz nie można pozwolić na zbyt gwałtowne wzrosty cen aby utrzymać konkurencyjność europejskiej gospodarki i nie uszczuplać zasobności obywateli. 

Stanowisko PKEE w sprawie wpływu nowych taryf na sprzedaż energii elektrycznej na ceny energii w 2023 roku

17 grudnia, 2022

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w odniesieniu do planów REPowerEU dotyczących odbudowy i zwiększania odporności

25 lipca, 2022

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie sygnowanego przez Eurelectric listu odnoszącego się do kwestii zapewnienia zróżnicowania podmiotów uczestniczących w rynku EU ETS

10 maja, 2022

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej dotyczące zmiany dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

1 kwietnia, 2022

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej na temat projektu dyrektywy Rady w sprawie restrukturyzacji unijnych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej

19 listopada, 2021

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE) dotyczące projektu dyrektywy zmieniającej dyrektywę (UE) 2018/2001 w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych

8 listopada, 2021

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego rewizji unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) oraz funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej

5 listopada, 2021

Stanowisko PKEE w sprawie Społecznego Funduszu Klimatycznego

2 listopada, 2021

Stanowisko PKEE w sprawie mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (Carbon Border Adjustment Mechanism)

28 października, 2021

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej dotyczące rewizji dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej

19 października, 2021

Polski Komitet Energii Elektrycznej o pakiecie „Fit for 55”

14 lipca, 2021

Stanowisko PKEE do aktu delegowanego Komisji Europejskiej ustanawiającego techniczne kryteria oceny działalności zgodnie z zasadami zrównoważonego finansowania – taksonomii

16 grudnia, 2020