Stanowisko dot. rozporządzenia UE i raportu TEG w sprawie zrównoważonego finansowania (taksonomii)

Stanowisko dot. rozporządzenia UE i raportu TEG w sprawie zrównoważonego finansowania (taksonomii)

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) popiera wypracowanie wspólnego języka, mającego jasne ramy działania dla inwestorów i przedsiębiorców. Głównym celem taksonomii musi być zapewnienie najlepszych warunków dla inwestycji umożliwiających dokonywanie się transformacji w sposób efektywny kosztowo.

Ze względu na różne punkty startowe i struktury wytwarzania energii, obciążenia stwarzane przez transformację energetyczną w kierunku gospodarki zrównoważonej, będą się nierównomiernie rozkładały na poszczególne państwa członkowskie. W związku z tym kraje, które w czasie transformacji staną przed większymi trudnościami – będą potrzebowały adekwatnego finansowania. Naszym zdaniem taksonomia powinna premiować nie tylko aktualne osiągnięcia, ale także uwzględniać plany przejściowe.

Technologie pomostowe

Sprawą pierwszorzędną dla członków PKEE jest, by wykaz inwestycji zrównoważonych środowiskowo obejmował wszelkie rodzaje działalności gospodarczej, które mogą znacząco zmniejszyć negatywne oddziaływanie na klimat. Przejściowe źródła energii i technologie pomostowe, takie jak źródła wykorzystujące paliwa konwencjonalne – gaz, energię jądrową – powinny stanowić istotne elementy transformacji energetycznej. Z uwagi na fakt, że umożliwiają one integrowanie odnawialnych źródeł energii, w sytuacji kiedy spełniają ostre kryteria emisyjne – można je uznać za inwestycje zrównoważone.

Technologie pomostowe nie tylko pomogą w odejściu od wydobywania węgla i wytwarzania z niego energii, ale także umożliwią dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii.

Inwestycje w sieci gazowe również powinny być uwzględnione w taksonomii – o ile zasilają gazem ziemnym wysokosprawne bloki energetyczne – niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw i wspierające efektywną kosztowo transformację energetyczną. Wszystkie inwestycje w infrastrukturę sieci elektrycznych (przesyłowych i dystrybucyjnych) powinny być zdefiniowane jako zrównoważone, by wspierały dalszą elektryfikację i transformację ku gospodarce neutralnej klimatycznie.

Brak wykluczeń spod oceny cyklu życia (LCE)

PKEE postuluje brak wykluczeń jakichkolwiek technologii spod oceny cyklu życia (LCE) i potrzebę zebrania danych dla każdej technologii, co wymaga zaangażowania specjalistów z odpowiednich sektorów w prace powołanej przez Komisję Europejską grupy ekspertów technicznych ds. zrównoważonego finansowania (TEG).

Naszym zdaniem stworzenie kryteriów weryfikacji wpisujących się w politykę energetyczną UE, będzie wymagało dogłębnego uwzględnienia dowodów naukowych i dalszej koordynacji w ramach Komisji Europejskiej.

Chociaż Polski Komitet Energii Elektrycznej popiera podejście Komisji polegające na wprowadzeniu technicznych kryteriów weryfikacji w świetle aktualnych postępów prac, członkowie PKEE rekomendują ustawodawcom wybranie systemu mieszanego, w którym akty delegowane określają sektory i kryteria, zaś akty wykonawcze powinny uwzględniać konkretne progi (jakościowe i ilościowe), działania i analizy nie pozostające w sprzeczności z pozostałymi celami środowiskowymi (DNSH).

Do pobrania:

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy środków na rzecz wzmocnienia europejskiego ekosystemu produkcji produktów technologii neutralnych emisyjnie (Akt w spawie przemysłu neutralnego emisyjnie)

3 lipca, 2023

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w kwestii projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie ustanowienia ram zapewnienia bezpiecznych i zrównoważonych dostaw surowców krytycznych oraz zmiany rozporządzeń (UE) 168/2013, (UE) 2018/858, 2018/1724 i (UE) 2019/1020

22 czerwca, 2023

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w odpowiedzi na wezwanie Komisji Europejskiej do przedstawienia opinii w sprawie inicjatywy „Pompy ciepła – plan działania na rzecz przyspieszenia rozpowszechnienia w Unii Europejskiej”

2 czerwca, 2023

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w odpowiedzi na wniosek Komisji Europejskiej dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 i (UE) 2019/942 w celu poprawy ochrony Unii przed manipulacją na hurtowym rynku energii

1 czerwca, 2023

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w odpowiedzi na wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) 2019/943 i (UE) 2019/942 oraz dyrektywy (UE) 2018/2001 i (UE) 2019/944 w celu udoskonalenia struktury unijnego rynku energii elektrycznej

1 czerwca, 2023

Stanowisko PKEE w sprawie wpływu nowych taryf na sprzedaż energii elektrycznej na ceny energii w 2023 roku

17 grudnia, 2022

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w odniesieniu do planów REPowerEU dotyczących odbudowy i zwiększania odporności

25 lipca, 2022

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie sygnowanego przez Eurelectric listu odnoszącego się do kwestii zapewnienia zróżnicowania podmiotów uczestniczących w rynku EU ETS

10 maja, 2022

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej dotyczące zmiany dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

1 kwietnia, 2022

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej na temat projektu dyrektywy Rady w sprawie restrukturyzacji unijnych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej

19 listopada, 2021

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE) dotyczące projektu dyrektywy zmieniającej dyrektywę (UE) 2018/2001 w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych

8 listopada, 2021

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego rewizji unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) oraz funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej

5 listopada, 2021