Stanowisko PKEE do aktu delegowanego Komisji Europejskiej ustanawiającego techniczne kryteria oceny działalności zgodnie z zasadami zrównoważonego finansowania – taksonomii

Polski Komitet Energii Elektrycznej popiera ustanowienie technicznych kryteriów oceny działalności gospodarczych, zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu w sprawie taksonomii, celem umożliwienia zrównoważonej transformacji ku gospodarce niskoemisyjnej. Jesteśmy jednak poważnie zaniepokojeni faktem, że niektóre z tych kryteriów mogą stanowić ogromne wyzwanie dla polskiego sektora energetycznego.

Wytwarzanie energii elektrycznej – paliwa gazowe i płynne

Jesteśmy zdecydowanie przeciwni ustanowieniu progu emisyjności 100 g CO2/kWh dla wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem paliw gazowych i płynnych, ponieważ wyklucza to możliwość uznania tej działalności za zrównoważoną środowiskowo.

Wykaz działalności zrównoważonych powinien obejmować wszystkie rodzaje działalności gospodarczych, które mogą znacząco zmniejszać negatywny wpływ na środowisko naturalne, w tym technologie ułatwiające i przejściowe, takie jak wytwarzanie energii elektrycznej z gazu ziemnego, które naszym zdaniem nie zostały wystarczająco uwzględnione w akcie delegowanym.

Stopniowe i racjonalne kosztowo odchodzenie od elektrowni opalanych kopalnymi paliwami stałymi na rzecz opalanych gazem ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia mocy niezbędnych do bilansowania odnawialnych źródeł energii i utrzymania bezpieczeństwa energetycznego państw członkowskich silnie uzależnionych od węgla.

Kryteria oceny technicznej odnośnie ograniczenia zmian klimatu przedstawione w dziale 4.7 mogłyby być oparte na kryteriach dotyczących wytwarzania energii z biomasy, biogazu i biopaliw, wymienionych w punktach 5 i 6 części 4.8 Załącznika I, co umożliwiłoby uznanie elektrowni gazowych za zrównoważone środowiskowo.

Kryteria dotyczące dostosowania do zmian klimatu wprowadzają próg emisyjności 270 g CO2e/kWh w wypadku wytwarzania energii elektrycznej z paliw gazowych i płynnych, który jest nieosiągalny w wypadku elektrowni gazowych. Jednakże nie jest jasne dlaczego i w jaki sposób takie elektrownie mogą przyczyniać się do dostosowania do zmian klimatu i w rezultacie mogą być uznane za zrównoważone, ponieważ projektowany akt delegowany nie adresuje tej kwestii.

Przesył i dystrybucja energii elektrycznej

Wszystkie inwestycje w elektroenergetyczną infrastrukturę sieciową, nawet w systemach nie w pełni zdekarbonizowanych, powinny być określone jako zrównoważone, by wspierać dalszą elektryfikację i transformację. Proponowana klasyfikacja oparta na emisyjności przyłączonych źródeł wytwórczych nie wydaje się stosowna. Zamiast tego powinna być oceniana poprawa niezawodności i sprawności sieci.

Wytwarzanie skojarzone ciepła/chłodu i energii elektrycznej z paliw gazowych i płynnych oraz wytwarzanie ciepła/chłodu z paliw gazowych i płynnych

Jesteśmy zdecydowanie przeciwni ustanowieniu progu emisyjności 100 g CO2/kWh dla wytwarzania ciepła/chłodu i wytwarzania skojarzonego ciepła/chłodu z paliw gazowych i płynnych, jako że wyklucza to możliwość uznania tej działalności za zrównoważoną środowiskowo.

Wszelkie działalności powinny być oceniane na podstawie ich całościowego wkładu w cele klimatyczne i ich wpływu na utrzymywanie bezpieczeństwa energetycznego. Może to wymagać elastycznego rozwiązania dla technologii przejściowych, takich jak ciepłownie i elektrociepłownie gazowe, które naszym zdaniem w akcie delegowanym nie zostały wystarczająco uwzględnione.

Techniczne kryteria nie precyzują jasno jakiego rodzaju metodyki powinno się używać do obliczania emisji wytwarzanych przez elektrociepłownie i czy określony próg należy stosować na wejściu, czy na wyjściu z jednostek wytwórczych. Przy obliczaniu progu emisyjności dla wytwarzania skojarzonego ciepła/chłodu i energii elektrycznej z paliw gazowych i płynnych potrzebna jest właściwa metodyka. Metoda przyjęta przez Europejski Bank Inwestycyjny („premia za ciepło”) jest wiarygodna i powinna znaleźć zastosowanie w tym przypadku.

Zamiennie, kryteria przedstawione w dziale 4.19 w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu w wypadku wytwarzania skojarzonego mogłyby być oparte na kryteriach dotyczących wytwarzania energii z biomasy, biogazu i biopaliw w punktach 5 i 6 części 4.8 Załącznika I, by umożliwić uznanie elektrociepłowni za zrównoważone środowiskowo.

Techniczne kryteria dotyczące dostosowania do zmian klimatu wprowadzają próg emisyjności dla wytwarzania skojarzonego ciepła/chłodu i energii elektrycznej na poziomie 270 g CO2e/kWh. Nie jest jednak jasne dlaczego i jak elektrociepłownie gazowe miałyby się przyczyniać do dostosowania do zmian klimatu i w rezultacie być uznane za zrównoważone środowiskowo, ponieważ projektowany akt delegowany nie adresuje tej kwestii.

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy środków na rzecz wzmocnienia europejskiego ekosystemu produkcji produktów technologii neutralnych emisyjnie (Akt w spawie przemysłu neutralnego emisyjnie)

3 lipca, 2023

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w kwestii projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie ustanowienia ram zapewnienia bezpiecznych i zrównoważonych dostaw surowców krytycznych oraz zmiany rozporządzeń (UE) 168/2013, (UE) 2018/858, 2018/1724 i (UE) 2019/1020

22 czerwca, 2023

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w odpowiedzi na wezwanie Komisji Europejskiej do przedstawienia opinii w sprawie inicjatywy „Pompy ciepła – plan działania na rzecz przyspieszenia rozpowszechnienia w Unii Europejskiej”

2 czerwca, 2023

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w odpowiedzi na wniosek Komisji Europejskiej dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 i (UE) 2019/942 w celu poprawy ochrony Unii przed manipulacją na hurtowym rynku energii

1 czerwca, 2023

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w odpowiedzi na wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) 2019/943 i (UE) 2019/942 oraz dyrektywy (UE) 2018/2001 i (UE) 2019/944 w celu udoskonalenia struktury unijnego rynku energii elektrycznej

1 czerwca, 2023

Stanowisko PKEE w sprawie wpływu nowych taryf na sprzedaż energii elektrycznej na ceny energii w 2023 roku

17 grudnia, 2022

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w odniesieniu do planów REPowerEU dotyczących odbudowy i zwiększania odporności

25 lipca, 2022

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie sygnowanego przez Eurelectric listu odnoszącego się do kwestii zapewnienia zróżnicowania podmiotów uczestniczących w rynku EU ETS

10 maja, 2022

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej dotyczące zmiany dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

1 kwietnia, 2022

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej na temat projektu dyrektywy Rady w sprawie restrukturyzacji unijnych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej

19 listopada, 2021

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE) dotyczące projektu dyrektywy zmieniającej dyrektywę (UE) 2018/2001 w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych

8 listopada, 2021

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego rewizji unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) oraz funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej

5 listopada, 2021