Stanowisko PKEE do aktu delegowanego Komisji Europejskiej ustanawiającego techniczne kryteria oceny działalności zgodnie z zasadami zrównoważonego finansowania – taksonomii

Polski Komitet Energii Elektrycznej popiera ustanowienie technicznych kryteriów oceny działalności gospodarczych, zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu w sprawie taksonomii, celem umożliwienia zrównoważonej transformacji ku gospodarce niskoemisyjnej. Jesteśmy jednak poważnie zaniepokojeni faktem, że niektóre z tych kryteriów mogą stanowić ogromne wyzwanie dla polskiego sektora energetycznego.

Wytwarzanie energii elektrycznej – paliwa gazowe i płynne

Jesteśmy zdecydowanie przeciwni ustanowieniu progu emisyjności 100 g CO2/kWh dla wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem paliw gazowych i płynnych, ponieważ wyklucza to możliwość uznania tej działalności za zrównoważoną środowiskowo.

Wykaz działalności zrównoważonych powinien obejmować wszystkie rodzaje działalności gospodarczych, które mogą znacząco zmniejszać negatywny wpływ na środowisko naturalne, w tym technologie ułatwiające i przejściowe, takie jak wytwarzanie energii elektrycznej z gazu ziemnego, które naszym zdaniem nie zostały wystarczająco uwzględnione w akcie delegowanym.

Stopniowe i racjonalne kosztowo odchodzenie od elektrowni opalanych kopalnymi paliwami stałymi na rzecz opalanych gazem ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia mocy niezbędnych do bilansowania odnawialnych źródeł energii i utrzymania bezpieczeństwa energetycznego państw członkowskich silnie uzależnionych od węgla.

Kryteria oceny technicznej odnośnie ograniczenia zmian klimatu przedstawione w dziale 4.7 mogłyby być oparte na kryteriach dotyczących wytwarzania energii z biomasy, biogazu i biopaliw, wymienionych w punktach 5 i 6 części 4.8 Załącznika I, co umożliwiłoby uznanie elektrowni gazowych za zrównoważone środowiskowo.

Kryteria dotyczące dostosowania do zmian klimatu wprowadzają próg emisyjności 270 g CO2e/kWh w wypadku wytwarzania energii elektrycznej z paliw gazowych i płynnych, który jest nieosiągalny w wypadku elektrowni gazowych. Jednakże nie jest jasne dlaczego i w jaki sposób takie elektrownie mogą przyczyniać się do dostosowania do zmian klimatu i w rezultacie mogą być uznane za zrównoważone, ponieważ projektowany akt delegowany nie adresuje tej kwestii.

Przesył i dystrybucja energii elektrycznej

Wszystkie inwestycje w elektroenergetyczną infrastrukturę sieciową, nawet w systemach nie w pełni zdekarbonizowanych, powinny być określone jako zrównoważone, by wspierać dalszą elektryfikację i transformację. Proponowana klasyfikacja oparta na emisyjności przyłączonych źródeł wytwórczych nie wydaje się stosowna. Zamiast tego powinna być oceniana poprawa niezawodności i sprawności sieci.

Wytwarzanie skojarzone ciepła/chłodu i energii elektrycznej z paliw gazowych i płynnych oraz wytwarzanie ciepła/chłodu z paliw gazowych i płynnych

Jesteśmy zdecydowanie przeciwni ustanowieniu progu emisyjności 100 g CO2/kWh dla wytwarzania ciepła/chłodu i wytwarzania skojarzonego ciepła/chłodu z paliw gazowych i płynnych, jako że wyklucza to możliwość uznania tej działalności za zrównoważoną środowiskowo.

Wszelkie działalności powinny być oceniane na podstawie ich całościowego wkładu w cele klimatyczne i ich wpływu na utrzymywanie bezpieczeństwa energetycznego. Może to wymagać elastycznego rozwiązania dla technologii przejściowych, takich jak ciepłownie i elektrociepłownie gazowe, które naszym zdaniem w akcie delegowanym nie zostały wystarczająco uwzględnione.

Techniczne kryteria nie precyzują jasno jakiego rodzaju metodyki powinno się używać do obliczania emisji wytwarzanych przez elektrociepłownie i czy określony próg należy stosować na wejściu, czy na wyjściu z jednostek wytwórczych. Przy obliczaniu progu emisyjności dla wytwarzania skojarzonego ciepła/chłodu i energii elektrycznej z paliw gazowych i płynnych potrzebna jest właściwa metodyka. Metoda przyjęta przez Europejski Bank Inwestycyjny („premia za ciepło”) jest wiarygodna i powinna znaleźć zastosowanie w tym przypadku.

Zamiennie, kryteria przedstawione w dziale 4.19 w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu w wypadku wytwarzania skojarzonego mogłyby być oparte na kryteriach dotyczących wytwarzania energii z biomasy, biogazu i biopaliw w punktach 5 i 6 części 4.8 Załącznika I, by umożliwić uznanie elektrociepłowni za zrównoważone środowiskowo.

Techniczne kryteria dotyczące dostosowania do zmian klimatu wprowadzają próg emisyjności dla wytwarzania skojarzonego ciepła/chłodu i energii elektrycznej na poziomie 270 g CO2e/kWh. Nie jest jednak jasne dlaczego i jak elektrociepłownie gazowe miałyby się przyczyniać do dostosowania do zmian klimatu i w rezultacie być uznane za zrównoważone środowiskowo, ponieważ projektowany akt delegowany nie adresuje tej kwestii.

Stanowisko PKEE do aktu delegowanego Komisji Europejskiej ustanawiającego techniczne kryteria oceny działalności zgodnie z zasadami zrównoważonego finansowania – taksonomii

16 grudnia, 2020

Stanowisko PKEE dotyczące wstępnej oceny wpływu rewizji Dyrektywy 2003/87/WE ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii

1 grudnia, 2020

Stanowisko PKEE dotyczące przeglądu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej

24 września, 2020

Stanowisko PKEE dotyczące przeglądu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/2001/UE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych

24 września, 2020

Stanowisko PKEE do planów opracowania unijnej strategii na rzecz morskiej energii odnawialnej

17 sierpnia, 2020

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie Strategii inteligentnej integracji międzysektorowej

14 czerwca, 2020

Stanowisko w sprawie projektu Europejskiego prawa o klimacie – aktualizacja

5 maja, 2020

Stanowisko dotyczące wstępnej oceny skutków zmian w dyrektywie w sprawie emisji przemysłowych

28 kwietnia, 2020

Stanowisko w sprawie wstępnej oceny skutków aktu delegowanego dotyczącego zrównoważonego finansowania (taksonomii)

23 kwietnia, 2020

Stanowisko dotyczące wstępnej oceny skutków planu w zakresie celów klimatycznych na 2030 r.

14 kwietnia, 2020

Stanowisko dotyczące wstępnej oceny skutków mechanizmu dostosowania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2

7 kwietnia, 2020

Stanowisko na temat wstępnej oceny skutków zmiany dyrektywy w sprawie opodatkowania energii

31 marca, 2020