Stanowisko PKEE dotyczące przeglądu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) stoi na stanowisku, że efektywność energetyczna może odegrać znaczącą rolę w dążeniu do osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu, jednocześnie nie powinna jednak osłabiać długoterminowej perspektywy elektryfikacji unijnej gospodarki. Niezbędne jest, zatem zapewnienie odpowiedniego wsparcia państwom członkowskim, a rewizja dyrektywy 2012/27/UE powinna być przedmiotem dokładnej analizy.

Wsparcie we wdrażaniu istniejących przepisów może być skuteczniejsze niż zmiana prawa

Unijny cel poprawy efektywności energetycznej na poziomie 32,5% do roku 2030 został wyznaczony w ramach pakietu Czysta energia dla wszystkich Europejczyków w roku 2018. Komisja Europejska otrzymała już od wszystkich państw członkowskich Krajowe plany w dziedzinie energii i klimatu i na podstawie informacji w nich zawartych jest w stanie ocenić, czy zadeklarowane działania są wystarczające, by osiągnąć ten cel. PKEE zgadza się, że może okazać się konieczne rozważenie zmian w dyrektywie w sprawie efektywności energetycznej (EED), aby wypełnić lukę na poziomie unijnym. Jednakże zwracamy uwagę, że kompleksowa ocena skutków powinna uwzględniać uwarunkowania w poszczególnych państwach i zostać wykonana w kolejności podanej we wstępnej ocenie wpływu: od scenariusza zakładającego brak zmian legislacyjnych, poprzez opcję rozwiązań nielegislacyjnych, aż po przegląd dyrektywy. Uważamy, że rozwiązania pozalegislacyjne zapewniające dodatkowe wsparcie techniczne i finansowe we wdrażaniu obecnych przepisów mogą być wysoce skuteczne, w szczególności biorąc pod uwagę zasadnicze zmiany w EED dotyczące obowiązków uzyskiwania oszczędności energii.

Ponadto, zachęcamy Komisję Europejską do wspierania rozwoju rynków takich, jak usługi energetyczne i ESCO oraz do docenienia roli kogeneracji. Niemniej, jeżeli ocena wpływu wykaże, że rewizja EED jest konieczna, PKEE wzywa do utrzymania uzgodnionych już przepisów, które zapewniają państwom członkowskim możliwość elastycznej realizacji krajowych celów dotyczących efektywności energetycznej (w obszarze równoważnego traktowania systemów zobowiązujących do efektywności energetycznej i środków alternatywnych), jak również przepisów dotyczących definicji efektywnych systemów ciepłowniczych i chłodniczych.

Korzyści muszą przewyższać koszty

Coraz większe ilości energii będą potrzebne zwłaszcza w kontekście odbudowy gospodarek po pandemii COVID-19, a Europejski Zielony Ład zakłada istotny wzrost elektryfikacji wielu sektorów. PKEE z zadowoleniem przyjmuje starania Komisji Europejskiej zmierzające do znalezienia optymalnej drogi osiągnięcia ambitnych celów klimatycznych UE. Należy jednak zaznaczyć, że korzyści płynące z oszczędności energii muszą przewyższać koszty. Z tego względu, działania powinny koncentrować się na sektorach z najwyższym potencjałem oszczędności energii. Na przykład w sektorze transportu, pojazdy elektryczne zużywają tylko 25% energii wykorzystywanej przez tradycyjne pojazdy spalinowe[3]. Z kolei w przemyśle, uważanym za sektor, którego dekarbonizacja jest trudniejsza, niewykorzystany do tej pory potencjał elektryfikacji może przynieść oszczędności energii końcowej i zmniejszyć zużycie energii pierwotnej w procesach niskotemperaturowych. W energetyce technologią istotną z punktu widzenia efektywności wytwarzania jest kogeneracja. Elektrociepłownie są w stanie osiągnąć sprawność na poziomie około 90%[4], zmniejszając zużycie energii pierwotnej i jednocześnie znacząco przyczyniając się do tworzenia efektywnych systemów ogrzewania i chłodzenia dostarczających czyste ciepło sieciowe do wielu odbiorców końcowych.

Według oceny Komisji Europejskiej, przekazane plany wskazują na lukę wynoszącą 2,8 pp. w zakresie celu dla energii pierwotnej i  3,1 pp. w zakresie celu dla energii finalnej.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej wraz ze zmianami wprowadzonymi dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 roku.

Informacje z raportu “Decarbonisation Pathways” (Eurelectric), dostępnego pod adresem: https://cdn.eurelectric.org/media/3457/decarbonisation-pathwaysh-5A25D8D1.pdf

Informacje ze strony Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/cogeneration-heat-and-power_en?redir=1

Do pobrania:

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy środków na rzecz wzmocnienia europejskiego ekosystemu produkcji produktów technologii neutralnych emisyjnie (Akt w spawie przemysłu neutralnego emisyjnie)

3 lipca, 2023

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w kwestii projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie ustanowienia ram zapewnienia bezpiecznych i zrównoważonych dostaw surowców krytycznych oraz zmiany rozporządzeń (UE) 168/2013, (UE) 2018/858, 2018/1724 i (UE) 2019/1020

22 czerwca, 2023

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w odpowiedzi na wezwanie Komisji Europejskiej do przedstawienia opinii w sprawie inicjatywy „Pompy ciepła – plan działania na rzecz przyspieszenia rozpowszechnienia w Unii Europejskiej”

2 czerwca, 2023

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w odpowiedzi na wniosek Komisji Europejskiej dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 i (UE) 2019/942 w celu poprawy ochrony Unii przed manipulacją na hurtowym rynku energii

1 czerwca, 2023

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w odpowiedzi na wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) 2019/943 i (UE) 2019/942 oraz dyrektywy (UE) 2018/2001 i (UE) 2019/944 w celu udoskonalenia struktury unijnego rynku energii elektrycznej

1 czerwca, 2023

Stanowisko PKEE w sprawie wpływu nowych taryf na sprzedaż energii elektrycznej na ceny energii w 2023 roku

17 grudnia, 2022

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w odniesieniu do planów REPowerEU dotyczących odbudowy i zwiększania odporności

25 lipca, 2022

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie sygnowanego przez Eurelectric listu odnoszącego się do kwestii zapewnienia zróżnicowania podmiotów uczestniczących w rynku EU ETS

10 maja, 2022

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej dotyczące zmiany dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

1 kwietnia, 2022

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej na temat projektu dyrektywy Rady w sprawie restrukturyzacji unijnych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej

19 listopada, 2021

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE) dotyczące projektu dyrektywy zmieniającej dyrektywę (UE) 2018/2001 w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych

8 listopada, 2021

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego rewizji unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) oraz funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej

5 listopada, 2021