Stanowisko PKEE w sprawie mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (Carbon Border Adjustment Mechanism)

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) docenia propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą ustanowienia mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM), mającego na celu zmniejszenie ryzyka ucieczki emisji, a także zapewnienie lepszego odzwierciedlenia wygenerowanej emisji CO2 w cenie importowanych towarów.

PKEE zgadza się z Komisją, że wyższe ambicje klimatyczne UE mogą zwiększyć ryzyko ucieczki emisji, dlatego ważne jest znalezienie skutecznego rozwiązania by je ograniczyć. Dobrze zaprojektowany mechanizm CBAM wydaje się rozsądnym rozwiązaniem zapewniającym równe warunki działania dla przedsiębiorstw unijnych i spoza UE, a także zachęcającym państwa trzecie do zintensyfikowania ich własnych polityk klimatycznych. Ponadto CBAM stwarza możliwość szerszego stosowania materiałów miejscowego pochodzenia, co jest korzystne zarówno dla gospodarek krajowych, jak i środowiska dzięki oszczędnościom w transporcie.

PKEE pozytywnie ocenia uwzględnienie importowanej energii elektrycznej w pierwszej fazie CBAM. Sektor energetyczny w UE aktywnie przyczynia się do realizacji celów klimatycznych i ponosi wysokie dodatkowe koszty z tym związane, w ramach systemu EU ETS. W związku z tym zasadnicze znaczenie ma zapewnienie warunków uczciwej konkurencji w stosunku do wytwórców energii z państw trzecich, w szczególności gdy nie ponoszą oni podobnych obciążeń środowiskowych. Inną ważną kwestią, którą należy rozważyć na szczeblu UE, jest import energii elektrycznej pochodzącej z elektrowni jądrowych, który może mieć poważny wpływ na unijne rynki energii elektrycznej, ze względu na brak kosztów  wynikających z CBAM.

Mechanizm CBAM wchodzący w skład pakietu „Fit for 55”, powinien ułatwiać osiągnięcie nowych celów klimatycznych UE. W związku z tym PKEE stoi na stanowisku, że wszystkie przychody uzyskane za pośrednictwem CBAM powinny być przeznaczane wyłącznie na inwestycje związane z klimatem i transformacją energetyczną, w szczególności w tych państwach członkowskich, które stoją w obliczu największych wyzwań związanych z transformacją.

Poza wieloma korzyściami dostrzegamy również pewne zagrożenia związane z CBAM. Obawiamy się przede wszystkim wzrostu cen komponentów dla nowych instalacji energii odnawialnej, takich jak materiały do produkcji turbin wiatrowych i instalacji fotowoltaicznych. Członkowie PKEE realizują ogromne inwestycje w OZE, a ewentualny wzrost kosztów może utrudnić ten proces. Dlatego też, PKEE wyraża nadzieję, że ceny towarów objętych CBAM (np. stali) nie zaczną gwałtownie rosnąć.

Warto podkreślić, że ucieczka emisji może nastąpić bardzo szybko. Dlatego szczególną uwagę należy zwrócić na okres przejściowy i zastępowanie darmowych uprawnień do emisji z systemu EU ETS. W opinii PKEE należy zachować ostrożność podejmując ten krok, aby nie zagrozić stabilności i przewidywalności otoczenia biznesowego dla sektorów produkcyjnych w UE. Ostateczna decyzja o wycofaniu darmowych uprawnień powinna zostać podjęta po zakończeniu okresu przejściowego.

Kolejną istotną kwestią jest to, że certyfikaty CBAM – w przeciwieństwie do uprawnień w ramach EU ETS – nie mogą być przedmiotem handlu między importerami, a zgłaszający mają jedynie prawo odkupu na warunkach określonych w art. 23. Rozwiązanie to nie wydaje się wystarczająco elastyczne i wymaga ponownego rozważenia.

Ponadto CBAM powinien być obsługiwany na poziomie unijnym, co ujednolici standardy, zapewni przejrzystość funkcjonowania CBAM i zapobiegnie nadmiernym obciążeniom administracyjnym państw członkowskich UE.

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy środków na rzecz wzmocnienia europejskiego ekosystemu produkcji produktów technologii neutralnych emisyjnie (Akt w spawie przemysłu neutralnego emisyjnie)

3 lipca, 2023

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w kwestii projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie ustanowienia ram zapewnienia bezpiecznych i zrównoważonych dostaw surowców krytycznych oraz zmiany rozporządzeń (UE) 168/2013, (UE) 2018/858, 2018/1724 i (UE) 2019/1020

22 czerwca, 2023

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w odpowiedzi na wezwanie Komisji Europejskiej do przedstawienia opinii w sprawie inicjatywy „Pompy ciepła – plan działania na rzecz przyspieszenia rozpowszechnienia w Unii Europejskiej”

2 czerwca, 2023

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w odpowiedzi na wniosek Komisji Europejskiej dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 i (UE) 2019/942 w celu poprawy ochrony Unii przed manipulacją na hurtowym rynku energii

1 czerwca, 2023

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w odpowiedzi na wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) 2019/943 i (UE) 2019/942 oraz dyrektywy (UE) 2018/2001 i (UE) 2019/944 w celu udoskonalenia struktury unijnego rynku energii elektrycznej

1 czerwca, 2023

Stanowisko PKEE w sprawie wpływu nowych taryf na sprzedaż energii elektrycznej na ceny energii w 2023 roku

17 grudnia, 2022

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w odniesieniu do planów REPowerEU dotyczących odbudowy i zwiększania odporności

25 lipca, 2022

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie sygnowanego przez Eurelectric listu odnoszącego się do kwestii zapewnienia zróżnicowania podmiotów uczestniczących w rynku EU ETS

10 maja, 2022

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej dotyczące zmiany dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

1 kwietnia, 2022

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej na temat projektu dyrektywy Rady w sprawie restrukturyzacji unijnych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej

19 listopada, 2021

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE) dotyczące projektu dyrektywy zmieniającej dyrektywę (UE) 2018/2001 w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych

8 listopada, 2021

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego rewizji unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) oraz funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej

5 listopada, 2021