Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej dotyczące rewizji dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) jest zdania, że usprawnienia w obszarze efektywności energetycznej są konieczne, by osiągnąć bardziej ambitne cele klimatyczne UE. Niemniej rewizja dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (EED) musi uwzględniać różne punkty startowe poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej, w szczególności w obszarze ciepłownictwa i wysokosprawnej kogeneracji.

PKEE uważa, że warunkiem koniecznym do osiągnięcia sukcesu jest zapewnienie by wszelkie nowe cele pozostawały osiągalne. Jest to szczególnie istotne w kontekście propozycji Komisji Europejskiej, która próbuje znacząco przyśpieszyć tempo działań w obszarze efektywności energetycznej do roku 2030. Warto zaznaczyć, że zaproponowane cele, w ujęciu bezwzględnym znacząco przekraczają obecny cel UE. Biorąc pod uwagę, że Komisja zidentyfikowała luki w realizacji celu, na poziomie 2,8 pp. dla energii pierwotnej i 3,1 pp. dla energii końcowej w UE, bardziej wyśrubowane cele mogą być trudniejsze do realizacji, szczególnie bez rozwiniętych mechanizmów po stronie popytowej. Niezbędne jest zatem zapewnienie państwom członkowskim właściwego poziomu elastyczności we wdrażaniu działań w obszarze efektywności energetycznej, które najlepiej przystają do ich krajowych uwarunkowań. W związku z powyższym, PKEE jest zaniepokojony propozycją przyznania Komisji nowych kompetencji zarządczych oraz wprowadzenia nowej metodyki dotyczącej definiowania oszczędności energii, która wykluczałaby użycie paliw kopalnych od roku 2024.

Polska wciąż jest państwem z wysokim udziałem wytwarzania energii z węgla, który stoi przed poważnymi wyzwaniami w sektorze ciepłownictwa. Członkowie PKEE są aktywnie zaangażowani w transformację krajowego ciepłownictwa systemowego, zastępując jednostki węglowe, wysokosprawnymi elektrociepłowniami na gaz ziemny, które niosą liczne korzyści dla lokalnych systemów ciepłowniczych. Dla Polski w horyzoncie krótko i średniookresowym wykorzystanie gazu ziemnego w ciepłownictwie jest jedynym realnym rozwiązaniem umożliwiającym zmniejszenie emisji, poprawę jakości powietrza, przy jednoczesnym niezwiększaniu skali ubóstwa energetycznego. W związku z powyższym, PKEE jest zaniepokojony propozycją zmiany definicji efektywnych systemów ciepłowniczych i chłodniczych. Nalegamy na utrzymanie kryteriów dotyczących udziału ciepła wytwarzanego w wysokosprawnej kogeneracji, które nie powinny być zwiększane już od roku 2026. Postulujemy aby zmiana ta została wprowadzona od 2030 roku. Wynika to z faktu, iż po pierwsze, jednostki kogeneracyjne są bardzo ważne zarówno dla bezpieczeństwa dostaw ciepła, jak i krajowego systemu elektroenergetycznego, dostarczając około 16% energii elektrycznej dla KSE. Po drugie, propozycje dotyczące udziału odnawialnych źródeł energii  w systemach efektywnych wydają się nieracjonalne, jeżeli weźmie się pod uwagę brak technologii OZE mogących zapewnić wystarczająco wysoką temperaturę nośnika dostarczanego do systemu. W związku z tym, opowiadamy się za umożliwianiem zaliczania energii elektrycznej z OZE zużywanej do wytwarzania ciepła i chłodu, do celu OZE dla ciepłownictwa (RES-H), wraz z uwzględnieniem potencjalnych zmian w EED. Jednocześnie zwracamy uwagę na potrzebę rozważenia zastosowania derogacji dla dużych systemów ciepłowniczych. Nowe wymagania powinny ułatwiać transformację sektora ciepłowniczego, podczas gdy zbyt radykalne kryteria dla efektywnych systemów ciepłowniczych mogą utrudnić finansowanie inwestycji i w konsekwencji przynieść przeciwny skutek.

Wysokosprawna kogeneracja jest kluczowa dla uzyskania oszczędności energii pierwotnej, co bezpośrednio odpowiada nadrzędnym celom EED. W związku z tym PKEE ubolewa, iż propozycja Komisji Europejskiej wprowadzenia normy emisyjności dla wysokosprawnej kogeneracji nie przewiduje stosownego dostosowawczego okresu przejściowego, ani metodyki obliczeń. Wprowadzenie limitu emisyjnego już od 2026 roku, w powiązaniu z proponowanymi zmianami definicji efektywnego systemu ciepłowniczego i chłodniczego zagraża realizacji programu odchodzenia od węgla w systemach ciepłowniczych, jako że nie jest możliwe ukończenie wszystkich inwestycji przed końcem roku 2025. Niespełnienie tego kryterium może ograniczyć możliwości pozyskania finansowania i w konsekwencji mieć negatywny wpływ na dostawy ciepła do odbiorców końcowych, w tym przemysłowych i wrażliwych. PKEE uważa, że nowe kryterium powinno obowiązywać od 2030 roku, by umożliwić dostosowanie planów inwestycyjnych, zaś metodyka obliczania emisji CO2 powinna odzwierciedlać specyfikę pracy elektrociepłowni.

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy środków na rzecz wzmocnienia europejskiego ekosystemu produkcji produktów technologii neutralnych emisyjnie (Akt w spawie przemysłu neutralnego emisyjnie)

3 lipca, 2023

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w kwestii projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie ustanowienia ram zapewnienia bezpiecznych i zrównoważonych dostaw surowców krytycznych oraz zmiany rozporządzeń (UE) 168/2013, (UE) 2018/858, 2018/1724 i (UE) 2019/1020

22 czerwca, 2023

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w odpowiedzi na wezwanie Komisji Europejskiej do przedstawienia opinii w sprawie inicjatywy „Pompy ciepła – plan działania na rzecz przyspieszenia rozpowszechnienia w Unii Europejskiej”

2 czerwca, 2023

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w odpowiedzi na wniosek Komisji Europejskiej dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 i (UE) 2019/942 w celu poprawy ochrony Unii przed manipulacją na hurtowym rynku energii

1 czerwca, 2023

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w odpowiedzi na wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) 2019/943 i (UE) 2019/942 oraz dyrektywy (UE) 2018/2001 i (UE) 2019/944 w celu udoskonalenia struktury unijnego rynku energii elektrycznej

1 czerwca, 2023

Stanowisko PKEE w sprawie wpływu nowych taryf na sprzedaż energii elektrycznej na ceny energii w 2023 roku

17 grudnia, 2022

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w odniesieniu do planów REPowerEU dotyczących odbudowy i zwiększania odporności

25 lipca, 2022

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie sygnowanego przez Eurelectric listu odnoszącego się do kwestii zapewnienia zróżnicowania podmiotów uczestniczących w rynku EU ETS

10 maja, 2022

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej dotyczące zmiany dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

1 kwietnia, 2022

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej na temat projektu dyrektywy Rady w sprawie restrukturyzacji unijnych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej

19 listopada, 2021

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE) dotyczące projektu dyrektywy zmieniającej dyrektywę (UE) 2018/2001 w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych

8 listopada, 2021

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego rewizji unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) oraz funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej

5 listopada, 2021