Debata PKEE i EURACTIV: Europejskie prawo klimatyczne: jak osiągnąć neutralność klimatyczną?

Dzięki prawu klimatycznemu Europa będzie pierwszym kontynentem na świecie, na którym zostanie wyznaczony cel neutralności klimatycznej do 2050 r. Chociaż będzie to miało pozytywny wpływ na środowisko, oczekuje się, że niektóre sektory ucierpią na skutek utraty miejsc pracy. W innych sektorach nastąpi zmiana w sposobie wytwarzania towarów, co będzie wymagało przekwalifikowania i podnoszenia kwalifikacji siły roboczej. Niektóre regiony zostaną dotknięte bardziej niż inne. Związki zawodowe argumentują, że Europejski Zielony Ład grozi pogłębieniem podziałów gospodarczych i społecznych między państwami członkowskimi na wschodzie i zachodzie.

Komisja Europejska była krytykowana przez niektórych, kiedy potwierdzono, że prawo klimatyczne nie będzie zawierać zaktualizowanego ogólnego poziomu odniesienia na 2030 r. – obecnie wynosi 40% redukcji emisji. Ocena skutków przeprowadzona przez Komisję będzie podobno próbować wykazać, że 55% redukcja emisji będzie kosztować tyle samo lub blisko 40% celu, poprzez aktualizację kosztów inwestycji w zielone technologie, takie jak turbiny wiatrowe, oraz ponowną ocenę kosztów renowacji budynków.

Grupy branżowe twierdzą, że ramy regulacyjne UE nie powinny koncentrować się na rozwiązaniach „jednego rozmiaru dla wszystkich”, ponieważ takie podejście mogłoby osłabić skuteczność transformacji. Nowe ramy powinny uwzględniać różne punkty wyjścia państw członkowskich i zapewniać im szereg dostępnych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym i ochrony konkurencyjności ich gospodarek, argumentują.

EURACTIV i PKEE zapraszają na tę wirtualną konferencję, aby debatować, czy europejskie prawo klimatyczne stworzy zwycięzców i przegranych. Pytania będą dotyczyć:

– Czy należy stosować technologie przejściowe, aby osiągnąć natychmiastową redukcję emisji CO2 we wszystkich państwach członkowskich, czy też kraje UE mogą przeskoczyć do technologii bezemisyjnych, takich jak odnawialne źródła energii?
– Jak najlepiej wykorzystać wszystkie istniejące technologie, aby w pełni wykorzystać potencjał dekarbonizacji gospodarki UE, nie pozostawiając nikogo w tyle?
– Jak sprawić, by państwa członkowskie borykające się z wyzwaniami transformacji skorzystały z dodatkowego wsparcia finansowego z funduszy unijnych – Funduszu Modernizacyjnego, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i innych mechanizmów solidarności finansowej?

LOKALIZACJA:  Online

DATA: 09-09-2020, 09: 30-11: 00

HARMONOGRAM:
09:30 – 09:35 Powitanie
09:35 – 09:40 Przemówienie wprowadzające
09:40 – 10:00Wystąpieniaotwierające od prelegentów
10:00 – 11:00 Dyskusja i pytania i odpowiedzi

Wystąpienie inauguracyjne:

Adam Guibourge-Czetwertynski , wiceminister klimatu, Polska

PANELIŚCI:
Clara de la Torre , zastępca dyrektora generalnego, DG Clima, Komisja Europejska
Ville Niinistö , członek Komisji ENVI, Parlament Europejski
Clotilde Armand , członek Komisji BUDG, Parlament Europejski
Matthias Buck , Head of European Energy Transition, Agora Energiewende
Paweł Cioch , Wiceprezes PGE, Członek Zarządu PKEE

MODERATOR:
Frederic Simon
 , redaktor ds. Energii, EURACTIV

REJESTRACJA https://www.eventleaf.com/Attendee/Attendee/EventPage?eId=ZGBjC8CdRU4ESI4iKX%2BmBg%3D%3D