Ocena wpływu rynku mocy w Polsce na rynki energii elektrycznej

 

W Polsce w ciągu ostatnich lat pojawiło się zaniepokojenie kwestią bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, które wzmogło się na skutek wprowadzenia ograniczeń zasilania w 2015 roku. Coraz częściej kwestionowana jest zdolność rynku w obecnym jego kształcie do zapewniania stosownego wynagradzania dostępności mocy i bodźców inwestycyjnych. Przy prognozowanych cenach rynkowych energii liczne elektrownie nie są dochodowe, co powoduje znaczące odstawienia mocy w czasach, gdy potrzebne są inwestycje celem spełnienia nowych wymogów ograniczania emisji – nakładanych przez konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania1, przyjęte na podstawie dyrektywy o emisjach przemysłowych (IED).

W celu utrzymania bezpieczeństwa dostaw na poziomie spełniającym standard niezawodności, władze polskie zdecydowały się utworzyć rynek mocy (ang. Capacity Market – (dalej „CM”), który powinien zostać skonstruowany z uwzględnieniem specyfiki polskiego systemu elektroenergetycznego.

Mechanizmy mocowe, w tym rynki mocy, są badane przez Komisję Europejską (KE) w celu stwierdzenia zgodności z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej. Komunikat Komisji Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 wymienia szereg kryteriów warunkujących dopuszczalność wprowadzenia CM przez państwa członkowskie, w tym wykazanie niezbędności interwencji, a także adekwatność i proporcjonalność w porównaniu z innymi możliwymi reformami rynku energii elektrycznej oraz potencjalny wpływ planowanego wsparcia na rynki energii.

Pobierz plik Raport_dla_Polskiego_Komitetu_Energii_Elektrycznej_FTI.pdf aby zapoznać się z pełnym raportem

Do pobrania: