Członkowie PKEE zapewniają bezpieczeństwo energetyczne kraju oraz wspierają działania przeciwko koronawirusowi

Spółki stowarzyszone w Polskim Komitecie Energii Elektrycznej (PKEE) nieprzerwanie realizują swoje działania w obliczu zagrożenia epidemicznego, zapewniając ciągłość dostaw energii elektrycznej milionom Polaków. Grupy PGE, TAURON, Enea i Energa dostosowały swoje modele organizacji pracy w celu zapewnienia ciągłości działania spółek oraz ochrony zdrowia zarówno pracowników, jak i klientów. Ponadto członkowie PKEE aktywnie wspierają działania rządowe oraz obywatelskie mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa, a także walkę z jego skutkami.

Ciągłość dostaw energii elektrycznej oraz ciepła niezagrożona

Nadrzędnym celem Grup PGE, TAURON, Enea i Energa jest utrzymanie stabilności dostaw energii oraz ciepła do odbiorców końcowych, a także zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i klientów. Dlatego też Zarządy Spółek wprowadziły szereg działań prewencyjnych, które pozwalają na ochronę pracowników przed potencjalnym zagrożeniem oraz umożliwiają utrzymanie stabilności systemu pracy. W spółkach odpowiedzialnych za dostarczanie energii pracownicy, którzy sprawują całodobowy nadzór nad siecią elektroenergetyczną, podzieleni zostali na stałe zespoły bez możliwości rotacji pomiędzy nimi. Z kolei pracownicy elektrowni, ze względu na charakter wykonywanej pracy, poddawani są dodatkowym badaniom przed wpuszczeniem ich na teren zakładów.

Co więcej, odczyty liczników u klientów są albo zawieszone albo prowadzone wyłącznie wtedy, gdy liczniki te znajdują się w miejscu ogólnodostępnym, a ich obsługa nie wymaga wejścia do lokalu mieszkalnego. Bez zakłóceń są także realizowane dostawy ciepła i ciepłej wody dla mieszkańców miast. Spółki posiadają zapasy surowców na poziomie, który pozwala realizować dostawy nieprzerwanie przez kilkanaście tygodni.

Warto podkreślić, że oddziały produkcyjne mają opracowane i weryfikowane na bieżąco plany funkcjonowania przy ponadstandardowej absencji. Jako zakłady strategiczne z punktu widzenia utrzymania niezakłóconej produkcji i dostaw energii elektrycznej oraz ciepła, są w stałym kontakcie z lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za monitorowanie sytuacji w kraju. Stabilne dostawy prądu i ciepła do odbiorców są zatem niezagrożone.

Ponadto w trosce o bezpieczeństwo klientów czasowo zawieszono działanie stacjonarnych punktów obsługi. Jednocześnie wzmocnione zostały elektroniczne kanały kontaktu. Klienci większość formalności mogą załatwić poprzez strony internetowe Grup.

PGE, TAURON, Enea i Energa wspierają Polaków w walce z koronawirusem

Członkowie PKEE od pierwszych dni rozpoczęcia się pandemii w Polsce, zaangażowali się w walkę z koronawirusem. Spółki realizują szereg działań mających na celu wsparcie zarówno strony rządowej, jak i obywateli. Zarząd PGE podjął decyzję o przekazaniu 5 mln zł na wsparcie działań związanych z zatrzymaniem rozprzestrzeniania koronawirusa. Większość tych środków została przekazana do 16 szpitali, które wykorzystają wsparcie na zakup m.in. sprzętu medycznego, środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji, testów diagnostycznych oraz aparatury do intensywnej terapii. TAURON na zakup sprzętu niezbędnego szpitalom i ośrodkom medycznym skierował środki w wysokości 1,5 mln zł. Z kolei Grupa Enea przekazała 2,1 mln zł na wsparcie szpitali, które walczą z koronawirusem. Pomoc dotrze przede wszystkim do placówek z terenu działania Grupy, w pierwszej kolejności będą to szpitalne wskazane przez Ministerstwo Zdrowia – przekształcone w jednostki zakaźne. Natomiast Energa przeznaczyła blisko milion złotych na wsparcie szpitala specjalistycznego w Wejherowie. Pieniądze pomogą placówce w zakupie niezbędnej aparatury medycznej dla pacjentów wymagających intensywnej opieki.

Co więcej, Grupa PGE, Enea oraz Grupa Energa oddelegowały swoich pracowników do wsparcia obsługi infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie można uzyskać wszystkie niezbędne informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Dodatkowo Energa udostępniła 10 sztuk radiotelefonów systemu łączności radiowej TETRA na potrzeby Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Środki łączności są wykorzystywane do działań koordynacyjnych między głównymi ośrodkami zaangażowanymi w walkę z pandemią koronawirusa.

Spółki wspierają również osoby znajdujące się w grupie największego ryzyka zarażenia koronawirusem, czyli seniorów. PGE nawiązała kontakt z emerytowanymi pracownikami firmy i sprawdza w jaki sposób może im pomóc. W tym celu Spółka zaangażowała pracowników do działań w ramach wolontariatu. PGE jest również w trakcie uzgodnień z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej dotyczących przekazania środków do dezynfekcji rąk.

Na pomoc mogą liczyć także najmłodsi. Grupa TAURON uruchomiła kanał edukacyjny na YouTube.Można w nim znaleźć filmy dla dzieci i młodzieży m.in. o tym jak powstaje prąd i jak bezpiecznie się z nim obchodzić. Kanał może być pomocny we wspólnym spędzaniu czasu w domu z dziećmi oraz wspierać nauczycieli w przeprowadzaniu zdalnych lekcji w trakcie zawieszenia stacjonarnych zajęć w szkołach. Z kolei Energa przekazała potrzebującym uczniom laptopy do nauki przez Internet.

Do pobrania: