Komentarz prasowy Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej do raportu EURELECTRIC

Udana transformacja energetyczna musi być sprawiedliwa i przeprowadzona tak, aby żaden region UE nie pozostał w tyle – ujawniły wyniki badania Eurelectric na temat ścieżek dekarbonizacji opublikowane wczoraj. Badanie wskazuje na silny związek między dekarbonizacją możliwą dzięki elektryfikacji, którą należy przeprowadzić zgodnie z zasadą sprawiedliwej transformacji energetycznej. W badaniu potwierdzono, że państwa członkowskie mają różne punkty wyjścia, jeśli chodzi o ich miksy energetyczne, zasoby i ogólny poziom elektryfikacji. W przypadku państw członkowskich o niższym poziomie PKB na mieszkańca wyższa intensywność emisji dwutlenku węgla przy wytwarzaniu energii elektrycznej i poniżej średnich wskaźników elektryfikacji ścieżki dekarbonizacji i elektryfikacji będą zależeć od wielu kluczowych czynników. Jak pokazuje badanie Eurelectric, te warunki wstępne obejmują akceptację społeczną, komercyjną dostępność kluczowych technologii przejściowych oraz przydział dedykowanych funduszy UE, które mogą pomóc w dzieleniu kosztów transformacji energetycznej w bardziej sprawiedliwy i zrównoważony sposób.

Opracowanie Eurelectric jest ważnym wkładem w toczącą się debatę dotyczącą skali i wielkości kosztów związanych z dekarbonizacją polskiej energetyki i elektryfikacją gospodarki. Wyniki badania pokazują, że aby umożliwić 80% dekarbonizację całej gospodarki poprzez jej silną elektryfikację z 18% obecnie do 28% w 2050 r., Całkowita produkcja energii elektrycznej w Polsce, która ma wynieść 179 TWh w 2020 r., Musiałaby wzrosnąć o ok. co najmniej 100 TWh, więcej niż 55% niż obecnie. W zależności od wybranej ścieżki technologicznej, silna dekarbonizacja polskiej elektroenergetyki, stanowiąca podstawę 80% elektryfikacji gospodarki, wymagałaby inwestycji 128-148 mld euro w same aktywa wytwórcze do 2045 r., W zależności od analizowanego scenariusza – z ograniczeniami węglowymi i bez. Dodatkowo,68-85 mld EUR kosztów CO2 musiałoby ponieść sektor w latach 2020-2045 CO2, aby zapewnić zgodność. Duże inwestycje w sieci elektroenergetyczne wymagane do zapewnienia tak silnych, neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla dostaw energii elektrycznej doprowadziłyby do dalszego znacznego wzrostu ogólnych kosztów systemu.

Źródło: Eurelectric

Zgodnie z wynikami badania Eurelectric dostępność handlowa kluczowych technologii przejściowych, takich jak CCS / CCU i magazynowanie, jest ważnym założeniem przyjętym do osiągnięcia tych ambitnych celów. Akceptacja społeczna dla bardzo wysokiego poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, rozwoju sieci elektroenergetycznej i podziału kosztów transformacji energetycznej w całym społeczeństwie to inne kluczowe warunki wstępne. Koszty i wyzwania związane z silną elektryfikacją gospodarki i dążeniem do neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla miksu dostaw energii elektrycznej w Polsce do 2045 r. Są już najlepiej zrozumiałe w kontekście przystępności cenowej.

Obecnie ponad 80% energii elektrycznej w Polsce jest wytwarzane z węgla ze względów bezpieczeństwa dostaw związanych z zapewnieniem niezawodności systemu ze źródeł krajowych. PKB na mieszkańca Polski w PPS kształtuje się na poziomie 68% średniej UE, a realny PKB per capita to 40% średniej unijnej, co ogranicza możliwość przeniesienia kosztów transformacji energii na odbiorców końcowych. Droga do neutralności węglowej polskiej energetyki jest z definicji bardziej ambitna i trudniejsza niż w innych regionach Europy, co pokazał Eurelectric.

Według wyników badania Eurelectric umieszczenie polskiego sektora elektroenergetycznego na ścieżce prowadzącej do pełnej neutralności węglowej do 2045 r. Wymagałoby co najmniej 20 mld EUR dodatkowych inwestycji w same aktywa wytwórcze oprócz 128 mld EUR wymaganych przez scenariusz zbliżony do neutralności węglowej, który ponad 90% redukcja emisyjności CO2 w polskich dostawach energii elektrycznej w porównaniu do 2005 r. Ponieważ koszty scenariusza pełnej neutralności węglowej dają 147 mld euro całkowitych inwestycji w same aktywa wytwórcze, pomijają koszty osieroconych aktywów, które z pewnością zwiększyłyby całkowity system kosztuje dodatkowo, szczególnie w Polsce.

Dodatkowo wszystkie scenariusze ścieżki dekarbonizacji Eurelectric skutkują niezwykle wysokimi kosztami CO2 związanymi z emisją CO2 z polskiej energetyki w latach 2020-2045, zwiększając rachunek za transformację energetyczną dla odbiorców końcowych. Należy zauważyć, że w scenariuszu, który próbuje uwzględnić zamiar Polski w zakresie dalszego wykorzystywania węgla do 2040 r., Wyniki pokazują, że 34% energii elektrycznej można wytwarzać z węgla i węgla CCS w 2045 r. W scenariuszu tym ponad 90% dekarbonizacja polskich dostaw energii elektrycznej w porównaniu z intensywnością emisji dwutlenku węgla w dostawach energii elektrycznej w 2005 r. i wymaga 20 mld EUR mniej inwestycji kapitałowych w same aktywa wytwórcze niż scenariusz pełnej neutralności węglowej zakładający, że wszelkie pozostałe emisje CO2 mogą zrównoważyć prawdopodobnie znacznie niższy koszt CO2 w innych miejscach .Wyniki badania pokazują, że koszty CO2 prawdopodobnie nadal będą znaczącym obciążeniem dla polskich spółek energetycznych, ponieważ przekierowują one dostępne środki z inwestycji kapitałowych na pokrycie kosztów operacyjnych związanych z przestrzeganiem cen CO2.

Analiza Eurelectric wskazuje na znaczny potencjał rozwoju odnawialnych źródeł energii, ale także elektryfikacji innych sektorów gospodarki. Scenariusze redukcji emisji o 80%, 90% i 95% do 2050 r. Zakładają 28%, 38% i 50% bezpośrednią elektryfikację polskiej gospodarki w porównaniu z 18% obecnie. Skutkuje to podwojeniem dostaw energii w 2045 roku w najbardziej ambitnym scenariuszu do 332 TWh, w porównaniu do 179 TWh obecnie. Elektryfikacja zapotrzebowania na energię stwarza znaczące możliwości dla przedsiębiorstw energetycznych, zwłaszcza w przypadku elektryfikacji transportu, budynków i przemysłu w porównaniu ze zwykłymi scenariuszami biznesowymi i należy ją rozważać w kontekście wykonalności i kluczowych wymaganych warunków wstępnych.

Aby umożliwić silną elektryfikację i dekarbonizację w Polsce , badanie Eurelectric wykazało , że należy spełnić pewne warunki wstępne – „ aby zapewnić sprawiedliwe wsparcie transformacji energetycznej i dedykowane finansowanie unijne będzie wymagane dla państw członkowskich, które mają trudniejszy punkt wyjścia w zakresie elektryfikacji i energetyki podróż przejściowa ”. Należałoby zmobilizować znaczne wsparcie UE, aby generować inwestycje przy jednoczesnym utrzymaniu przystępnych cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i przemysłu. Dlatego toczące się negocjacje wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 powinny być najwcześniejszą możliwą okazją do ustanowienia dedykowanego funduszu na rzecz sprawiedliwej transformacji energetycznej dla regionów zależnych od węgla w celu ograniczenia kosztów UE.ambitna polityka klimatyczna dla polskich konsumentów. Ponadto skala kosztów związanych z transformacją energetyczną w Polsce pokazana w badaniu Eurelectric sugeruje, że należy zwiększyć dedykowane fundusze unijne, takie jak fundusze strukturalne i spójności, i nadal umożliwiać inwestycje, które mogą ułatwić osiągnięcie ambitnej drogi do dekarbonizacji poprzez elektryfikację w krajach z różnymi punktami wyjścia, takimi jak Polska.