Wiceprezes PKEE Filip Grzegorczyk w Brukseli o sprawiedliwej transformacji energetycznej

Omówienie zagadnień związanych z transformacją europejskiego sektora energetycznego do roku 2050 to główny cel debaty zorganizowanej przez European Energy Forum we współpracy z Polskim Komitetem Energii Elektrycznej (PKEE) oraz ČEZ. Spotkanie z udziałem urzędników Unii Europejskiej, członków Parlamentu Europejskiego oraz przedstawicieli firm odbyło się 16 października 2019 r. w Brukseli.

Reprezentujący Polski Komitet Energii Elektrycznej wiceprezes rady zarządzającej PKEE,prezes zarządu TAURON Polska Energia Filip Grzegorczyk podkreślił, że transformacja polskiego sektora energetycznego to jedno z największych wyzwań, przed którymi stoi obecnie polska gospodarka. – Proces transformacji energetycznej powinien odbywać się przede wszystkim w oparciu o zasady solidarności i sprawiedliwości pomiędzy państwami członkowskimi UE oraz poszczególnymi sektorami, tak aby jego kosztami nie zostali obciążeni obywatele. Komisja Europejska w ślad za strategią długoterminową do roku 2050 powinna zaproponować mechanizm podziału kosztów i korzyści, związanych z realizacją wizji niskoemisyjnej gospodarki unijnej, który uwzględni odmienne punkty startowe państw członkowskich Unii Europejskiej – powiedział. – Pragnę przypomnieć, że tylko dla samego polskiego sektora energetycznego szacunkowe nakłady finansowe, przy założeniu ograniczenia emisji o 80 proc., mogą wynieść ok. 215 mld euro do 2045 r., w tym 68 mld euro związanych z kosztem uprawnień do emisji CO2 – wyjaśnił.

Prezes Grzegorczyk wskazał również, że członkowie PKEE, aktywnie działają na rzecz walki ze skutkami zmian klimatu i już dziś podążają za światowymi trendami rozwoju energetyki odnawialnej.Dodał, żefirmy Tauron, PGE, Energa i Enea realizują wiele inwestycji mających na celu wzrost udziału źródeł niskoemisyjnych w miksie energetycznym. – W maju 2019 r. Grupa Tauron ogłosiła aktualizację kierunków strategicznych Grupy – Zielony Zwrot TAURONA. Dokument zakłada w perspektywie do 2025 r. m.in.  inwestycje w farmy wiatrowe na lądzie – dodatkowe 900 MW oraz farmy fotowoltaiczne – dodatkowe 300 MW. Dzięki realizacji planowanych działań możliwe będzie zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w miksie energetycznym Grupy do blisko 30 proc. w 2025 r. i ponad 65 proc. w 2030 r. – zaznaczył.

Wiceszef PKEE zwrócił również uwagę na potrzebę zapewnienia stabilnego otoczenia regulacyjnego na poziomie unijnym oraz na konieczność uwzględnienia czynników społecznych, ekonomicznych i technologicznych w procesie transformacji energetycznej. – Nie ulega wątpliwości, że wysokie ambicje wymagają zabezpieczenia odpowiednich środków, które pomogą w efektywnym przeprowadzeniu transformacji i zapewnią akceptację społeczną w zakresie planowanych inicjatyw. W procesie tym niezbędne jest wsparcie dla technologii przejściowych, czyli między innymi gazu, tak aby możliwe było utrzymanie stabilności dostaw energii do odbiorców końcowych – tłumaczył.

Do pobrania: