Wodór, słońce, wiatr: które z technologii przyczynią się do transformacji energetycznej Europy

Omówienie zagadnień dotyczących roli technologii wodorowych, fotowoltaicznych i farm wiatrowych w przyszłym miksie energetycznym Europy było głównym celem debaty zorganizowanej przez Euractiv we współpracy z Polskim Komitetem Energii Elektrycznej (PKEE). Spotkanie, w którym uczestniczyli urzędnicy Unii Europejskiej i przedstawiciele stowarzyszeń sektora energetyki odbyło się 16 marca 2021 roku.

Adam Guibourgé-Czetwertyński, wiceminister klimatu i środowiska otwierający wydarzenie podkreślił, że jednym z priorytetów polityki energetycznej Polski jest zbudowanie do roku 2030 zeroemisyjnego systemu energetycznego wielkości porównywalnej z obecnym, opartego głównie na źródłach odnawialnych i jądrowych. Minister wspomniał także, że w styczniu Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało projekt „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.” – Projekt określa cele i działania dotyczące rozwoju krajowych kompetencji i technologii na rzecz budowy niskoemisyjnej gospodarki wodorowej. Cele odnoszą się do trzech sektorów mogących skorzystać na rozwoju technologii wodorowych: energetyki, transportu i przemysłu – dodał.  

W trakcie panelu wysokiego szczebla, jego uczestnicy – Paula Pinho, kierownik Wydziału ds. Polityki Integracji Energii Odnawialnej z Systemem Energetycznym w Dyrekcji Generalnej ds. Energii (DG ENER) Komisji Europejskiej; europosłanka Hildegard Bentele, Członkini Komisji ITRE Parlamentu Europejskiego; Barbara Mariani, starszy ekspert ds. polityki klimatycznej w EEB; Kristian Ruby, sekretarz generalny Eurelectric i Paweł Poneta, dyrektor wykonawczy ds. badań i rozwoju w Grupie TAURON – rozmawiali o tym, jak zwiększyć skalę technologii, by ograniczać koszty inwestycji i umożliwiać szersze wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, takich jak wodór. Ponadto debata skupiła się na zaplanowanych na czerwiec 2021 roku rewizjach unijnych dyrektyw w sprawie odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej.

Paula Pinho, kierownik Wydziału ds. Polityki Integracji Energii Odnawialnej z Systemem Energetycznym w Dyrekcji Generalnej ds. Energii Komisji Europejskiej, w swoim wystąpieniu wskazała, że KE pracuje obecnie nad pakietem legislacyjnym „Fit for 55”. – Pakiet będzie skupiał się na tych rozwiązaniach prawnych, które należy wdrożyć w zakresie ram regulacyjnych, by zrealizować zwiększone ambicje ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 roku – zaznaczyła.

Zdaniem Pawła Ponety, dyrektora wykonawczego ds. badań i rozwoju w TAURON,  w związku z tym, iż Komisja Europejska dokonuje obecnie rewizji aktów prawnych dotyczących energetyki, w tym dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii, i jeszcze w tym roku przedstawi konkretne propozycje, skuteczną transformację energetyczną całej Europy należy oprzeć na trzech filarach. – Po pierwsze, aby zapewnić skuteczną integrację odnawialnych źródeł energii, ogromnie ważne są inwestycje w budowę infrastruktury sieciowej, ponieważ w większości OZE podłączane są na poziomie OSD. Po drugie, zapewnienie szerokiego wsparcia finansowego i administracyjnego dla projektów OZE jest warunkiem koniecznym, by dalej pobudzać rozwój tego sektora. W związku z tym, ramy finansowe UE powinny zapewniać równy dostęp do finansowania. Powinien zostać zachowany również dostęp dużych przedsiębiorstw do finansowania unijnego, ponieważ to właśnie tego typu firmy mają potencjał realizacji wielkoskalowych projektów OZE. Po trzecie niezbędne są silne zachęty do rozwoju sektora wodorowego -wyjaśnił. – Musimy także utrzymać podejście neutralności technologicznej, które uwzględnia różne punkty startowe poszczególnych państw członkowskich w procesie transformacji technologicznej – dodał.

W opinii Barbary Mariani, starszego eksperta ds. polityki klimatycznej w EEB, Unia Europejska powinna wspierać tylko czysty wodór. – Energia odnawialna musi być wytwarzana wyłącznie ze słońca i wiatru; uważamy, że czysty wodór należy pozostawić tylko do dekarbonizacji kilku sektorów przemysłu, w których redukcja emisji jest najbardziej złożona – wskazała. Odnosząc się do tej wypowiedzi, Kristian Ruby, sekretarz generalny Eurelectric, stwierdził, że wykluczanie możliwości wytwarzania wodoru wprost z systemu energetycznego byłoby złym pomysłem – Taki sposób wytwarzania wodoru pomaga w stabilizowaniu pracy systemu, dlatego też należy zapewnić spójność pomiędzy wieloma aktami prawnymi, z którymi obecnie mamy do czynienia aby zapewnić wzrost inwestycji – wyjaśnił.

Z kolei uczestnicząca w dyskusji europosłanka Hildegard Bentele zauważyła, że rozwój technologii wodorowych wymaga rozwiązań z obszaru magazynowania i przesyłu – Wodór może być częścią odpowiedzi na pytanie, jak osiągnąć neutralność klimatyczną. Może on służyć jako nośnik energii w postaci paliwa lub surowca. Można go także wykorzystywać w różnych sektorach gospodarki, takich jak przemysł ciężki, transport czy budownictwo – powiedziała.

Strona wydarzenia: https://bit.ly/3x6xMs1

Wideo: https://www.youtube.com/watch?v=hjrldZJc8Is

Podcast: https://bit.ly/3v8As6Z

Artykuł: Energy efficiency must apply across all renewables, EU Commission says: https://bit.ly/3tyrZcz