Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej dotyczące zmiany dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Zapewnienie właściwych wymagań dla budynków jest niezbędne do zrealizowania celów klimatycznych i zmniejszenia zależności Unii Europejskiej od importu paliw kopalnych. Jednakże Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) zwraca uwagę na zapisy dotyczące efektywnych systemów ciepłowniczych, przedstawione w projekcie zmian dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) oraz na pewne niespójności z innymi dokumentami pakietu “Fit for 55”. […]

Jak rozwijać sektor ciepłowniczy, aby zapewnić lepszą jakość powietrza?

Omówienie związków między jakością powietrza a systemami ciepłowniczymi oraz przybliżenie w tym kontekście zmian proponowanych w dyrektywie w sprawie efektywności energetycznej było głównym celem debaty zorganizowanej przez Euractiv we współpracy z Polskim Komitetem Energii Elektrycznej (PKEE). Spotkanie, w którym udział wzięli unijni decydenci i przedstawiciele brukselskich stowarzyszeń odbyło się 30 marca 2022. Patryk Demski, wiceprezes […]

W Brukseli o wyzwaniach związanych z rewizją systemu ETS

Politico przy wsparciu Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE) zorganizowało wydarzenie na temat rewizji dyrektywy w sprawie unijnego system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) . Spotkanie, w którym udział wzięli unijni decydenci oraz przedstawiciele brukselskich stowarzyszeń odbyło się 28 marca 2022. Paweł Cioch, wiceprezes zarządu ds. korporacyjnych Grupy PGE i członek zarządu PKEE podkreślił w swoim przemówieniu inauguracyjnym debatę, że […]

Komentarz Wojciecha Dąbrowskiego prezesa zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej na temat wypowiedzi wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa

Wypowiedź przewodniczącego Fransa Timmermansa, że węgiel nie może stanowić tabu, gdy Europa próbuje uniezależnić się od rosyjskiego gazu, to de facto potwierdzenie stanowiska Polski odnośnie sprawiedliwej transformacji. Unijna polityka klimatyczna powinna dążyć do sprawiedliwej i mądrej, a nie dzikiej transformacji energetycznej. Powinna uwzględniać dywersyfikację i wykorzystanie zasobów naturalnych z pominięciem rosyjskiej strefy wpływów. Polska od […]

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie raportu Fundacji Instrat o marżach elektrowni węglowych na hurtowych cenach energii elektrycznej

Fundacja Instrat w swoim raporcie o marżach elektrowni węglowych na hurtowych cenach energii elektrycznej nie przedstawia pełnego obrazu sytuacji, co może wprowadzać w błąd i nie pozwala wyciągnąć właściwych wniosków. Cenę hurtową na rynku energii elektrycznej ustala najdroższa jednostka wchodząca do systemu energetycznego. Na tym polega mechanizm rynkowy kształtowania cen na rynku energii. Marże kształtowane […]

Ubóstwo energetyczne: jak ograniczyć nierówności?

Omówienie zagadnień związanych z wysokimi cenami energii dla odbiorców końcowych było głównym celem debaty zorganizowanej przez Euractiv we współpracy z Polskim Komitetem Energii Elektrycznej (PKEE). Spotkanie, w którym uczestniczyli urzędnicy Unii Europejskiej i przedstawiciele brukselskich stowarzyszeń odbyło się 8 grudnia 2021 roku. Paweł Cioch, Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych Grupy PGE i Członek Rady Zarządzającej PKEE, który […]

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej na temat projektu dyrektywy Rady w sprawie restrukturyzacji unijnych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) wspiera dostosowanie opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej do wymogów polityki klimatycznej UE, co przyczyni się do osiągnięcia celów na rok 2030 oraz neutralności klimatycznej do roku 2050. Zmiany dyrektywy w sprawie opodatkowania energii (ETD) nie mogą jednak skutkować jeszcze większym wzrostem cen energii dla konsumentów. W ostatnim czasie ceny te […]

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE) dotyczące projektu dyrektywy zmieniającej dyrektywę (UE) 2018/2001 w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych

Systemy ciepłownicze i chłodnicze Spółki zrzeszone w PKEE prowadzą szereg inwestycji w celu zastąpienia istniejących, opalanych węglem źródeł ciepła wysokosprawnymi źródłami kogeneracyjnymi wykorzystującymi gaz ziemny, ponieważ możliwość stosowania odnawialnych źródeł energii w dużych systemach ciepłowniczych jest ograniczona. W systemach tych kogeneracja bazująca na gazie ziemnym jest jedynym realistycznym i dostępnym rozwiązaniem ze względu na krajowe […]

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego rewizji unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) oraz funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej

Członkowie PKEE podążają za europejskimi trendami w zakresie ochrony środowiska, dlatego też  zobowiązali się do osiągnięcia neutralności klimatycznej i 55-procentowego celu redukcji emisji. Jest to szczególnie ważne w kontekście analiz przygotowanych m.in. przez stowarzyszenie Eurelectric, które wskazują, iż aby do 2050 r. osiągnąć zeroemisyjność w całej gospodarce, należy zelektryfikować wiele sektorów, co jest nierealne w obliczu […]

Stanowisko PKEE w sprawie Społecznego Funduszu Klimatycznego

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę utworzenia Społecznego Funduszu Klimatycznego (dalej jako „Fundusz”), ponieważ może on wesprzeć bardziej sprawiedliwą transformację i zmniejszanie ubóstwa energetycznego. Jednakże, zwracamy uwagę na fakt, iż Fundusz w proponowanym kształcie, będzie w stanie jedynie częściowo złagodzić skutki wzrostu cen energii dla gospodarstw domowych. Europejski Zielony Ład jest ogromnym programem, który […]