Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie raportu Fundacji Instrat o marżach elektrowni węglowych na hurtowych cenach energii elektrycznej

Fundacja Instrat w swoim raporcie o marżach elektrowni węglowych na hurtowych cenach energii elektrycznej nie przedstawia pełnego obrazu sytuacji, co może wprowadzać w błąd i nie pozwala wyciągnąć właściwych wniosków. Cenę hurtową na rynku energii elektrycznej ustala najdroższa jednostka wchodząca do systemu energetycznego. Na tym polega mechanizm rynkowy kształtowania cen na rynku energii. Marże kształtowane […]

Ubóstwo energetyczne: jak ograniczyć nierówności?

Omówienie zagadnień związanych z wysokimi cenami energii dla odbiorców końcowych było głównym celem debaty zorganizowanej przez Euractiv we współpracy z Polskim Komitetem Energii Elektrycznej (PKEE). Spotkanie, w którym uczestniczyli urzędnicy Unii Europejskiej i przedstawiciele brukselskich stowarzyszeń odbyło się 8 grudnia 2021 roku. Paweł Cioch, Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych Grupy PGE i Członek Rady Zarządzającej PKEE, który […]

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej na temat projektu dyrektywy Rady w sprawie restrukturyzacji unijnych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) wspiera dostosowanie opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej do wymogów polityki klimatycznej UE, co przyczyni się do osiągnięcia celów na rok 2030 oraz neutralności klimatycznej do roku 2050. Zmiany dyrektywy w sprawie opodatkowania energii (ETD) nie mogą jednak skutkować jeszcze większym wzrostem cen energii dla konsumentów. W ostatnim czasie ceny te […]

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE) dotyczące projektu dyrektywy zmieniającej dyrektywę (UE) 2018/2001 w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych

Systemy ciepłownicze i chłodnicze Spółki zrzeszone w PKEE prowadzą szereg inwestycji w celu zastąpienia istniejących, opalanych węglem źródeł ciepła wysokosprawnymi źródłami kogeneracyjnymi wykorzystującymi gaz ziemny, ponieważ możliwość stosowania odnawialnych źródeł energii w dużych systemach ciepłowniczych jest ograniczona. W systemach tych kogeneracja bazująca na gazie ziemnym jest jedynym realistycznym i dostępnym rozwiązaniem ze względu na krajowe […]

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego rewizji unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) oraz funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej

Członkowie PKEE podążają za europejskimi trendami w zakresie ochrony środowiska, dlatego też  zobowiązali się do osiągnięcia neutralności klimatycznej i 55-procentowego celu redukcji emisji. Jest to szczególnie ważne w kontekście analiz przygotowanych m.in. przez stowarzyszenie Eurelectric, które wskazują, iż aby do 2050 r. osiągnąć zeroemisyjność w całej gospodarce, należy zelektryfikować wiele sektorów, co jest nierealne w obliczu […]

Stanowisko PKEE w sprawie Społecznego Funduszu Klimatycznego

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę utworzenia Społecznego Funduszu Klimatycznego (dalej jako „Fundusz”), ponieważ może on wesprzeć bardziej sprawiedliwą transformację i zmniejszanie ubóstwa energetycznego. Jednakże, zwracamy uwagę na fakt, iż Fundusz w proponowanym kształcie, będzie w stanie jedynie częściowo złagodzić skutki wzrostu cen energii dla gospodarstw domowych. Europejski Zielony Ład jest ogromnym programem, który […]

Stanowisko PKEE w sprawie mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (Carbon Border Adjustment Mechanism)

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) docenia propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą ustanowienia mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM), mającego na celu zmniejszenie ryzyka ucieczki emisji, a także zapewnienie lepszego odzwierciedlenia wygenerowanej emisji CO2 w cenie importowanych towarów. PKEE zgadza się z Komisją, że wyższe ambicje klimatyczne UE mogą zwiększyć ryzyko ucieczki emisji, […]

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej dotyczące rewizji dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) jest zdania, że usprawnienia w obszarze efektywności energetycznej są konieczne, by osiągnąć bardziej ambitne cele klimatyczne UE. Niemniej rewizja dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (EED) musi uwzględniać różne punkty startowe poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej, w szczególności w obszarze ciepłownictwa i wysokosprawnej kogeneracji. PKEE uważa, że warunkiem koniecznym do osiągnięcia sukcesu […]

Polski Komitet Energii Elektrycznej o pakiecie „Fit for 55”

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) z zadowoleniem przyjmuje publikację pakietu „Fit for 55”, dostosowującego unijne prawodawstwo do zwiększonego celu redukcji emisji do co najmniej 55% w 2030 roku. Polski sektor energetyczny uważa, że aby osiągnąć nowoprzyjęte cele oraz znacząco przyśpieszyć dekarbonizację sektora wytwarzania energii i zapewnić sprawiedliwą transformację energetyczną, należy przyjąć nowe całościowe ramy regulacyjne. Jednocześnie […]

PKEE na Power Summit

Omówienie zagadnień dotyczących przyszłości europejskiego sektora energetycznego było głównym celem Power Summit zorganizowanego przez Eurelectric. Spotkanie, w którym uczestniczyli urzędnicy Unii Europejskiej, przedstawiciele think tanków oraz europejskich przedsiębiorstw energetycznych odbyło się w dniach 25-28 maja 2021 roku. W ciągu 4 dni Power Summit śledziło 8 500 gości z 58 krajów. Wśród firm wspierających wydarzenie znalazł się Polski […]