RADA ZARZĄDZAJĄCA

GRZEGORZ KRYSTEK

Prezes Zarządu PGE Energia Ciepła S.A.

Jest menedżerem związanym od początku swojej kariery zawodowej z sektorem energetycznym oraz finansowym. W tym czasie pracował przy największych projektach modernizacji energetyki oraz prywatyzacji i restrukturyzacji sektora energetycznego – zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Zdobył szerokie doświadczenie w otoczeniu międzynarodowym pracując w firmach Westinghouse, New York State Electric & GasCorporation, Arthur Andersen, Apache Corp. czy Vertis Environmental Finance. Współpracował z Regulatorami w USA, Europie i Polsce, negocjując warunki deregulacji oraz otwarcia rynku energii i gazu, tworzył jednolity i konkurencyjny rynek gazu i energii elektrycznej w Europie, opracowywał wytyczne i projekty Dyrektyw wprowadzających systemy „kolorowych” certyfikatów oraz mechanizmy współpracy między urzędami regulacyjnymi w Europie. Ekspert w Council of European Energy Regulators (CEER).

W ostatnich latach nadzorował największy w kraju proces transformacji energetycznej od energii opartej na węglu do czystej ekologicznie energii opartej na energii odnawialnej (wiatrowej i słonecznej), wodorze i energetyce jądrowej. Nadzorował projekty akwizycyjne, restrukturyzację Grupy oraz rozwój projektów nisko- i zeroemisyjnych. W notowanej na giełdzie, największej w kraju firmie branży elektroinstalacyjnej sprawował nadzór właścicielski w procesie restrukturyzacji spółki.

W latach 2010-2016 zasiadał we władzach największego przedsiębiorstwa sektora energetycznego w Polsce. Jako Wiceprezes ds. Operacyjnych i Handlu był odpowiedzialny za operacyjną działalność Grupy w zakresie wydobycia węgla, elektrowni konwencjonalnych, elektrociepłowni opalanych węglem, gazem oraz biomasą, dystrybucji energii elektrycznej. energetyki odnawialnej, hurtową i detaliczną działalność handlową w zakresie obrotu energią elektryczną i gazem na rynkach krajowych i zagranicznych, zakup paliw i surowców produkcyjnych, przygotowanie i wdrażanie procesów i systemów informatycznych wspomagających operacyjną działalność spółki oraz linii biznesowych Grupy Kapitałowej, planowanie, prognozowanie i analizy ekonomiczne oraz za techniczne i operacyjne wsparcie projektu budowy Pierwszej Polskiej Elektrowni Jądrowej. Opracowywał, rozwijał i wdrażał systemy wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwami (ERO).  Zasiadał we władzach Towarowej Giełdy Energii. Wcześniej rozwijał rynek obrotu uprawnieniami do emisji w Europie. W latach 2003-2004 współautor Krajowego Planu Redukcji Emisji. Zarządzał obszarami energetyki oraz strategii i rozwoju w firmie Elektrim, był odpowiedzialny m.in. za aranżację finansowania i budowę elektrowni Pątnów II, akwizycję aktywów energetycznych, opracowanie i wdrożenie procesów restrukturyzacji spółek Grupy. W firmie Arthur Andersen zajmował się sektorem energetycznym i koordynował projekty w tym obszarze. Prowadził procesy prywatyzacyjne firm sektora energetycznego dla inwestorów zagranicznych oraz Ministra Skarbu Państwa.

Absolwent Wydziału Elektrycznego i Szkoły Business’u Politechniki Warszawskiej.

Jego hobby to taniec, nurkowanie, żeglarstwo, jazda na nartach i rowerze.

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 2. kierowanie całą działalnością PKEE oraz zarządzanie jego majątkiem,
 3. określanie szczegółowych zasad prowadzenia działalności gospodarczej przez PKEE,
 4. inicjowanie i koordynowanie współpracy PKEE z innymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
 5. inicjowanie i koordynowanie pracy Komitetów Studiów PKEE, rozpowszechnianie w kraju wyników prac oraz materiałów konferencji, sympozjów oraz innych działań w dziedzinach dotyczących statutowych celów PKEE,
 6. opracowywanie projektu preliminarza wpływów i wydatków,
 7. uchwalanie regulaminów wewnętrznych PKEE,
 8. przyjmowanie w skład PKEE nowych członków, wykluczanie członków PKEE oraz powiadamianie o wygaśnięciu członkostwa,
 9. zwoływanie, ustalanie porządku obrad i organizowanie Walnych Zebrań PKEE, realizacja uchwał Walnych Zebrań oraz wniosków Komisji Rewizyjnej,
 10. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego PKEE,
 11. tworzenie i nadzorowanie pracy komórek administracyjnych PKEE m. ustalanie terminów wpłaty składek oraz wysokości składek członkowskich.
Rada Zarządzająca jest organem zarządzającym, inicjującym i koordynującym działalność PKEE. Do kompetencji Rady Zarządzającej należy w szczególności: Zamknij opis

Prezydium Rady

Członkowie Rady

 1. przeprowadzanie dorocznej kontroli działalności stowarzyszenia i sporządzanie na tej podstawie wniosków i przedstawianie ich Walnemu Zebraniu oraz Radzie Zarządzającej,
 2. przeprowadzanie w miarę potrzeby doraźnej kontroli poszczególnych dziedzin działalności stowarzyszenia,
 3. opiniowanie projektów preliminarzy wpływów i wydatków,
 4. występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium członkom Rady Zarządzającej.
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej stowarzyszenia, do której zadań należy: Zamknij opis