RADA ZARZĄDZAJĄCA

WIOLETTA CISKA

SEKRETARZ RZ

Politolog ze specjalnością “Służby Zagraniczne”.

Od kwietnia 2017 roku zajmuje się Public Affairs w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Wcześniej, przez dziesięć lat, zdobywała doświadczenie zawodowe w administracji krajowej (m.in. jako dyrektor Biura Komunikacji Społecznej jednego z resortów gospodarczych) oraz w strukturach Unii Europejskiej, pracując na stanowiskach eksperckich, doradczych i kierowniczych.

Przez kilka lat ściśle współpracowała z sejmową Komisją ds. Energii i Skarbu Państwa. Pracując w Parlamencie Europejskim w Brukseli i w Strasbourgu współpracowała z Komisją Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, a także z Komisją Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w Parlamencie Europejskim. W okresie akredytacji przy PE w Brukseli odpowiadała m.in. za sporządzanie analiz i ekspertyz dotyczących energetyki (w tym: bezpieczeństwa energetycznego), rynku wewnętrznego UE i współpracy gospodarczej. Uczestniczyła także w negocjacjach Parlamentu Europejskiego z Komisją Europejską nad sprawozdaniami i opiniami regulującymi m.in. obszar energetyki, ochrony środowiska i klimatu oraz unijnego rynku wewnętrznego.

Specjalizuje się w zagadnieniach międzynarodowych (szczególnie w dziedzinie Unii Europejskiej i dyplomacji), a także związanych z administracją publiczną, mediami, komunikacją i zarządzaniem. Poza dyplomem politologa, posiada absolutorium z psychologii (odbyła specjalizacje m.in. w zakresie psychologii biznesu i zarządzania).

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 2. kierowanie całą działalnością PKEE oraz zarządzanie jego majątkiem,
 3. określanie szczegółowych zasad prowadzenia działalności gospodarczej przez PKEE,
 4. inicjowanie i koordynowanie współpracy PKEE z innymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
 5. inicjowanie i koordynowanie pracy Komitetów Studiów PKEE, rozpowszechnianie w kraju wyników prac oraz materiałów konferencji, sympozjów oraz innych działań w dziedzinach dotyczących statutowych celów PKEE,
 6. opracowywanie projektu preliminarza wpływów i wydatków,
 7. uchwalanie regulaminów wewnętrznych PKEE,
 8. przyjmowanie w skład PKEE nowych członków, wykluczanie członków PKEE oraz powiadamianie o wygaśnięciu członkostwa,
 9. zwoływanie, ustalanie porządku obrad i organizowanie Walnych Zebrań PKEE, realizacja uchwał Walnych Zebrań oraz wniosków Komisji Rewizyjnej,
 10. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego PKEE,
 11. tworzenie i nadzorowanie pracy komórek administracyjnych PKEE m. ustalanie terminów wpłaty składek oraz wysokości składek członkowskich.
Rada Zarządzająca jest organem zarządzającym, inicjującym i koordynującym działalność PKEE. Do kompetencji Rady Zarządzającej należy w szczególności: Zamknij opis

Prezydium Rady

Członkowie Rady

 1. przeprowadzanie dorocznej kontroli działalności stowarzyszenia i sporządzanie na tej podstawie wniosków i przedstawianie ich Walnemu Zebraniu oraz Radzie Zarządzającej,
 2. przeprowadzanie w miarę potrzeby doraźnej kontroli poszczególnych dziedzin działalności stowarzyszenia,
 3. opiniowanie projektów preliminarzy wpływów i wydatków,
 4. występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium członkom Rady Zarządzającej.
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej stowarzyszenia, do której zadań należy: Zamknij opis