RADA ZARZĄDZAJĄCA

MARCIN LASKOWSKI

WICEPREZES RZ

Wiceprezes Zarządu ds. Regulacji PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.

Pan Marcin Laskowski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej oraz MBA Executive. Jest także project managerem, posiadającym certyfikaty International Project Management Association. Od 24 lat specjalizuje się w rozwoju infrastruktury energetycznej. 

Był wieloletnim dyrektorem Departamentu Inwestycji w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych, gdzie odpowiadał za rozwój krajowej sieci przesyłowej, w tym brał czynny udział w tworzeniu regulacji prawnych dedykowanych elektroenergetyce. Był odpowiedzialny m.in. za projekt elektroenergetyczny Polska-Litwa współfinansowany ze środków europejskich oraz budowę i rozbudowę sieci przesyłowej na EURO 2012.

Przez ostatnie kilka lat w ramach Polskiej Grupy Biogazowej, będącej obecnie częścią francuskiego koncernu Total Energies, przygotowywał oraz realizował projekty w obszarze OZE. W Polskiej Grupie Biogazowej pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki PGB Inwestycje, a także Wiceprezesa Zarządu spółki PGB Serwis. Jako Wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej (PIGEOR) prowadził działania na rzecz rozwoju regulacji prawnych, mających na celu rozwój energetyki, w tym OZE.

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 2. kierowanie całą działalnością PKEE oraz zarządzanie jego majątkiem,
 3. określanie szczegółowych zasad prowadzenia działalności gospodarczej przez PKEE,
 4. inicjowanie i koordynowanie współpracy PKEE z innymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
 5. inicjowanie i koordynowanie pracy Komitetów Studiów PKEE, rozpowszechnianie w kraju wyników prac oraz materiałów konferencji, sympozjów oraz innych działań w dziedzinach dotyczących statutowych celów PKEE,
 6. opracowywanie projektu preliminarza wpływów i wydatków,
 7. uchwalanie regulaminów wewnętrznych PKEE,
 8. przyjmowanie w skład PKEE nowych członków, wykluczanie członków PKEE oraz powiadamianie o wygaśnięciu członkostwa,
 9. zwoływanie, ustalanie porządku obrad i organizowanie Walnych Zebrań PKEE, realizacja uchwał Walnych Zebrań oraz wniosków Komisji Rewizyjnej,
 10. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego PKEE,
 11. tworzenie i nadzorowanie pracy komórek administracyjnych PKEE m. ustalanie terminów wpłaty składek oraz wysokości składek członkowskich.
Rada Zarządzająca jest organem zarządzającym, inicjującym i koordynującym działalność PKEE. Do kompetencji Rady Zarządzającej należy w szczególności: Zamknij opis

Prezydium Rady

Członkowie Rady

 1. przeprowadzanie dorocznej kontroli działalności stowarzyszenia i sporządzanie na tej podstawie wniosków i przedstawianie ich Walnemu Zebraniu oraz Radzie Zarządzającej,
 2. przeprowadzanie w miarę potrzeby doraźnej kontroli poszczególnych dziedzin działalności stowarzyszenia,
 3. opiniowanie projektów preliminarzy wpływów i wydatków,
 4. występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium członkom Rady Zarządzającej.
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej stowarzyszenia, do której zadań należy: Zamknij opis