RADA ZARZĄDZAJĄCA

GRZEGORZ KINELSKI

WICEPREZES RZ

Prezes Zarządu Enea S.A.

Manager z trzydziestoletnim doświadczeniem w sektorze energetycznym, zdobywanym m.in. w spółkach publicznych. Ekspert w dziedzinie energetyki, ekonomii oraz zarządzania przedsiębiorstwem. Inżynier elektryk, doktor nauk ekonomicznych specjalizujący się w obszarze handlu energią i gazem.

Karierę zawodową w branży energetycznej rozpoczął w 1994 r. w Górnośląskim Zakładzie Energetycznym. Później pracował na kluczowych stanowiskach menedżerskich w firmach i grupach kapitałowych: Vattenfall (2000-2010), Tauron (2010-2013), Enea (2013-2016), PKP Energetyka (2017-2018) oraz Grupa Veolia (2018-2024), w tej ostatniej pełniąc funkcję m.in. członka zarządu Veolia Energy Contracting Poland. Posiada bogate doświadczenie w restrukturyzacji przedsiębiorstw, wdrażaniu strategii oraz zarządzaniu złożonymi projektami i organizacjami. Do jego najważniejszych osiągnięć należy m.in.: wdrożenie strategii obszaru handlu i obsługi klienta oraz utworzenie i centralizacja obrotu energią i gazem w Grupie Veolia, centralizacja handlu energią i paliwami oraz stworzenie centrum usług wspólnych i organizacja strategicznych akwizycji w Grupie Enea, utworzenie struktur obrotu i sprzedaży energii w PKP Energetyka (obecnie PGE Energetyka Kolejowa), a także szereg projektów z zakresu wdrażania produktów handlowych w obszarze energii i gazu, optymalizacji oraz tworzenia zróżnicowanych kanałów sprzedaży i obsługi klienta.

Absolwent studiów inżynierskich w zakresie elektrotechniki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz studiów magisterskich na Wydziale Organizacji i Zarządzania tej uczelni, na kierunku zarządzanie i marketing (specjalność: zarządzanie przedsiębiorstwem). Ukończył ponadto studia Master of Business Administration (MBA) w programie Uniwersytetu Dominikańskiego w Chicago, międzynarodowe studia menadżersko-marketingowe na Uniwersytecie Technologicznym w Brnie, studia menadżersko-finansowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, a także studia podyplomowe w zakresie zarządzania finansami oraz projektami. Stopień Doktora Nauk Ekonomicznych uzyskał na Uniwersytecie Szczecińskim.

Praktyk, łączący wieloletnie doświadczenie zawodowe z nauką. Nauczyciel akademicki, adiunkt w Katedrze Zarządzania na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Autor ponad 50 publikacji naukowych w dziedzinie ekonomii oraz nauk o zarządzaniu i jakości. Do jego zainteresowań badawczych należą m.in. procesy związane ze zrównoważonym rozwojem i dekarbonizacją w kontekście zmian efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstw energetycznych, a także zarządzanie organizacją z wykorzystaniem technologii kognitywnych, sieciowości i mobilności.

Prezes Zarządu PAEE – Polskiej Afiliacji IAEE (Międzynarodowego Stowarzyszenia Gospodarki Energetycznej (International Association for Energy Economics, z siedzibą w Cleveland) – organizacji zrzeszającej ekspertów z sektora energetyki. Należy do IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, z siedzibą w Nowym Jorku) – międzynarodowej organizacji naukowo-technicznej skupiającej osoby zawodowo związane z branżą elektryczną i elektroniczną oraz dziedzinami pokrewnymi. Jest członkiem Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, Towarzystwa Obrotu Energią oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Zakres kompetencji: Koordynacja zagadnień związanych z całokształtem działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Enea.

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 2. kierowanie całą działalnością PKEE oraz zarządzanie jego majątkiem,
 3. określanie szczegółowych zasad prowadzenia działalności gospodarczej przez PKEE,
 4. inicjowanie i koordynowanie współpracy PKEE z innymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
 5. inicjowanie i koordynowanie pracy Komitetów Studiów PKEE, rozpowszechnianie w kraju wyników prac oraz materiałów konferencji, sympozjów oraz innych działań w dziedzinach dotyczących statutowych celów PKEE,
 6. opracowywanie projektu preliminarza wpływów i wydatków,
 7. uchwalanie regulaminów wewnętrznych PKEE,
 8. przyjmowanie w skład PKEE nowych członków, wykluczanie członków PKEE oraz powiadamianie o wygaśnięciu członkostwa,
 9. zwoływanie, ustalanie porządku obrad i organizowanie Walnych Zebrań PKEE, realizacja uchwał Walnych Zebrań oraz wniosków Komisji Rewizyjnej,
 10. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego PKEE,
 11. tworzenie i nadzorowanie pracy komórek administracyjnych PKEE m. ustalanie terminów wpłaty składek oraz wysokości składek członkowskich.
Rada Zarządzająca jest organem zarządzającym, inicjującym i koordynującym działalność PKEE. Do kompetencji Rady Zarządzającej należy w szczególności: Zamknij opis

Prezydium Rady

Członkowie Rady

 1. przeprowadzanie dorocznej kontroli działalności stowarzyszenia i sporządzanie na tej podstawie wniosków i przedstawianie ich Walnemu Zebraniu oraz Radzie Zarządzającej,
 2. przeprowadzanie w miarę potrzeby doraźnej kontroli poszczególnych dziedzin działalności stowarzyszenia,
 3. opiniowanie projektów preliminarzy wpływów i wydatków,
 4. występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium członkom Rady Zarządzającej.
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej stowarzyszenia, do której zadań należy: Zamknij opis