RADA ZARZĄDZAJĄCA

SŁAWOMIR STASZAK

WICEPREZES RZ

p.o. Prezes Zarządu Energi SA, Wiceprezes Zarządu Energi SA

Sławomir Staszak posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu oraz opracowywaniu i wdrażaniu rozbudowanych systemów nadzoru właścicielskiego w spółkach prawa handlowego i grupach holdingowych, a także w zakresie szeroko rozumianego prawa korporacyjnego i holdingowego oraz prawa rynku kapitałowego.

Od 2014 roku był partnerem zarządzającym K&S Kancelarii Radców Prawnych Kardasz Staszak sp.k. W swojej karierze uczestniczył w realizacji licznych projektów biznesowych na rzecz różnych podmiotów, m.in. współtworząc działające w skali międzynarodowej grupy holdingowe, w tym na rzecz podmiotów z branży energetycznej oraz portowej, zarządzał międzynarodowymi zespołami oraz brał udział w budowaniu strategii wielomilionowych projektów biznesowych. Świadczył także usługi doradztwa biznesowego na rzecz krajowych oraz zagranicznych podmiotów prawa handlowego, w tym z Unii Europejskiej, USA i Azji, m.in. kierując wdrażaniem strategii sprzedażowej na rynki zagraniczne, szczególnie azjatyckie.

Obok bogatej praktyki prawniczej jego dotychczasowe doświadczenie zawodowe pozwoliło mu doskonalić umiejętności nadzorcze i zarządcze, w tym związane z zarządzaniem złożonymi zespołami. Sławomir Staszak zasiadał w zarządach i radach nadzorczych wielu spółek i fundacji, m.in. w Radzie Nadzorczej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Jest absolwentem prawa Uniwersytetu Gdańskiego, a od 2014 roku wykonuje zawód radcy prawnego.

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 2. kierowanie całą działalnością PKEE oraz zarządzanie jego majątkiem,
 3. określanie szczegółowych zasad prowadzenia działalności gospodarczej przez PKEE,
 4. inicjowanie i koordynowanie współpracy PKEE z innymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
 5. inicjowanie i koordynowanie pracy Komitetów Studiów PKEE, rozpowszechnianie w kraju wyników prac oraz materiałów konferencji, sympozjów oraz innych działań w dziedzinach dotyczących statutowych celów PKEE,
 6. opracowywanie projektu preliminarza wpływów i wydatków,
 7. uchwalanie regulaminów wewnętrznych PKEE,
 8. przyjmowanie w skład PKEE nowych członków, wykluczanie członków PKEE oraz powiadamianie o wygaśnięciu członkostwa,
 9. zwoływanie, ustalanie porządku obrad i organizowanie Walnych Zebrań PKEE, realizacja uchwał Walnych Zebrań oraz wniosków Komisji Rewizyjnej,
 10. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego PKEE,
 11. tworzenie i nadzorowanie pracy komórek administracyjnych PKEE m. ustalanie terminów wpłaty składek oraz wysokości składek członkowskich.
Rada Zarządzająca jest organem zarządzającym, inicjującym i koordynującym działalność PKEE. Do kompetencji Rady Zarządzającej należy w szczególności: Zamknij opis

Prezydium Rady

Członkowie Rady

 1. przeprowadzanie dorocznej kontroli działalności stowarzyszenia i sporządzanie na tej podstawie wniosków i przedstawianie ich Walnemu Zebraniu oraz Radzie Zarządzającej,
 2. przeprowadzanie w miarę potrzeby doraźnej kontroli poszczególnych dziedzin działalności stowarzyszenia,
 3. opiniowanie projektów preliminarzy wpływów i wydatków,
 4. występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium członkom Rady Zarządzającej.
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej stowarzyszenia, do której zadań należy: Zamknij opis