RADA ZARZĄDZAJĄCA

PIOTR GOŁĘBIOWSKI

Wiceprezes Zarządu ds. Handlu TAURON Polska Energia S.A.

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył również podyplomowe Międzynarodowe Studia Menedżersko-Finansowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Międzynarodowe Studia Podyplomowe Menadżersko-Marketingowe na Uniwersytecie Technicznym w Brnie, program Strategiczna Akademia Przywództwa organizowany przez ICAN Institute oraz studia Master of Business Administration na The Brennan School of Business of Dominican University, River Forest Illinois w USA.

Od 28 lat związany z sektorem energetycznym, specjalizuje się głównie w zagadnieniach związanych z hurtowym i detalicznym handlem na rynkach energii, transakcjami zabezpieczającymi aktywa (hedging) oraz zarządzaniem ryzykiem w energetyce.

Od 2012 r. związany z Grupą TAURON, gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w spółkach TAURON Sprzedaż sp. z o.o. i TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. (2012-2016), Dyrektora Wykonawczego ds. Obrotu w TAURON Polska Energia S.A. (2016-2019), Członka Zarządu TAURON Czech Energy s.r.o. (2018-2019), a od 2019 r. pracuje na stanowisku Dyrektora Wykonawczego ds. Zarządzania Portfelem w TAURON Polska Energia S.A.

W latach 2006-2011 zatrudniony w Vattenfall Sales Poland jako Dyrektor ds. Portfela Energii i Cenotwórstwa, a następnie Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Portfela Energii i Cenotwórstwa.

W latach 1995-2005 pracował w spółkach Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego S.A., gdzie zajmował stanowiska m.in. Kierownika Działu Zarządzania Popytem, Kierownika Działu Cenotwórstwa, Wicedyrektora ds. Rozwoju Produktów, Kierownika Działu Cenotwórstwa i Taryf.

Od 2019 r. Pan Piotr Gołębiowski pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej TAURON Sprzedaż sp. z o.o., a w 2022 r. pełnił także funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o.

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 2. kierowanie całą działalnością PKEE oraz zarządzanie jego majątkiem,
 3. określanie szczegółowych zasad prowadzenia działalności gospodarczej przez PKEE,
 4. inicjowanie i koordynowanie współpracy PKEE z innymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
 5. inicjowanie i koordynowanie pracy Komitetów Studiów PKEE, rozpowszechnianie w kraju wyników prac oraz materiałów konferencji, sympozjów oraz innych działań w dziedzinach dotyczących statutowych celów PKEE,
 6. opracowywanie projektu preliminarza wpływów i wydatków,
 7. uchwalanie regulaminów wewnętrznych PKEE,
 8. przyjmowanie w skład PKEE nowych członków, wykluczanie członków PKEE oraz powiadamianie o wygaśnięciu członkostwa,
 9. zwoływanie, ustalanie porządku obrad i organizowanie Walnych Zebrań PKEE, realizacja uchwał Walnych Zebrań oraz wniosków Komisji Rewizyjnej,
 10. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego PKEE,
 11. tworzenie i nadzorowanie pracy komórek administracyjnych PKEE m. ustalanie terminów wpłaty składek oraz wysokości składek członkowskich.
Rada Zarządzająca jest organem zarządzającym, inicjującym i koordynującym działalność PKEE. Do kompetencji Rady Zarządzającej należy w szczególności: Zamknij opis

Prezydium Rady

Członkowie Rady

 1. przeprowadzanie dorocznej kontroli działalności stowarzyszenia i sporządzanie na tej podstawie wniosków i przedstawianie ich Walnemu Zebraniu oraz Radzie Zarządzającej,
 2. przeprowadzanie w miarę potrzeby doraźnej kontroli poszczególnych dziedzin działalności stowarzyszenia,
 3. opiniowanie projektów preliminarzy wpływów i wydatków,
 4. występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium członkom Rady Zarządzającej.
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej stowarzyszenia, do której zadań należy: Zamknij opis